268. Poselství Matky Spásy ze dne 23. srpna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NIKDO Z MÝCH DĚTÍ NESMÍ SOUDIT SVÉHO BRATRA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žehnám vám.

Požehnaný je ten, kdo uvěřil.
Požehnaný je ten, kdo poslouchá hlas svého pastýře.
Požehnaný je ten, kdo miluje své bratry.
Požehnaný je ten, kdo se sám nepovyšuje.
Požehnaný je ten, kdo vidí mého Syna ve svém bratru.
Požehnaný je ten, kdo se sám nenazývá 'vyvoleným'.
Požehnaný je ten, kdo se dává s láskou svým bratrům.
Požehnaný je ten, kdo miluje a odpouští, odpouští a miluje.
Požehnaný je ten, kdo plní Přikázání Božího Zákona.
Požehnaný je ten, kdo každý okamžik své existence zasvětil službě mému Synu.
Požehnaný je ten, kdo chrání svou duši, která přemáhá jeho lidské ego a blíží se trvalému sjednocení se svým duchem v požehnání Duchem Svatým.
Požehnaný je ten, kdo není jako kupec před chrámem.
Požehnaný je ten, kdo má úctu k myšlení svých bližních, když se liší od jeho vlastního.
Požehnaný je ten, kdo má pravou moudrost, aby napravil své bratry s bratrskou láskou.
Požehnaný je ten, kdo si nemyslí, že má vždy ve všem pravdu.
Požehnaný je ten, kdo umí mlčet k tajemství svého srdce.
Požehnaný je ten, kdo zkrotí svůj jazyk a nedovolí mu, aby zraňoval jeho bratry.
Požehnaný je ten, kdo nenutí své bratry, aby se sjednotili s božským, ale s Boží Láskou vezme jejich ruku a bude je vést rychle, ale s trpělivostí.
Požehnaný je ten, kdo pochopil, že čas už není časem a že s každým pozemským dnem je o den blíže k naplnění proroctví.
Požehnaný je ten, kdo dává vše, aby následoval mého Syna.
Požehnaný je ten, kdo je prozíravý.
Požehnaný je ten, kdo ovládl své lidské ego a nezraňuje svého bližního.
Požehnaný je ten, kdo otevřel srdce Boží Lásce a proto miluje své bratry v duchu a pravdě.

Prolévala jsem slzy, milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mé krvavé slzy, když jsem dlouho chodila po zemi. Zachycovala jsem krev nevinných a krev velkého množství mučedníků této generace.

Prolévala jsem krvavé slzy za ty z mých dětí, které byly, jsou a budou oběťmi zneužívání některými z mých oblíbených dětí, které snažně prosím, aby plnily své sliby a hlasitě se modlily, aby je nepřítel nepřemohl. Vy, mé oblíbené děti, jste neustále pronásledovány velkým množstvím démonů, proto musíte zůstat silné a prožívat v duchu a pravdě ten vznešený okamžik proměňování. Ve vás, ve vašich rukou se naplňuje velký zázrak transsubstanciace.

Prolévala jsem slzy nad těmi, kteří jistým způsobem touží mít nadvládu nad svými bratry, které zastrašují ztrátou věčného života.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

můj Syn je svoboda, ale vy dobře víte, že svobodná vůle člověka má sklon se oddělit od mého Syna v tomto čase, kdy zlo pronásleduje člověka ze všech možných stran. Zlo je pro vás tak jemné, že může projít nepozorovaně, proto musíte zůstat sjednoceni s Duchem Svatým a úpěnlivě Ho prosit o rozlišení na každém kroku, který učiníte, u každého jednání, u každého díla a dokonce u každého slova, které vyjde z vašich úst.

Mé mateřství se neuzavřelo u paty kříže tím, že jsem vás přijala, ale začalo tam a neskončí dřív, než vás představím mému milovanému Synu. Proto mé Slovo, které je Boží vůlí, neskončí, aby lid mého Syna si uvědomoval, co je Boží vůle, aby nesešel z cesty a neklopýtl.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

nevěřte, že budete-li věrné a zůstanete v trvalém úsilí být poslušné a respektovat vůli Otce, že tím budete osvobozeny od přicházejících událostí.

Při všech mých zjeveních jsem lidstvu odhalila, v každém z nich, čemu budete právě v této generaci čelit. V nich můžete jasně rozlišit všechna znamení, o kterých jsem se vám zmínila jako o podmínce pro vyplnění mých odhalení.

Jste neposlušní lidé, nevěřícní, neustále chcete dávat prst do rány, abyste uvěřili. Přemýšlíte tak moc, že se někdy považujete za tak mimořádné, že můžete soudit své bratry a sestry. To není správné, protože nikdo z mých dětí nesmí soudit svého bratra.

Boží milosrdenství nezná hranic, ale to neznamená, že neexistuje Boží spravedlnost. A tak ten, kdo není upřímný, kdo se nesnaží, kdo nectí Přikázání, kdo nemá lásku k bližnímu, není pokorný, kdo nedává vše, aby následoval mého Syna, obdrží svou odměnu, a ta nebude stejná jako odměna toho, kdo se vědomě kaje s pevným úmyslem nevracet se k hříchu. Žijete v příliš vážných časech, než abyste volání z nebe stále brali s lehkým srdcem.

Tato generace ochutná hořký kalich očisty.

Země sama je ve stálém vývoji a v procesu svého vývoje už neodolává tolika hříchům lidských bytostí, a proto se třese a bude se třást s větší silou.

Viděla jsem, že jste se s radostí dívali na zatmění [Slunce], a proto chci, abyste přemýšleli a analyzovali, protože vidím jak radost sloužit mému Synu je stále zastíněna, protože dáváte přednost světu a odkládáte žádosti mého Syna.

Volám celé lidstvo, aby odložilo klapky z očí a uvidělo realitu událostí, poznalo a vzalo plně na vědomí hřích, který se rozmáhá po celé zemi.

Volám vás kvůli naléhavosti duchovní přípravy každého z vás, protože jako Matka nechci, aby vás Varování přemohlo, aniž byste se káli za špatné jednání, aniž byste se rozpoznali jako hříšníci. Bolest duše při varování bude nepředstavitelná, protože nic, co jste spáchali, nezůstane skryto. Je mi smutno, protože i přes tento čin Božího milosrdenství a příležitosti ke spáse lidské rasy, se někteří vzbouří a stanou se pronásledovateli mých dětí.

Ty nesmysly, v nichž někteří žijí, hloupost, na níž někteří trvají, ta lhostejnost, neposlušnost, v níž trvale žijí některé z mých dětí, pronikne jejich srdce s bolestí, protože když se budou chtít osvobodit z chapadel zla, nebudou schopny odejít, protože už jsou v nich polapeny, a naopak budou tvrdě bojovat, aby jejich duše nepatřila mému Synu. Jejich svědomí bude zneplatněno, proto nebudou cítit potřebu hledat mého Syna. Jako Matka se tím trápím….

Mé děti, modlete se za Itálii. Itálie bude velmi trpět. Itálie bude napadena a její srdce přijme sílu nenávisti těch, kdo pohrdají mým Synem a mě nemilují.

Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko. Na Španělsko bude prudce zaútočeno, bude trpět až k smrti a jeho území bude vypleněno.

Modlete se, mé děti, za Spojené státy. Země orla bude trpět. Svoboda, která vystupuje se svou pochodní v ruce, bude povalena těmi, kdo vstoupí na jejich území. Jejich půda se bude třást, jako se bude třást velká část země, neboť bude jen málo dnů, během nichž některé země nepocítí sílu otřesů země.

Modlete se, mé děti, modlete se jeden za druhého, protože přijde čas, kdy nikdo se nebude cítit bezpečný ve své zemi, proto jsem vás volala k jednotě, abyste se navzájem chránili.

Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, bude překvapena lidmi ze svého vlastního území a tato země mého srdce ztratí na krátký čas mír, protože ti, kdo se schovávají v temnotě, vyjdou na světlo.

Děti mého Neposkvrněného Srdce:

potřebujete se vrátit na cestu mého Syna….
Potřebujete bojovat s nízkými instinkty, se sobectvím, v němž se neustále pohybujete…

Vraťte se k mému Synu, obraťte se k mému Synu. Je to nutné, protože mocnosti přejdou od slov a hrozeb k válce.

Jako Matka lidstva vás na to upozorňuji a ujišťuji vás mou ochranou, aby vaše duše nebyly ztraceny, pokud jste plnili Boží vůli.

Buďte poslušní k mým výzvám. Nebuďte nerozumní, buďte poslušní.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Matka Maria
zpět