267. Poselství Ježíše ze dne 2. září 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS SOUDU


Čas soudu a to, co jej provází, je u vás, moji lidé.

Nyní se soud začne uskutečňovat všude kolem vás. Uvidíte soud, jak se odehraje v životě těch, kdo se nechtějí kát, a uvidíte, jak se objeví také v národním měřítku. Musíte si zvyknout vidět tyto soudy, neboť už nepřestanou. Mé Slovo se naplňuje ve své úplnosti, abych se mohl vrátit pro vás.

Dávejte si pozor, abyste zůstali pokorní a pociťovali lítost, kterou potřebujete, abyste nebyli potrestáni ve zbytku svého života na zemi.

Modlete se za ty, kdo jsou trestáni. Prokazujte laskavost a soucit těm, kdo trpí a dávejte těm, kdo jsou v nouzi.

Takto si nahromadíte poklad v nebi, kde už brzy budete. Konec už je nedaleko, mé děti, neboť k němu rychle postupujete, dokonce i teď.

Váš Ježíš


Iz 26, 21: Hle, Hospodin vychází ze svého místa, aby ztrestal nepravost obyvatel země. I odhalí země krev prolitou na ní a nebude již přikrývat povražděné.

Iz 59, 17-20:
17: I oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy. Oděl se rouchem pomsty, jako pláštěm zahalil se rozhorlením.
18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali, ostrovům odplatí za spáchané skutky.
19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.
20: Vykupitel přijde k Sijónu. K těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok Hospodinův.

Př 11, 21: Zlý zaručeně nezůstane bez trestu, kdežto potomstvo spravedlivých zůstane ušetřeno.zpět