265. Poselství Boha Otce ze dne 1. února 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SOUD NÁRODŮ


Brzy přijde čas, kdy budu soudit každou osobu, domácnost a každý národ.

Národy padnou, až je budu soudit a shledám je nevyhovující. Národy, které odmítly Mne a mé cesty, nemohou obstát přede Mnou a budou zničeny.

Uvidíte národy padnout v jediném dni, ale nebuďte vyděšení, neboť můj soud je spravedlivý. Národy, které Mě odmítají, nemají žádnou sílu, v níž by se mohly pozvednout. Dlouho jsem jimi trpěl, a to je teď u konce.

Bůh Otec


Ž 33, 12: Blaze je národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.

Mt 25, 31-33
31: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na svůj trůn slávy,
32: a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
33: Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.zpět