272. Poselství Matky Spásy ze dne 30. srpna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


CESTA DUCHOVNÍ BYTOSTI MUSÍ BÝT ZROZENA Z LÁSKY K MÉMU SYNU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

žehnám každé z mých dětí, které si váží tohoto Slova, přicházející k vám z Boží vůle.

Žehnám srdce všech mých dětí.

Žehnám svou láskou každé, které přijímá toto Slovo a uvádí je do praxe.

Milovaní, volám vás, abyste si byli vědomi naléhavosti obrácení. Nyní není chvíle k vyvolávání zla mezi bratry, k hledání rozporů, ani k šíření pomluv nebo urážek. Máte jich už tak dost od těch, kdo nemilují mého Syna, od těch, kdo se spojili se zlem.

Lidé mého Syna jsou zvyklí se stavět proti sobě kvůli nedostatku pravé lásky a kvůli tomu, že se odevzdali vlažnosti. Vlažnost je mimořádně nebezpečná pro ty, kdo žijí tímto způsobem. V jednom okamžiku se zdají, že náleží mému Synu a v jiném, kdy je nikdo nepozoruje, se chovají jako vlci, aby zničili to, co jim není po chuti.

Takový je způsob, kterým jedná Zlý, vede vás k pocitu, že jste užiteční skrze svár. Nechápete, že Zlý vás zkouší, abyste se zřekli mého Syna. Z toho důvodu si buďte vědomi, že musíte být silní, abyste mu nedovolili uskutečnit jeho záměr. Každý z věrných mého Syna je hrozbou pro Zlého, a proto má v úmyslu učinit vaši víru chladnou, vyrušit vás tou nejmenší pohnutkou, kterou si můžete myslet, protože vás chce vzdálit z cesty, která vede k věčnému životu.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Zlý vás neustále pronásleduje, aby vám uloupil světový mír. Válka se přibližuje k lidstvu zvolna, krůček po krůčku. Provokace budou trvat, dokud čin pošetilosti nerozpoutá to, co bude největším činem šílenství. Moji milovaní, válka přinese bolest, národy budou ponechány jako opuštěné a v té chvíli celé bude lidstvo zasaženo následky pohromy války, ať tím nebo oním způsobem.

Milovaní, vše, co si člověk nepřál vidět a prožít, uvidí a prožije rukou Heroda této generace (*).

Lidstvo rostlo s touhou po svobodě a démon je uchvátil, aby je učinil zhýralým a člověk se pak chopil této prostopášnosti, aby představil mého Syna jako odpůrce svobody.

Toto jsou činy ďábla, jak vzdálit mé děti od pravé cesty.

V tomto čase má člověk i větší prostředky, jak se vzdálit od mého Syna – skrze zneužitou technologii a malým zájmem o spiritualitu, v níž lidstvo žije. Nedostatek modliteb dovolil zlu, aby rychleji proniklo touto generací.

Je naléhavé, abyste byli bytostmi modlitby a činu.

Je naléhavé, abyste se přiblížili mému Synu ve zpovědi, ale také opravdovým pokáním ze svých prohřešků a s pevným úmyslem nápravy.
Je naléhavé, abyste přišli přijmout mého Syna v eucharistii.
Je naléhavé, abyste byli více nebeští.

Vyzývám vás, abyste se modlili za celé lidstvo, abyste bránili duchovně jeden druhého, a to nedokážete bez modlitby a činu.

Mé děti, vyzývám vás, abyste byly pravdivější, milovali se v Lásce mého Syna, a ne abyste se viděli jako soupeři na cestě. Cesta duchovní bytosti musí být zrozena z lásky k mému Synu, abyste nebyli dotčeni závistí, zatrpklostí, ani chamtivostí, pýchou, arogancí, ani nedostatkem lásky k bližnímu, soupeřivostí, nebo touhou po předních místech.

Ten, kdo žije v Boží lásce, nikdy nepovstane proti svému bratru, a tak bude bytostí, která duchovně dospěla a bude se odlišovat od těch, kdo žijí ve vlažnosti.

Milovaní lidé mého Syna, zkoušky lidstva budou pokračovat. Hřích, který bují v člověku a zůstává na zemi, je bodem přitažlivosti, který působí tak, že se nebeská tělesa přibližují k zemi častěji. Uvidíte, jak se měsíc zbarví barvou krve, jako upozornění lidstvu o blízkosti Varování, o němž jsem vás již zpravila.

Pošetilost člověka v popírání místa trestu pro duše, které se nekají a nemění své životy, přivedla více duší do spárů Zlého. Nebuďte mezi těmi, kdo spolupracují, aby lidstvo padlo do jeho moci.

Peklo existuje, stejně jako existuje Boží spravedlnost, jako existuje den a noc, jako země a obloha.

Vy víte, že čím víc se lidstvo přibližuje k úplnému uskutečnění mých odhalení, tím početnější budou ti, kdo budou popírat mého Syna, jeho skutečnou přítomnost v eucharistii, popírat důležitost kajícnosti a mé Mateřství.

Milovaní lidé mého Syna,

když popíráte hřích, když popíráte Boží zákon, když muž přestává být mužem a žena ženou, kdy děti jsou obírány o svou nevinnost, a lidstvo ignoruje lásku mého Syna a zakazuje jeho dětem nosit viditelně svátostní předměty, a když kněží berou své povinnosti na lehkou váhu… Mé děti, tehdy bude Zlý jen okamžik od vyhlášení sebe samého falešným "Kristem". A vy víte, že ten, kdo to učiní, je podvodník, jenž bude bičovat lidstvo jako nikdy dříve.

Tento čas je časem temnoty, omylu, nedostatkem lásky, který člověka proniká s velkou silou.

Hněv a nespokojenost nekontrolovaně rostou, lidé se budou bouřit proti všemu, dokud spojenci zla nedosáhnou svého cíle – vytvoření chaosu po celé zemi. V reakci na nestabilitu národy povstanou a tehdy vystoupí bratr proti bratru v popření svazku krve, a tento smrtelný hřích způsobí na zemi tři dny temnoty.

Epidemie jde jako vítr po celé zemi, buďte si toho vědomi. V čase, kdy budete alarmováni, nevystavujte se tomuto nebezpečí, nebude mít ohledy ani soucit.

Milované děti, modlete se za Spojené státy, bič se blíží bez příměří.

Milované děti, modlete se za Francii a Itálii, budou trpět kvůli terorismu a přírodě.

Milované děti, modlete se za Mexiko, bude se silně třást.

Milované děti, modlete se za Guatemalu, její území bude trpět a otřásat se. Mé děti budou trpět.

Milované děti, modlete se za Argentinu, bolest přichází. Zasvěťte ji naším Nejsvětějším Srdcím.

Milované děti, modlete se za církev mého Syna, modlete se.

Mé děti jsou pokojné, nemají podíl na hněvu, který v lidech šíří Zlý, aby na zemi zavládl nepořádek a nestabilita.

Anděl pokoje bude seslán, aby vedl ty, kteří se cítí osamělí a opuštění Domem Otce. Bude velkým odpůrcem antikrista a lucernou, která bude dávat světlo těm, kdo zůstanou věrni mému Synu.

Anděl pokoje bude pro antikrista velkou překážkou, bude tím, kdo bude nazývat hřích hříchem a dobro dobrem.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nejste opuštěni Bohem Otcem. On si hlídá své děti.

Zlo zahaluje lidstvo, ale nikdy nad ním nezvítězí. Až si budete myslet, že zlo uchvátilo veškerou moc a uvěříte, že vy, jako lid mého Syna, byl vyhlazen, nezastavujte se, neztrácejte víru. Bude to okamžik vítězství mého Neposkvrněného Srdce z Božího přání a příkazu.

Stále prolévám slzy po celé zemi jako znamení mé přítomnosti a utrpení mých dětí, jako předzvěst času před soužením lidstva.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte respektovat, co tato Matka naléhavě žádá od svých dětí.

Volám vás v Boží vůli, varuji vás předem, ne abych vás vystrašila, ale proto, že vás miluji a nikdy vás neopustím, naopak, chci vás přivést k mému Synu.

Neztrácejte víru v ochranu, kterou Otcův Dům udržuje nad svými dětmi.

Neztrácejte víru, uchovejte si ji ve všech časech.

Miluji vás, žehnám vám.

Matka Maria(*) Nukleární energie.
zpět