258. Poselství Matky Spásy ze dne 30. července 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEBERTE MÁ SLOVA LEHKOVÁŽNĚ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

žehnám vám svou láskou, žehnám vám svým mateřstvím, žehnám vám svým srdcem.

Milovaní stoupenci mého Syna, neberte mé Slovo lehkovážně: Je vám sdělováno Boží vůlí. Co v tomto okamžiku víte, je, že skrze našeho proroka a Boží vůli samo nebe vysvětluje svému lidu události dříve, než se stanou. Proto byste měli být bdělí a neodpočívat.

Lidé vyvolení Pánem by měli zůstat pozorní, aby můj Syn nepřišel a nenašel je ospalé, otupené vším, co jim svět může nabídnout, ponořené do hříchu a strašných urážek neúnavné honby za rozkoší, následku zlých zvyků, které vlečou člověka k jeho zmaru.

O ztrátě duše se nemluví právě proto, aby člověk svou duši ztratil...
Nadřazenost lidské duše není vysvětlována...

Děti, můj Syn trpí velkou žízní po duších a jeho lid neví, co duše je.

Některé z mých dětí nevěří ve spásu a oddávají se hromadění peněz, aby žili dobře na zemi, a žili tak pohodlně, jak je jen možné. Jak jen se mýlí ti, kdo nechtějí duchovně růst, ale nacházejí potěšení v životě v materiálnu a ne v tom, co po nich žádá můj Syn.

Jak je jen možné, že ignorujete znamení času, kdy zkaženost zachvátila vše kolem vás, kdy jste manipulováni v každém ohledu, kdy jste vedeni k víře, že peklo neexistuje a že z toho důvodu jsou všechny hříchy odpuštěny?

Děti, máte před sebou znamení: klima se změnilo, zvířata ztratila a změnila své zvyky, nemoci se nezastavují, neustálé projevy slunce udržují zemi ve stavu pohotovosti. Stejně jako přítomnost oleje a krve v obrazech, které představují mě, jsou Božím záměrem, který volá člověka k usmíření s Domem Otce. Není příliš pozdě pro mé děti, aby se odvrátily od hříchu. Hřích je naprosto protichůdný dobru. Hříchem urážíte mého Syna, a pokud Ho milujete, nesmíte Ho drásat do krve.

Můj Syn zkrátí dny v tomto čase duchovní krize, krize vzpoury, krize úpadku víry, protože se lidstvo oddalo všemu, co pochází od ďábla.

Stále jste neposlušné děti...
Stále se bouříte proti znamením z nebe...

Ohavnost se dostala k neposlušným dětem a můj Syn vám řekl: "Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi" [Mk 23, 29].

Děti, odložily jste svědomí, abyste mohly pokračovat v individualismu, a ještě hůř, myslíte si, že každé z vás je středem, jemuž jeho bratři a sestry musí přizpůsobit své životy. Můj Syn vás povolal, abyste náležely této misi a kázaly svým bratrům dobro, protože vy nehlásáte víru jen slovy, ale i svědectvím.

Nemáte jasno v tom, že jste dětmi Boha, protože Ho ve skutečnosti neznáte, neuctíváte Ho plně a nepoznáváte Ho. Neboť s ohledem na tuto společnost je pro vás lidská úcta důležitá, a ta by byla zasažena, kdyby se vaši vrstevníci dověděli, že tvoříte část Boží sféry a zavázali se ke změně ve svých životech, která vás vede k tomu, co je více duchovní a méně světské.

Lidstvo se napilo otráveného nektaru, který pochází ze stromu ďábla, krmilo se semeny lži, pozřelo ovoce klamu a uchovalo si zásobu největšího omylu. Nemůžete se dívat dál, než může vidět vaše oko. Žijete v netečnosti, zatímco elity mají všechna průmyslová odvětví ve svých rukou, a v tomto čase se stávají mocnější, protože vůdcové národů se jim podrobili.

Evropa je šokována útoky a bude jimi stále šokována, protože je to přání jiné víry, jejímž stálým cílem je ovládnout tento kontinent.

Děti, potřebujete se vyvíjet a s konečnou platností se změnit. Musíte ukázat duchovní zralost. Musíte bojovat proti zlým myšlenkám, dát stranou nenávist, zlobu, pošetilost, která vždy najde důvod o všem diskutovat.

Volám vás k modlitbě, ale to není pro vás důležité, protože vidíte jen to, co vás uhodí do očí. Když vám říkám, co má přijít, hledáte události, ale ne abyste se změnily, jen abyste o nich věděly.

Vyvíjejte se duchovně, buďte poslušné, nespokojujte se návštěvou mše svaté, když venku jste neposlušná a krutá stvoření.

Uvidíte vodu moře a její stoupání, jak proniká do vnitrozemí. Proto jako Matka jsem vás varovala před změnami v pozemské geografii, před vládou ďábla nad lidstvem, před epidemiemi a před tím, co se stane před Druhým příchodem mého Syna.

Volám vás, ale lidé neodpovídají. Tato společnost je automatickým zařízením technologie a sebe sama. Stavíte nové babylonské věže a svěřujete je mým dětem s cílem oloupit je o jejich vůli a lidé mého Syna jsou šťastní, že se oddali novinkám, aby je ovládly.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Nedávejte si žádný čip do svého těla. To je předehrou k mikročipu, jímž antikrist ovládne lidstvo.

Nedovolte mu opanovat svou mysl, emoce, myšlenky nebo rozhodování...

Nedovolte, abyste byly ovládnuty nedostatkem lásky, hněvem, násilím, pomstou, touhou pronásledovat ty, kdo neuvažují stejně jako vy...

Nedovolte, aby vás to přivedlo k odmítnutí svých rodinných příslušníků – oni nejsou roboti, děti, jsou Božími stvořeními.

Milované děti, modlete se, modlete se za Ekvádor, bude trpět.

Milované děti, modlete se, modlete se za Austrálii, bude se třást.

Milované děti, modlete se, modlete se, nukleární energie vám způsobí utrpení.

Milované děti, modlete se, modlete se, neboť násilí se nezastaví.

Milované děti, modlete se, modlete se za Itálii, je zasažena terorismem.

Děti, toto není čas k experimentování s nástroji, které potřebují být umístěny uvnitř těla a mají v sobě čip. Toto není chvíle k přijetí pečetě ďábla.

Mé děti, milujte mého Syna, živte se eucharistií, modlete se růženec. Přispívejte na své bratry, kteří jsou utlačováni svými vládci.

Já jsem Matka lidstva. Neberte má Slova lehkovážně. Mé srdce je archou smlouvy, kde je lid mého Syna. Přimlouvám se za všechny, aby zachránili své duše.

Matka Maria
zpět