256. Poselství Ježíše ze dne 26. července 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ODLOŽTE TEN STARÝ ODĚV, VE KTERÉM CHODÍTE


Moji milovaní lidé,

nosím vás v každé z mých ran, mé děti, aby má nejdražší Krev vás chránila, bránila vás a zaštítila prostředky, jejichž pomocí se mé děti brání před svým vlastním lidským egem.

Vyzval jsem vás, abyste Mě poznali, ne lidským způsobem, ale poznali Mě a vstoupili do Mne za pomoci Ducha Svatého.

V tomto čase se plavíte na mimořádně rozbouřeném moři, na kterém vidím člun každé osoby těsně před ztroskotáním... A dnešní lidé – dokonce i ti, kteří jsou blízko Mne – pozměnili pravou lásku: mou Lásku. A co je člověk bez lásky – jen prázdný měch na víno. Co je člověk bez lásky – jen bezvládné tělo, které poutá duši a stále ji utlačuje.

Moji milovaní lidé, ještě jste nepochopili mou Lásku, proto stále necháváte z vás vycházet své lidské ego, a je to právě lidské ego, které způsobí, že člun každého z vás se v bouřlivém moři potopí.

Prosil jsem vás o víru, ale vidím tolik vás, kteří, i když vkládají své prsty do mých ran, dívají se na Mne, cítí Mě, a přesto nevěří a nedovolí, aby je víra na mé ruce přivedla k tomu, že by poznali, co je opravdová láska.

Neboť víra je silou mého lidu...
Víra jsou dveře, které vás vedou k většímu poznání...
Víra usnadňuje souznění mezi bratry...
Víra usnadňuje porozumění...
Víra je láska...
Víra je naděje...
Neboť víra vás zavazuje k poslušnosti z lásky.

V tomto čase časů Mě bolí srdce, hluboce zraněné těmi, které jsem prosil, aby vstoupili a zapojili se do různých prací, aby Mi pomáhali a přinášeli mé Slovo lidstvu, které je ho už zcela zbaveno, a vidím je, jak jsou cloumáni Satanem znovu a znovu. Nenaučili se ničemu z lekcí, které jim dal život skrze jejich činy a práci mimo moji vůli, a toto selhání, vzít si každé klopýtnutí jako opravdovou lekci, si bere Satan a dává je do osobního člunu každého z mých dětí, které ztěžknou a potopí se do moře lidského sobectví.

Díváte se příliš mnoho na svého bratra a jeho chyby, a to je produkt života v soutěživé společnosti, která není duchovní, ale je světská. Vidím každé z mých dětí, jak tráví svůj život, aniž by Mě poznalo ve svých bratrech a zapomíná, že nejtěžší urážka a hřích, který člověk páchá, je proti mému Duchu Svatému.

Mé srdce krvácí láskou a bolestí. Někteří se ptají: jak srdce krvácí láskou a bolestí? Takto: když jsem se pro vás obětoval z lásky a pro vaši spásu, spásu, kterou stále odmítáte, spásu, kterou odmítáte tím, že jste tak světští a tak neuctiví, jako ti, kdo se nepřiblíží se slovy povzbuzení a lásky ke svým druhům, jenž trpí.

Věda pokročila, děti – a vy to dobře víte – nejen ke zlu, ale i pro vaše dobro, ale v tomto čase zneužitá věda drží lidstvo na nitce krátce před přetržením, následkem nevědomosti některých.

Nebuďte nevědomí, máte prostředky, abyste se udrželi ve stálé informovanosti skrze toto mé Slovo o tom, co se děje a co ohrožuje Zemi. Slunce přestalo být spojencem člověka a projevuje se se vší svou silou jako znamení, že neuznává lidskou činnost a jednání, a proto je Země ohrožena.

Moji milovaní lidé, v čem Mě hledáte? Kde Mě hledáte? Ptejte se na to sami sebe.

Mé milosrdenství je nekonečné a vy marníte tento čas, čas, v němž vás svým Slovem volám k úplnému obrácení.

Vy víte o tom, co má přijít, ale není to totéž, děti, jako znát to, co přijde, v okamžiku, kdy prožíváte to, co přichází. Nejste-li náležitě připoutáni k pevné skále, nebudete schopni stát, nebudete schopni stát pevně a neochvějně. Odtud plyne mé naléhání k radikální změně.

Nepotřebuji vaše oběti, nepotřebuji, abyste Mi nabízeli změnu, Já žádám od vás radikální změnu, protože ti, kdo nabízejí oběť a nejsou s ní v souladu, jsou obílené hroby. A v tomto čase Mi můj lid musí zůstat věrný, aby byl schopen obdržet nutné rozlišení od Ducha Svatého.

Moji milovaní lidé,

modlete se za Argentinu – nepokoj vzrůstá a podvratné hlasy jsou slyšeny jen v tichu, ale pozvednou se a zaskočí většinu v překvapení.

Modlete se, mé děti, země se bude třást, mé děti budou svědky silného zemětřesení.

Modlete se, mé děti, modlete se za sebe, neboť mé váhy jsou před každým z vás.

Modlete se, mé děti, modlete se za zemi na severu. Uprostřed rozvratu a překvapení bude bičována těmi, kdo ji nemají rádi.

Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, bude trpět kvůli různým událostem.

Můj lide,

každý okamžik je stoletím příprav, každý okamžik je pro vás diamantem, každý okamžik znamená, že utváříte část pšenice, nebo plevele, každý okamžik je okamžik okamžiků, a povinností mého lidu je růst v lásce, moudrosti, ve vědění a v úctě a naplňování Desatera přikázání, které by mělo být životem ve vás.

Tato generace píše svou historii krví, krví nevinných, kteří Mě milují, ale současně píšete svou historii nedostatkem lásky a přijetím Satana jako svého boha. Přesto vás neopustím, ale budu vám přinášet a vysvětlovat mé Slovo, protože nechci, aby ani jeden z vás byl ztracen.

TAK UŽ DOST! ODLOŽTE TEN STARÝ ODĚV, VE KTERÉM CHODÍTE. Stále si neuvědomujete, že ty staré hadry prospěchářství, egoismu, staré hadry moci, konfliktů, závisti, posedlosti, exhibicionismu, hadry materialismu, že tyto hadry jsou těmi, pokud se jich sami nezbavíte, vám způsobí, že budete mezi těmi, kdo budou následovat antikrista. Ten se pohybuje rychle pomocí svých satelitů, aby spoutal své stoupence.

Se smutkem vám musím říct, že ti, kdo slouží antikristu, v tomto čase jednají. Nespí jako vy, jako můj lid, nečekají na požadavek k provedení toho, o čem vědí, nebo toho, k čemu se sami zavázali, nečekají na upozornění, protože vědí, že ten, kdo je zplozen Satanem, neodpouští chyby. A tento Ježíš, který je nekonečné milosrdenství a stále vám odpouští, je odmítán a vyháněn.

Vy, moji lidé, Mě stále křižujete, prorážíte mé ruce hloupostí, tvrdohlavostí, nedostatkem lásky, nespravedlností, intolerancí, selháním, pokud jde o lásku k bližnímu, arogancí, selháním, pokud jde o naději, a především, odmítáním věřit a důvěřovat mému Slovu.

Jste to vy, kdo zase řvou "ukřižuj HO!", jste to vy, kdo opakují historii...

Potřebuji duše, které jsou oddány utrpení, nevýslovnému utrpení, aby zůstaly věrné mým prosbám.

Mé děti, moji lidé, jste tak blízko, tak blízko otřesům mé církve, tak blízko otřesům země s velkými zemětřeseními, která očekáváte v budoucích časech, daleko v budoucnosti a ještě jste nepochopili, že žijete v okamžiku okamžiků.

Mé mystické tělo bude silně otřeseno, a Já potřebuji víru v mé mystické Tělo, aby zůstalo pevné v mém slibu a mém Slovu, ale k tomu musíte být těmi, kdo naplňují má Přikázání a Zákon Lásky.

Moji lidé, kolik jen degenerace stále vychází na světlo! Kolik jen vás je neustále nakaženo hněvem a stáváte se nepoznatelnými v mých očích, ale nikoli pro Satana! Pochopte, děti, že když ztratíte svůj pokoj, otvíráte dveře Satanovi, aby vás zneužil jako nástroj proti vašim bratrům.

Uvědomte si, že tento čas byl oznámen, a je to čas, v němž Mě člověk přestává milovat a přijímá zlo jako svého spojence. Ale přesto se neodvrátím od svého věrného lidu a vím, že můj věrný lid přivítá své bratry s láskou, aby nikdo nemohl být ztracen.

Dávám na vás pozor, na každé vaše slovo, na každý letmý pohled, na každý krok, jenž uděláte, na každou myšlenku, a žádám vás, abyste byli pravdiví k sobě samým, protože vás znám, ale někteří ještě sebe naznají a potřebují to znovu promyslet.

Moji milovaní lidé, zůstaňte sjednocení se Mnou, myslete na Mne, vroucně Mě milujte, stále Mě vzývejte, abych pracoval a jednal ve vás. Potřebuji, aby můj lid byl posílen v lásce, aby jednota nemohla být jen předstíráním, ale byla opravdovou, aby zlo nemohlo do ní proniknout. Opravdová jednota je hradbou a v tomto čase je tím, čím by můj lid měl být. Jinak dokonce i věrní mohou přijít k pádu.

Držím vás za ruku, neopustím vás, ale jako pravá Láska mám úctu k svobodné vůli lidí.

Přijďte ke Mně s pokorou a připravení, abyste Mi dovolili vás utvářet.

Odpustím vám znovu a znovu, ale potřebuji, abyste si uvědomili naléhavost tohoto okamžiku.

Miluji vás, žehnám vám, moji lidé, přivítám vás, poskytnu vám útočiště, jste zorničky mých očí.

Přijďte ke Mně. Zůstaňte v mém pokoji.

Váš Ježíš
zpět