262. Poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MŮJ LID JE LIDEM VÍRY A JE SI VĚDOM, ŽE JEJ NIKDY NEOPUSTÍM


Moji milovaní lidé,

ve svém srdci uchovávám vaši stálou námahu, abyste šli dál po mém boku a nebyli polapeni Zlým.

V každém okamžiku vám vysvětluji mé Slovo v různých životních situacích, a tak věnujte pozornost každému daru, který vám nabízí Nejvyšší Dobro, abyste stáli pevně.

Moji milovaní lidé, právě tak, jak nepoznáváte Mě, nepoznáváte také dobro, které přichází do života každého z vás, avšak jste oslepeni tím, co přichází ze vzorů programu lidského ega, podle nichž se chováte.

Kdokoli neztlumí své lidské ego, aby pochopil své bratry, nebude schopen najít pokoj k životu v duchovního růstu. Nebudete schopni sami růst bez neustálé oběti svých osobních rozmarů.

Moji milovaní, udržovat ve svém charakteru stav hněvu, výbušnou náladu, obranné nebo vyžadující postoje, svědčí o přízemnosti vašeho ducha a o malém zájmu o osobní růst.

Chcete růst, být jiní; zbavíte se hadrů, které vlastníte…?

Změna se blíží. Ne všichni dosáhnou vítězství, ale jen ti, kdo o ně usilují a vydávají ze sebe to nejlepší.

Moji milovaní lidé, hledáte nepřítele, který vás nutí reagovat v rozporu s mými požadavky, hledáte nepřítele mimo sebe a velice se mýlíte, protože to, co vám zabraňuje v růstu, je samotné lidské ego, ego, každého z vás… To je nepřítel, který vám brání růst.

Musíte být moudří, prozíraví, neochvějně bdělí v pozorování všeho svého jednání a práce. Ďábel nepromarní žádnou příležitost k činu, aby ve vás vyvolal hněv nebo zmatek nebo dojem nejistoty, nebo pocit, že nezvládáte situaci, aby vás vyvedl z rovnováhy a způsobil, že reagujete s hněvem.

Člověk dychtivě hledá uznání svých bratrů. To v něm vyvolává proměnlivé změny v náladě, protože hledá, jak vyniknout ve světě, a ne v duchu. Zapomněli jste, že nebojujete proti tělu nebo krvi, ale proti silám a duchu světa, který je ve službách zla.

Moji milovaní, neříkejte, že nemůžete překonat, co je světské. Já jsem nekonečné milosrdenství a v mém milosrdenství lze všeho dosáhnout. Já vím, kdo je každý z vás, Já vím, co odmítáte přiznat, co v sobě skrýváte, aby vaši bratři vás neviděli takovými, jací jste.

Vyzývám vás, abyste znovu očistili svou paměť a osvobození od cárů minulosti se chtěli radikálně změnit.

Tolik toho uchováváte v paměti, že jste ji nasytili, a jste zmatení, když ji nemůžete uspořádat…

Pamatujete si zvuky, obrazy, vůně, struktury povrchů, chutě – a to je dobré. Co není správné, je, když spojujete jistý zvuk, pach, hmatový vjem povrchů, nebo chuť s minulými skutečnostmi, které zůstaly v paměti a způsobují vám bolest, a vy reagujete v obraně.

Proto vám říkám, že musíte dát svou paměť do pořádku, abyste zahodili, co vás vede k tomu, že se stáváte stvořeními hněvu, panovačnosti, necitlivosti, slepoty, netrpělivosti, a tím spíše, že myšlenky, které spojují, co udržuje paměť, vás vedou k nevhodné práci a k chybnému jednání. Musíte si odpustit a znovu se naučit věřit v sebe.

Tolik z mých vlastních Mi říká: "Pane, odpustil jsem", přesto v okamžiku to, o čem jste věřili, že je zapomenuto, vychází na povrch a vstupuje do paměti. Vy si z toho berete, o čem jste řekli, že jste zapomněli, a ještě jednou se události vrací, aby zakalily přítomnost. Znovu se vynořují a způsobují zastavení na duchovní cestě.

Pokušení se stále plíží… Spása vás stále volá… Ale vy nevíte, jak se vnitřně udržet klidní, naopak, dovolíte dvojsečnému meči – jazyku – vyslovit to, o čem by se nemělo mluvit a současně neříct to, co by mělo být řečeno nahlas, v očekávání uznání bratra s cílem se líbit a být pochválen. Ne! Mé děti, takovými cestami můj lid nechodí, ale jen úzkou a namáhavou cestou.

Nikdo nepřichází ke Mně jinak než namáhavou, trnitou cestou, překonáváním sebe sama ve své lidskosti. Poznejte Mě, vstupte hluboko do Mne, milujte Mě, abyste udrželi můj Zákon ve své paměti a nezatoulejte se na jiné zhoubné cesty, které jdou proti mému Slovu.

Moji milovaní lidé, nemůžete si vzpomenout na to, co neznáte, nenajdete, co jste nepoznali jako moje a jako moji Pravdu. Musíte vstoupit hluboko do poznání toho, co zdůrazňuji, abyste nebyli kořistí Zlého, který souží lidstvo.

Jste-li skutečně mé děti, musíte v sobě potlačit, co vás nechává vyskočit jako blesk, co uchováváte ve svém lidském egu a co vás udržuje vkořeněné v tom, co není dobré.

V tomto čase je pro vás nezbytné, abyste pochopili, že lidská existence závisí na vnitřním a na vnějším, totiž pokud jde o vnitřní, máte toho mnoho, co potřebujete vytrhnout i s kořeny, a pokud jde o vnější, je to nejen, co vás obklopuje ve světě, ale také to, co je hrozbou lidstvu a přichází k Zemi z vesmíru.

Člověk Mě nepotřebuje, vyrábí vše, co chce, aniž by v jediném okamžiku pomyslel, že skvělá technologie lidí jednoho dne roztaje v dechu (*) a člověk bude žít jako dřív, kdy ještě nevlastnil elektřinu.

Velké věže Bábelu se zřítí. Zlý se stane držitelem všeho, co mu lidstvo dalo a zlověstný plán vyvrcholí v pronásledování mé církve.

Můj lid je lidem víry a je si vědom, že jej nikdy neopustím.

Modlete se, děti, modlete se Venezuelu, její bratři budou trpět.

Modlete se, děti, modlete se za Itálii, její vulkány se stávají aktivní.

Modlete se, děti, za Španělsko, terorismus vede k bolesti.

Můj milovaný lide, "Člověk nežije jen chlebem" [Mt 4,4]. Potřebujete být živeni mým Slovem. Můj Duch Svatý vám bude stále dávat mé Slovo a Slovo mé Matky, aby můj lid rostl.

Neproviňujte se proti mému Zákonu: "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex. 3, 14].

Očekáváte velké senzace, aniž byste mysleli na znamení, která se za nimi skrývají, abyste se připravili.

Nekažte se zneužitou svobodnou vůlí, kažte se srdcem plným mé Lásky, mé pokory, mého odpuštění, mého milosrdenství.

Kdokoli vidí trám v oku svého bratra, ať se podívá nejdřív na to své. Tak budete vědět, kolik toho máte napravit v sobě samých a tento přístup vás povede stát se více pokornými.

Víte dobře, že projdete velkou očistou. Očistěte se dobrovolně, aby břímě, které nesete, bylo lehčí.

Moji milovaní lidé, Varování se blíží a můj lid musí být pevný a neochvějný ve své víře, aby i potom byl stále mým lidem.

Váš Ježíš


(*) patrně dech Slunce - poznámka překladatele.
zpět