247. Poselství Matky Spásy ze dne 7. července 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


POKORA, TICHO, POKOJ A JEDNOTA JSOU V ROZPORU S POVAHOU DÉMONA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

přijměte mé požehnání a úpěnlivě proste Ducha Svatého, aby tato slova, která přijímáte, byla přivítána s moudrostí, a tak vy, kteří je čtete a shromažďujete, jste byli jimi motivováni k obrácení.

Pařáty ďábla se vynořují uprostřed lidstva, které přetvořilo Zemi z požehnání do temné země nasycené lidskou bídou, kde převládá zmatek a hněv.

Děti, nedokážete pochopit, že nevhodné, neuvážené a hanebné činy posilují přisluhovače pekla?

Říkáte, že znáte mého Syna, a to není Pravda, protože ti, kdo znají škodu způsobenou tím, že se spojí se zlem, umožňují zlu je zneužívat, aby působili nesnáze. Kdybyste mého Syna milovali, odvrátili byste se od takových pokušení.

Pokora, ticho, pokoj a jednota jsou v rozporu s povahou démona, a když se udržujete v časových intervalech mezi zjevně dobrými činy a činy, které jsou poskvrněny zlem, pak je pro ďábla snazší vás vzdálit od dobrého jednání a chování Božích dětí.

Ďábel neodpočívá a neúnavně přináší a vylévá neštěstí mezi lidi, aby válka mezi národy byla uspíšena násilím v lidstvu.

Některé z mých dětí zůstávají s velkou vírou a odvahou v poslušnosti, k níž je volá můj Syn. Tyto děti jsou těmi, které démoni pokoušejí s větší zběsilostí. Protože znají člověka, mají příkaz oloupit ho o pokoj, a když člověk ztratí pokoj, pak sled jeho myšlenek, činů a jednání není většinou takový, jaký si můj Syn přeje mít.

Lidé jsou tak chudí ve svém vědomí, že se nechají strhnout domýšlivostí, a z tohoto zla získává Satan velkou výhodu tím, že je zamoří smrtelným zlem pýchy. Z pyšného stvoření vychází tolik hnisu, že znečišťuje každého, kdo mu přijde do cesty. Démoni přispěchají, aby v něm vystupňovali toto velké zlo, protože pyšní lidé způsobují v každém jednotlivém okamžiku a kamkoli jdou více bolesti, než by sami démoni mohli dosáhnout.

Lidé spěchají z jednoho místa na druhé v hledání dat, vztahujících se na události očisty, jíž bude lidstvo trpět. Ti, kdo hledají tato data, by se měli zastavit a tázat se sebe samých jaký je jejich duchovní stav.

Kolik by v lidstvu bylo těch, kteří by zachránili svou duši, kdyby v tomto okamžiku přišel můj Syn ve svém Druhém příchodu?

Proto už předem, a pro dobro duší, bude lidstvo čelit zvláštnímu soudu.

Přemýšleli jste o sobě v tomto činu milosrdenství? Přinesli jste plody věčného života, nebo naopak, jste lidmi sváru?

Děti mého Neposkvrněného Srdce, máte vše pro dosažení věčného života a v každém okamžiku to ztrácíte, když čelíte nevýznamným a nepředvídaným situacím.

Duchovní růst je neustálou zkouškou, protože ten, kdo nežije jako zralý jedinec, nemůže být duchovně dospělým člověkem, ale jde s velkou lehkostí od zralosti zpět k dětství. Nedospívali jste duchovně tak, abyste mohli čelit času, ve kterém žijete.

Nemáte duchovní stálost a kvůli tomu velkému nedostatku, mazaný a zlý zloděj spěchá, aby vás uvrhnul do starých duchovních selhání, abyste zeslábli natolik, jak je to jen možné a sešli z pravé cesty spásy.

Rozzuřený muž vyvolá velké konflikty...
Rozzuřená rodina způsobí velká zranění...
Rozzuřený lid vyvolá velkou spoušť a smrt...
Rozzuřené lidstvo bude příčinou velkých válek...

Zlý je vychytralý a vy snadno padáte do jeho sítí. Tolik vám usnadňuje neustálý přísun řady novinek, literatury, zpráv, předpovědí, které vás zaujmou, a vy, děti, se vrháte na všechno, co probudí vaši zvědavost...

Ach, mé ubohé děti, jak se namáháte, protože neznáte do hloubky mého Syna! A chcete dosáhnout velkých poct, aniž byste dosáhly toho, co vás činí dědici království: Boží Lásky.

Chcete být učenými bez praxe, a hříšník, který se nerozhodne zbavit toho, co ho přivádí k pádu, nebude schopen překonat hřích. Bez neustálého cvičení v sebezapírání, člověk nemůže přemoci to, co mu způsobuje pád. Pro mé děti jsou cvičení v dobru a vzdálení se od zla nepostradatelné.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, můj Syn vidí každou jednotlivou osobu, vidí práci a jednání každého jednotlivého člověka a neignoruje činy, které jsou v rozporu se Zákonem Lásky. Kolik mých dětí se nachází ve velkých konfliktech, protože chtějí získat dary jiného bratra, aniž by pomyslely, že Láska vládne nade vším, a ty, které se zaobírají dychtěním po duchovních statcích svých bratrů, zatvrzují svá srdce a odcizují se nebeskému dobru.

Jak mnoho vás v tomto okamžiku diskutuje, popírá nebo přijímá události, které vám odhalil Otcův Dům!

Toužíte-li po spáse, musíte se oddat životu ve svatosti, naplňovat Boží Zákon, být živými svědky Boží Lásky ve všech okamžicích a na všech místech, ve vhodnou i nevhodnou dobu.

Pro toto lidstvo je pravda jeho pravdou, a tato pravda je nekonečně vzdálená od Pravdy, kterou můj Syn zanechal svým dětem.

Přikázání nemohou být pozměněna člověkem, jsou neustále nová, stále přítomná, nejsou předmětem volného výkladu. Ale co dělá tato generace? Zrušila hřích a činy a jednání proti životu, proti spáse duší, proti poslušnosti, skromnosti a čistotě a oddala se zhýralosti, otevřela mysl smyslnosti, aby se vynořily nízké lidské pudy a množily se v prostředí, které je tomu stále příznivě nakloněné.

Lidé mého Syna zůstávají neteční, odmítají rozpoznat, v jakém čase žijí, a nepřítel duší v každém okamžiku ovládá lidstvo svou vychytralostí. Technologické vynálezy jsou bez náležité znalosti chváleny velkou většinou lidstva. To přivádí člověka blíže k bezvýhradnému přijetí každé technologické novinky. A tak lidstvo přijme s velkou důvěrou použití mikročipu, tohoto důmyslného a malinkého lidského výtvoru, jenž se stane největším kontrolorem, jaký kdy existoval.

Pomocí mikročipu bude lidské myšlení zrušeno a svoboda, která byla člověku dána mým Synem, mu bude s konečnou platností vzata. Mikročip je odhalujícím znamením před veřejným vystoupením antikrista.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, každé z vás by se mělo dobrovolně zasvětit naším Nejsvětějším Srdcím. Můj Syn vás o to prosil a já opakuji jeho naléhavou žádost.

Každá domácnost by měla být zasvěcena naším Nejsvětějším Srdcím, každá rodina by se měla sama zasvětit naším Nejsvětějším Srdcím, ale nezapomínejte, že toto zasvěcení nabývá účinnosti vytrvalým životem v Otcově vůli. Ale tam, kde nepanuje Boží Láska, zasvěcení nepřináší plody.

Milované děti, člověk nepolevuje ve své dychtivosti řídit lidstvo. Vývoj technologických vynálezů neustává. Ty neslouží jen pro lidské dobro, ale většinou se používají, aby člověka ovládly. Lidská mysl je pro vědce předmětem neustálého studia a zdrojem ustavičných překvapení. Proto lidstvo přijímá zavádění novinek, které uchvátí lidskou pozornost a odvrátí ji od všeho kolem ní.

Ještě jeden vynález se dostane do rukou dětí a mládeže, s kterým budou ti, kdo jej budou používat, zcela odpojeni od reality. Tyto trvalé pečetě Zlého připravují člověka na celkové ovládnutí mysli antikristem, aniž by se lidstvo bouřilo.

Rodiče,

jak bezstarostně jste předali své děti rozmarům Satana!

Jak lehkomyslně jste dovolili svým dětem žít v neskutečném světě a proměnit se v automaty, které žijí uvnitř sebe a neustále bojují proti sobě samým!

Rodiče nejsou posloucháni, nejsou uctíváni, nejsou milováni svými dětmi. Slyším o tom mnoho nářku.

Rodiče,

vaše děti, netečná stvoření, jsou produktem technologie, vytvořené k ovládnutí člověka a jsou podmaněny touto ďábelskou technologií. Každý nový vynález, který dáte do rukou svých dětí, je s vaším vědomím přivádí blíže k implantování mikročipu a stát se uctívači antikrista.

Kam až klesli neposlušní lidé!

Děti, modlíte se a stále neposloucháte, modlíte se a nevšímáte si varování, která vám dává můj Syn, aby vás a vaše rodiny osvobodil od zla.

Zlo jde po celé Zemi, je to neviditelná síla, která znečistí všechny, kdo jí to dovolí. Proto musíte veřejně oznamovat, že zlo existuje a že lidé mého Syna nebudou zachráněni, dokud se nerozhodnou vydat se na cestu svatosti, která není jen modlitbou.

ROZŠIŘTE SVOU MYSL, ŽIVTE JI VĚDĚNÍM A PRAKTIKOVÁNÍM, ABYSTE NEBYLI PODVEDENI VYCHYTRALOSTÍ SVŮDCE DUŠÍ.

Modlete se, mé děti, modlete se za Turecko, bude trpět bolestí svých obyvatel.

Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu, bude trpět účinkem svých vlastních nukleárních výtvorů.

Modlete se, děti, modlete se za Chile, země se bude třást s velkou silou.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

Země se třese silněji, velká zemětřesení na dně moří způsobí zkázu na zemském povrchu. Letectví bude načas paralyzováno na velké části země; uchovejte si víru. Vulkány vám dají znamení o svém probuzení.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, zůstaňte pozorné, oddávejte se dobrým skutkům, naslouchejte prosbám této Matky. Buďte stvořeními dobra, nedovolte zlu, aby vás ovládlo, buďte láskou vůči sobě a svým bratrům.

Nezapomeňte, že zlo roste, ale Boží Láska se násobí mnoha činy poslušnosti mých dětí.

Moji milovaní, můj Syn vás miluje věčnou láskou.

Obraťte se, přibližte se k mému Synu, nebojte se Ho, přibližte se a žijte v plnosti Božích dětí.

Jako Matka lidstva zůstanu s vámi až do doby, kdy vrátíme Zemi jejímu Stvořiteli. Žehnám vám.

Matka Maria
zpět