274. Poselství Matky Spásy ze dne 5. září 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


KDO NASTAVÍ DRUHOU TVÁŘ?


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

stojím před všemi mými dětmi, abych je vedla v Boží vůli v čase, kdy vás zlo stále ohrožuje, a vy, vy nejste řádně připraveny, abyste odolaly a odrazily tuto sílu zla, protože nemyslíte na svou osobní práci a činy.

Vidím, že zůstáváte stále stejné, především v nepředvídatelném a stále se probouzejícím lidském egu, plném velké inteligence, která vyrostla na emocích každého z vás v různých nečekaných chvílích života.

Stále odmítáte být poslušné, když vás volám, abyste byly více ostražité, pokud jste negativní a vzpurné.

Je to lidské ego, které se bouří proti příkazům, je to lidské ego, které stále touží uplatňovat svou svobodnou vůli, a proto se vám nedaří dělat pokroky.

Milované děti mého Neposkvrněného srdce, víte velmi dobře, že zlo číhá v očekávání, že způsobí váš pád a povede vás ke zlým a nevhodným činnostem a ke zlým a nevhodným skutkům. Nejbolestivější pro mé srdce je vidět vás stále padat kvůli svým opakujícím se emočním změnám, kvůli neustálým změnám myšlenek, a proto trpím, když vás vidím, jak se vzdalujete do velké masy lidí, kteří žijí ve vlažnosti.

Můj Syn nepotřebuje velké učence, ani přítomnost velkých učenců mezi vámi, ale spíše muže a ženy pokorného srdce, prožívající Lásku Boží ve svých srdcích, aby ji dávali svým bližním. Můj Syn potřebuje opravdové děti, ne podle zevnějšku, ale upřímné, řádné a rozhodné, s pevným záměrem se změnit. Musíte vydat svědectví. Nevydáte-li dobré svědectví, jste pokrytci v bílém šatu zdání.

Lidstvo je uvězněno v chaosu a slepotě, způsobené neřestí. Člověk neodloží pýchu, ale naopak, ve své pýše se vyžívá, aby utlačoval pokorného. Ďábel se raduje z bezbožnosti a chtivosti lidí, z nedostatku dobročinnosti, z chladu a bídy lidského srdce.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, vedli jsme vás, abyste opustily temnotu, přesto se každé z vás ochotně noří do temnoty, a tím spíš v odpovědi na Boží volání, abyste byly zachráněny.

Nestanete se bytostmi posílené ve víře, nebudete-li vnitřně růst.

Chci pravé děti, které se pozvednou nad své rány osudu, a ne aby neštěstí vás udělalo ještě ubožejší.

Nemůžete se nazývat bytostmi víry, pokud nejste připraveny k vnitřní změně. Nebudete opravdovými křesťany, když se nebudete podobat mému Synu. Kdo nastaví druhou tvář? Kdo vidí své vlastní omyly, kdo odpouští, kdo zapomíná, kdo…?

Co musíte udělat, mé děti, je zcela se obnovit. Jestliže to nedokážete učinit, nebudete moci pokročit.

Děti, příroda postupuje s velkou silou po celé zemi – je to odpověď tomu, kdo ji napadl, a příroda ho už víc nepoznává. Je to příroda, která volá lidstvo, aby obrátilo svůj pohled zpátky k Bohu. Člověk je lhostejný ke své odpovědnosti v rámci očisty.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

je vás tak mnoho mezi vámi, kteří věří, že jednají dobře, a je tak málo pokorných, kteří se sami považují za hříšníky!

Nezůstávejte v očekávání, buďte upřímné k sobě samým, buďte si vědomé času, v němž žijete a velkého vměšování, kdy Satan se pokouší podrobit si srdce lidí a shromažďuje oslnivě chytré, aby diskutovali o Přikázáních Věčného Otce.

Tento čas je pro vás, abyste na sebe znovu vnitřně pohlédli a přiblížili se více k mému Synu. Očekává vás, aby vás přivítal, ale k tomu musí ve vás dojít k velké vnitřní změně v každém z vás, o níž jsem se již zmínila.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, příroda je bičuje, země se třese.

Modlete se, děti, modlete se za Kolumbii, tato země bude trpět, dokud nebude očištěna. Příroda ji očistí. Vyzývám vás, abyste rychle zasvětili tuto zemi mému Neposkvrněnému Srdci.

Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, bude prožívat tragické chvíle. Vyzývám vás, abyste rychle zasvětily tuto zemi mému Nejsvětějšímu Srdci.

Modlete se, mé děti, modlete se za Jižní Koreu, aby opatrnost mohla být zbraní, která odzbrojí zlo.

Vulkány se zbarví do ruda a probudí lidi z jejich spánku. Na mnoha místech se lidé budou dovolávat Stvořitele.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, náš Anděl pokoje vám přinese pokoj. Bude přivítán těmi, kdo žijí v pokoji. Pro ty z vás, kteří pokoj neznají, bude dvojnásobně obtížné probudit tuto ctnost. Vy, kdo čtete tato mateřská Slova z lásky a přesvědčení, a ne z povinnosti, nebo abyste se jim vysmívaly, vy, mé děti, buďte k sobě upřímné. Jak poznáte pokoj, když v něm nežijete, když jej nepraktikujete?

Náš anděl pokoje hlídá Zemi, nejste mu neznámí. Náš anděl pokoje prolévá slzy kvůli nedostatku oddanosti, věrnosti, odhodlání a víry v lidu mého Syna.

Můj Syn trpěl, trpí a bude trpět pro každého z vás, ale jaký výsledek přinesou má Slova v srdcích z kamene? Přesto vás ani na okamžik neopustím, půjdu i do očistce, abych vám pomohla.

Vy, kdo litujete a se zkroušeným srdce se chcete přiblížit k mému Synu, udělejte to v tomto okamžiku, nečekejte na jiný. Každý okamžik, který žijete, je okamžikem větších duchovních nároků, a abyste dokázali přežít uprostřed útoků, budete muset posílit svou víru a být bytostmi, které se živí Boží Láskou.

Země je neustále deptána.

Tato Matka chce, aby všichni byli zachráněni, ale s velkou bolestí si uvědomuji, že ne každý chce být zachráněn.

Můj Syn hlasitě volá každého z vás jednotlivě, ale vy Jím pohrdáte kvůli vlivu zla.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mé srdce teď na vás čeká, že mě zavoláte. Můj Syn mě udržuje mezi vámi, abych vám dodávala sílu a pomáhala vám. Nezapomeňte, že vás miluji a že vás neopustím.

Po velké očistě lidstva se můj Syn vrátí ve svém Druhém příchodu a vy, jeho věrní lidé, půjdete k Němu a spolu s celým stvořením vzdáte všechnu čest a slávu Nejsvětější Trojici.

Miluji vás, žehnám vám.

Matka Maria
zpět