269. Poselství Boha Otce ze dne 21. srpna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


KONEČNĚ


Konečně uvidíte konec některých věcí, které jste chtěli vidět skončit. Modlili jste se dlouho a usilovně a Já jsem vyslyšel vaše modlitby. Některé věci budou pokračovat, ale mnohé nyní skončí.

Snášeli jste je dobře, mé děti, a čas odměny přišel k vám. Udržujte svou důvěru ve Mne a nevkládejte ji do ničeho ze světa, neboť svět vás jen může nechat prázdné.

Nebuďte šokovány, až uvidíte ukončení ve světovém měřítku, neboť Já jsem rozhodl o těchto věcech už dříve.

Vkládejte svou důvěru jen ve Mne, u Mne hledejte svou útěchu a zajištění a v důvěře očekávejte vše, co jsem vám ohlásil, neboť to jistě přijde.

Bůh Otec


Jk1, 3-5
3: Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
4: A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
5: Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svou rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.zpět