273. Poselství Ježíše ze dne 26. září 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NENÍ KAM SE UKRÝT


Brzy se objeví nový vůdce, který nebude tím, jímž se bude zdát. Byl poslán Zlým a přišel, aby zabíjel, kradl a ničil. Uslyšíte o něm ve zprávách. Připravte se, neboť jeho plány pro vás jsou vskutku velmi zlé.

Moji lidé, musíte pochopit, že nemůžete najít ukrýt před přicházející zkázou, mimo Mne. Já jediný vás mohu udržet naživu uprostřed pustošení a pronásledování. Já jediný vás mohu živit v nouzi, kdy žádná potrava nebude k dispozici. Já jediný vás mohu ukrýt ve slávě mé Přítomnosti, kde vás nikdo nemůže spatřit. Jen Já sám.

Některé z mých lidí udržím naživu mnohem déle než jiné, aby o Mně mohli svědčit na zemi. Ti budou štváni a pronásledováni, ale Já budu s nimi. Jejich odměna v nebi bude velmi velká a uvidí věci, které nikdo další neuvidí. Moji andělé budou cestovat s nimi. Moji válečníci je obklopí. Přivedou poslední duše, které mají být zachráněny, do mého království.

Přichystejte se, abyste byli připraveni na to, co se brzy ukáže, protože se to odehrává nyní. Rozhodnutí už byla učiněna v zákulisí a zkáza přichází. Plány nepřítele jsou spuštěny.

Nezapomeňte, že Já jsem stále s vámi až do konce světa.

Ježíš


Mt 28, 20: Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

Zj 12, 10-12
10: Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval před Bohem ve dne v noci.
11: Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a svědectvím svého mučednictví, protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel k vám sestoupil s velkým hněvem, neboť ví, že už má málo času."

Ž 90, 12: Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.

Mt 24, 20-24
20: Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu.
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
23: Řekne-li vám tedy někdo: "Tady je Mesiáš" nebo: "Tam je", nevěřte tomu.
24: Vystoupí totiž lžimesiášové a lžiproroci, budou konat velké zázraky a divy, aby svedli, možno-li, i vyvolené.
zpět