243. Poselství Ježíše ze dne 1. července 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


TOUŽÍM PO ČINECH A JEDNÁNÍ ZROZENÝCH Z PRAVDY A LÁSKY


Moji milovaní lidé,

mé Nejsvětější srdce hoří láskou ke každému z vás.

Nechávám své Nejsvětější Srdce otevřené všem, kdo se ke Mně přibližují se zkroušeným a pokorným srdcem s pevným úmyslem nápravy a připravení k tomu, aby toto shledání bylo pravdivé a trvalé.

Jsem žárlivý na mé vlastní. V každém okamžiku je chráním, varuji je, aby nesešli z cesty.

Vysvětluji jim vše, co spočívá v mém Slovu a opakuji jim výzvy mé Matky, které vám vždy dává včas, aby mé děti pochopily, že lidstvo zabloudilo, a proto musí procházet tavícím kelímkem očisty.

Moji lidé, vědomí člověka bylo omezeno jeho neustálými pády do hříchu, jimiž Mě uráží a přiklání se ke zlu.

Stále jste ještě nepochopili, že k tomu, abyste žili v mé vůli, Mě musíte poznat a uznat Mě, aby každý váš čin byl ozvěnou mého činu a každá vaše práce byla ozvěnou mého díla, naplněného Boží Láskou. Dokud nebude má Láska žít a přebývat ve vás, bude pro vás těžké být věrnými a pravými dětmi.

Má Láska je poslušnost, je odpuštěním, vděčností, prozíravostí, dobročinností, pochopením.

Má Láska je dar a ctnost, s níž se mé děti stávají svědectvím mé Pravdy.

Vnější vzhled přede Mnou neexistuje, je Mi odporný. Když moji lidé milují taková zdání, odcházím rychle pryč. Setkám-li se s takovým odporným jednáním, nepoznávám lidská stvoření. Já jsem pravdivý a věrný.

Kolik jen mých lidí ví, jak velmi dobře mluvit před svými bratry a uvnitř jsou prázdní jako děravá nádoba!

Toužím po činech a jednání zrozených z pravdy a lásky, aby byly prodloužením mé Lásky a mé Pravdy.

Moji milovaní lidé, v tomto čase se lidstvo ztrácí ve své hlouposti. Odmítá respektovat mé Boží Zákony a se svou zneužitou svobodnou vůlí podlehlo uspokojování svých nízkých pudů. Moji lidé již nepoznávají zlo, protože to se stalo člověku přirozeným, a tak nepřítel duší radostně shromažďuje ovoce svého neustálého pokoušení mého lidu.

Mé děti se ke Mně neznají, proto se staly vlažnými a mají radost z této vlažnosti, s níž podvádějí samy sebe.

Zlý vytváří předpoklady k tomu, abyste se stali strůjci zla. Nejste schopni zastavit falešná učení v mém lidu, protože jste vlažní a neznáte Mě. Říkáte, že jste mé děti a místo toho jste mými katy, kteří Mě stále nechávají trpět.

Vše, co vás obklopuje, uznává naše božství. Vy ale popíráte naši Trojici, odmítáte mou Matku a vysmíváte se mému volání. Když jste vystaveni voláním našeho Domu, útočíte na ně, a tím dáváte jasně najevo, že v mém lidu se už hadi neplazí po zemi, ale zůstávají se vztyčenou hlavou. Ale před nevědomým lidem hadi utíkají a nechávají orla se plazit, aby nemohl varovat ty, kdo Mě hledají.

Nevysvětluji vám mé Slovo, abyste si je anonymně ponechali, ale abyste se živili potravou, která proudí z mého srdce pro můj lid, jenž je poslušný mého Slova.

Moji lidé: čím více se vzdalujete ode Mne, tím větší bude vaše očista!

Každá bytost je rozšířením mé Lásky, nebo rozšířením zla, jímž jsou otráveni ti, kdo nacházejí zálibu ve smyslnosti, v šílenství Zlého, v hanobení, smilnění, v odmítání mé Lásky, ve lžích a v pohodlném životě současného světa.

Nepodvádím vás: Zvrácené lidstvo se obrátí ke zlu, aby naplnilo své potřeby a našlo útočiště před bolestí.

Ďábel vyřeší vaše okamžité potřeby, ale nenabídne vám nic zadarmo. Budete mu muset zaplatit odevzdáním sebe sama, a tím zabijete svou duši.

Z vesmíru se blíží nebezpečí pro můj lid. Velké světové mocnosti vědí o tomto nebeském tělese, které bude pohromou pro lidstvo. Zapírají tuto znalost nikoliv pro dobro lidí, ale aby vás udrželi ve lži, a lidstvo bez problémů a bez hříchu.

Počasí už nebude nikdy stejné. Neustálé změny vás dokázaly proniknout, napadnout váš mozek, který není schopen se vyrovnat s drastickými klimatickými změnami, v nichž člověk není zvyklý žít.

Roční období bývaly přehledné a vedly člověka k obvyklým způsobům činnosti. V tomto čase rolník už neví, kdy má sázet nebo sklízet svou úrodu. Člověk už není schopen určit roční období, protože ta se změnila a neustále se mění. Slunce přinášelo člověku blahobyt, ale v tomto čase nechává Slunce můj lid trpět a pohlíží na vás jako na cizince.

Žili jste v neustálém úpadku, jemuž jste byli vystaveni těmi, kdo o sobě věří, že jsou pány lidstva.

Nad lidstvem, které se nezdráhalo převzít nové a špatně pochopené způsoby života a vykonávat nepřístojné činy, rozprostřel Zlý svá chapadla, které lidstvo přijalo a nechce je opustit. A tak lidstvo upadlo do omylu a do odmítnutí mé Lásky. Propast nabyla podobu – nazývá se degenerací ve všech oblastech lidského života.

Zmatek, kterému jste se odevzdali, se stal očividnou realitou. Saháte po urážkách proti Mně nejen v pouhých myšlenkách, ale ty nabývají podobu a stávají se skutečností.

Člověk padá hluboko, stále hlouběji, vedený svým okolím. Muž se obléká a zdobí jako žena a je podněcován, aby byl zženštilý, aniž by takový byl. Žena se stává objektem a chová se a obléká jako muž a bouří se se silou muže. Pohrdá mateřstvím, aby byla věcí.

Kolik je bolesti na této unavené a zničené Zemi!

Jak Země praská a bude praskat ve své touze odstranit hřích, který na ni dopadá!

Pod útiskem Satana můj lid prožije největší tragedii.

Žijete se zavázanýma očima. Nejste realisty, ale idealisty a vaše ideály, které jsou v tomto čase obráceny k falešným bohům, vás vedou k největší zkáze vaší duše.

Zachraňte svou duši, dosáhněte spásy a věčného života!
Nebojte se rozbouřených vln. Buďte věrní mému Slovu, neodmítejte mou Matku, přijímejte Mě v eucharistii náležitě připraveni.

Neodvracejte se ode Mne, jako Já se neodvracím od těch, kdo Mě volají.

Vody oceánů připraví lidem velké překvapení, ustoupí, aby se vynořily skryté vulkány. Tektonické desky na sebe narazí a můj lid bude kvůli tomu trpět.

Modlete se, děti, modlete se za Evropu, ukovala svou vlastní bolest.

Modlete se, děti, modlete se za Francii, zlo ji opět povede k bolesti.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, trpí kvůli člověku a přírodě.

Modlete se, děti, modlete se za Ekvádor, bude silně otřesen a velká sopka způsobí bolest mým dětem.

MOJI MILOVANÍ LIDÉ, POHLEĎTE, JAK DALECE JSTE SE ODE MNE ODVRÁTILI, JAK ODPORUJETE DOBRU A JAK JSTE SE ODEVZDALI TOMU, CO V SOBĚ NENESE LÁSKU....

Pochopte, že bez lásky jste bytostmi bez života, jste prázdní a hluší vůči citu. Vaše srdce se zatvrzuje nejen vůči vašim bližním, ale také vůči vám samým. Proto odmítáte dar života. Buďte bytostmi dobra, buďte láskou.

Moji lidé, připravte se, buďte duchovní, nebuďte smířeni s tím, že Mě neznáte, ale snažte se Mě poznat, abyste nebyli oklamáni. Musíte vstoupit do mého Slova, abyste nezaměnili to, co přichází z mé Lásky s tím, co je dílem člověka, který je veden Satanem.

Můj lid bude doprovázen mým andělem pokoje, který není bývalým prorokem, ale je novým projevem mé Lásky k podpoře mého lidu souženého pekelným pronásledováním.

Můj anděl pokoje bude útěchou mých věrných, podporou mého lidu a rukou mé Matky vám přinese mou Lásku do srdcí těch, kdo jsou pokorného srdce.

Moji věrní obdrží požehnání své oddanosti.
Nic není nemožné pro ty, kdo setrvávají v mém srdci.

Varuji vás, žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět