252. Poselství Boha Otce ze dne 6. května 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JAK ODPOVÍTE?


Nyní je doba, kdy vás volám, abyste se pozvedli, moji lidé. Volám vás, abyste vstali a konali práci pro mé království, o níž už dlouho víte, že jste k ní povoláni.

Už příliš dlouho zůstávali moji lidé neteční, když je vedu do boje. Už příliš dlouho jste zůstávali nevšímaví, když jsem vás volal k modlitbě. Už příliš dlouho jste zůstávali lhostejní, když jsem vás volal, abyste kázali a prorokovali mému lidu.

Jsou milióny duší, které o Mně ještě neslyšely a mnohé nemohou být dosaženy, zůstanete-li lhostejní. Budete mít pro Mne odpověď, až budete stát v soudu, proč jste Mne v tom neposlechli? Neboť žádná odpověď nebude přijatelná v tento den, protože jsem vás zmocnil, pomazal a zavolal. Zaopatřím vás, až půjdete na místo, kam jsem vás poslal.

Co odpovíte na svou omluvu, když zůstanete v neposlušnosti k mému volání?

Bůh Otec


Iz 65, 12: Vás jsem určil meči, vy všichni se musíte k popravě sklonit, neboť jsem volal a vy jste neodpovídali, mluvil jsem, a vy jste neposlouchali, ale konali jste, co je zlé v mých očích, a zvolili jste si, co se mi nelíbí.

Iz 66, 4: Já zase vyvolím jejich zvůli a uvedu na ně, čeho se lekají, protože jsem volal, a nikdo neodpovídal, mluvil jsem, a nikdo neposlouchal. Dopouštěli jste se toho, co je zlé v mých očích, a volili to, co se mi nelíbí.

Jr 35, 17: Proto Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele, praví toto: Hle, uvedu na Judu všechno zlo, jež jsem proti nim vyhlásil, protože jsem k nim mluvíval, a neposlouchali, volával jsem na ně, a neodpovídali.

Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane!, vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého nebeského Otce.
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?
23: Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!

Lk 14, 16-24
16: On mu řekl: "Jeden člověk chystal velkou hostinu a pozval na ni mnoho hostů.
17: Když byl čas k hostině, poslal svého služebníka, aby vyřídil pozvaným: Pojďte, už je připraveno!
18: A najednou se začali všichni vymlouvat. První mu vzkázal: Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat, prosím tě, omluv mě.
19: Druhý řekl: Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě.
20: A jiný vzkázal: Právě jsem se oženil, a proto nemohu přijít.
21: Služebník se vrátil a oznámil to svému pánovi. Pána domu to rozhněvalo. Řekl služebníkovi: Jdi rychle do města na náměstí a přiveď sem žebráky a mrzáky, slepé a chromé!
22: Služebník pak hlásil: Pane, stalo se, cos nařídil, a ještě je místo.
23: A pán řekl služebníkovi: Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, ať sem přijdou, aby tak můj dům byl plný.
24: Ale to vám říkám: Žádný z těch pozvaných neokusí mé hostiny."
zpět