238. Poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS VELKÉ ZMĚNY


Můj lid nyní vstupuje do času velké změny. Ne ledasjaké změny se stanou v tomto čase, ale zásadní. Cítíte, že ve vašem duchu dochází k posunu a tuto změnu také spatříte v reálném světě.

Blíží se čas pronásledování mých dětí. Uvidíte ho začínat u mého lidu Izraele, a pak se přesouvat k mému lidu jinam, až pokryje celý svět. Moji lidé budou pronásledováni kvůli mému jménu a ti, kdo odmítnou Mě zapřít, budou zabiti. Moji lidé, nebojte se vyhlásit mé jméno, neboť v té chvíli budu s vámi a ohlásím vás před mým Otcem, když Mě odmítnete zapřít.

Připravte své srdce na tuto velkou změnu, neboť se bude zdát nejtěžší v mnoha ohledech, ale nakonec je třeba ji oznámit.

Váš Ježíš


Mt 5, 10-12
10: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
11: Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně proklínat, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost;
12: Radujte se a jásejte, neboť vás čeká v nebi velká odměna. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.

Mt 10, 32-33
32: Ke každému, kdo se bude ke mně znát před lidmi, budu se i já znát před svým Otcem v nebi;
33: ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
zpět