264. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


TEN, KDO SE NEPŘIPRAVIL V TÉTO CHVÍLI, NEBUDE MÍT JINOU, ABY TO UČINIL


Moji milovaní lidé,

držím vás v dlaních svých rukou, abych vás bedlivě střežil.

Nedovolujete Mi vám pomáhat. Zastavujete Mě tím, že chodíte po jiných cestách a saháte po tom, co nacházíte nejsnadněji, aniž byste přemýšleli, zda je to dobré, nebo ne.

Moji lidé, co je nejsnadnější, není vždy správné, ani takové, co vás povede k činům, spojených s mým dílem a jednáním, ani k tomu, co vede k duchovnímu růstu.

Volám vás, abyste zastavili své aktivity a vstoupili do ticha, kde nic a nikdo vás nevyruší. Volám vás, abyste předali ticho Mně, abychom byli sjednoceni, a vy byli ochotní stát blíže u Mne.

Ten, kdo pronikne do vnitřního ticha, přeruší vše, co mu představivost přináší na mysl a zabrání myšlenkám, aby se nespoutaně rozlétaly a přiváděly ho k vynášení soudů nebo dělat opatření, o nichž věří, že napraví jeho bratry, aniž by je uplatnil nejdřív na sobě.

Vy stále soudíte podle své fantazie a způsobu myšlení, a to ukazuje, že se ve vás neustále vzpíná provinění. Moji milovaní lidé, kdokoli chce být soudcem svých bratrů, to dělá proto, že se v jeho duši prosazuje zlo.

Je to část zakořeněného ega, jímž řídíte všechny své činy a práci, toho ega, které nechcete podráždit, a kvůli němuž se neměníte, toho ega, které jste zamořili chvilkovými touhami a samolibostí, závistí a nevhodnými činy. Špatně vedené lidské ego žije v impulsivních lidech, kteří neustále provokují nebo zraňují své bratry. V sobci se jeho ego pohybuje jako had, uchvacuje pro sebe vše a nesdílí moje požehnání s bratry. Závistivec, který neustále stříká jed kolem sebe, a dělá to v temnotě, kde ho nikdo nevidí, aby nebyl odhalen, se stává pro své bratry velkým nebezpečím, pro ty, které pomlouvá a vyvolává velké omyly tím, že podkopává nejsilnější a ničí nejpevnější stavby. Jsou i jiné slabosti – víc než bych jich mohl pojmenovat, děti.

Vyzval jsem vás, abyste byli pravé děti mé Lásky, a vy jste tak neučinili, protože kdybyste byli mou Láskou, v tom okamžiku byste neměli žádné zlé chutě, které jsem jmenoval.

Pro některé z vás je snaha změnit se nepatrná, a to Mě zraňuje, protože v tomto čase žádný z mých vlastních nedosáhne s nepatrným úsilím to, co bude potřebovat, aby došel k vlastnictví pravé a plné víry.

Proto Zlý na vás útočí ze všech stran, skrze slovo, skrze gesta, mylný výklad nebo neochotu. Všichni berou pro sebe to, v co věří, že je dobré a správné a málo je těch, kdo do písmene následují mé učení v mé Lásce.

Vy víte, že jsem vás volal k jednotě, a abyste žili v jednotě, musíte milovat jeden druhého ve Mně. Jen tak překonáte spor dříve, než přijde.

Mluvím o každodenním životě, abyste zůstali bdělí, dříve, než budete muset čelit těžkým časům očisty. Kdokoli se nepřipravil v této chvíli, nebude mít jinou, aby to učinil.

Moji milovaní lidé,

žijete v nebezpečných časech – mimořádně nebezpečných, které už tak zůstanou a budou se neustále vracet. Válka přestane být přízrakem. Malá země bude příčinou hrůzy lidstva. Ti, kdo nevěřili, padnou a budou Mě prosit o pomoc, protože kolem sebe nenajdou nikoho, kdo by jim pomohl. Člověk, aniž by přemýšlel, volá po konfliktu.

Země bude hluboce otřesena. Vliv mocných se nechá cítit. Člověk bude na dlouhý čas dávat na odiv svou moc, provokace nebudou vždy snadno rozeznatelné. Překvapení bude příčinou hněvu mocné země.

Člověk se snaží vědět předem, co se stane a Já jsem vám to ukázal znovu a znovu. Neztrácejte čas, buďte vytrvalí.

Můj lid je v agonii v moři světského, které je ovládáno nízkými instinkty, a neklid člověku způsobuje, že ztrácí rozum.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, válka povolá člověka nejen mimo jejich území, ale také uvnitř něho.

Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu, slova odvracejí pozornost od skutečného záměru.

Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, trpí a naříká, naříká a trpí.

Modlete se, mé děti, vulkány se probouzejí a země se třese.

Nezapomeňte si připravit ducha. Jak jen budete litovat, že jste se nevyznali ze svých chyb! Kolik jen je těch, kdo Mě odmítají a budou muset činit nápravu!

Moji lidé musí pohlédnout na sebe, tak mnoho intrik musí být Mnou potrestáno. Moji lidé nejsou příkladem, ale příčinou zármutku, moji lidé pokračují v úpadku s nenávistí a závistí vůči sobě samým.

Vaše modlitby jsou každodenní, ale mechanické. Přijímáte Mě bezmyšlenkovitě, bez řádné přípravy nebo nápravy. Ti, které miluji, Mě týrají, ale má láska se nezmenšuje.

Moji milovaní lidé, kolik vás chodí po zemi, aniž byste věnovali pozornost znamením tohoto času! Budete překvapeni velkou a neočekávanou událostí přicházející shora.

Připravte se, hluboce se prozkoumejte. Nezapomeňte, že každý se sám prozkoumá ve své práci a jednání.

Kolikrát má Matka na vás naléhala ve svých zjeveních a vy jste ji přivítali bez pochopení…!

Lidstvo trpí kvůli neposlušnosti. Kvůli neposlušnosti se přibližuje žal.

Vy moji lidé, neklesejte na mysli, vytrvejte, posilujte jeden druhého a buďte odhodlaní v uskutečňování mého Slova.

Co máte, je k tomu, abyste s tím hospodařili, a tak váš čtvereční metr musí přinést plody věčného života.

Můj anděl pokoje přijde, aby byl Světlem mého lidu, jenž pronásledován antikristem, ochabne ve víře. Bude nosit mé Slovo v ústech a v jeho srdci bude hnízdit má Láska. Bude se dělit o svůj chléb s hladovým a dá napít žíznivému, ale vaše srdce musí být ochotné, aby ho poznalo.

Moji milovaní lidé, nezoufejte si kvůli bohu světa. "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14] a mé děti jsou krmeny jako polní ptáci. Mé Slovo musí být pro vás každodenní potravou.

Nemějte strach, nesu vás v dlaních svých rukou.

Moji milovaní lidé, svolávám vás k modlitbě růžence v celém světě v 6 hodin odpoledne v každé zemi, za mír ve světě.

NEMĚJTE STRACH, JSEM S VÁMI.

Nemějte strach, miluji vás a žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět