276. Poselství Ježíše ze dne 10. září 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


BUĎTE NOSITELI MÉ PRAVDY, NIKOLI PRAVDY LIDÍ


Moji milovaní lidé,

žehnám vám, děti mého Nejsvětějšího Srdce.

Vidím mé lidi ve velkém zmatku, ustrašené, ne proto, že se ode Mne odvrátili, ale že čelí tomu, co pro ně představuje nebezpečí.

Někteří mají pocit, že jsou vůči Mně naprosto pravdiví a že jejich díla a jednání jsou dostatečně čistá a oddaná, aby napravila celé lidstvo. To, děti, je pýcha. Neodpočinu si, dokud většina mých dětí nepřijde ke Mně. Jako žebrák lásky neúnavně hledám duše, nechci, aby ani jediné z mých dětí bylo ztraceno.

Jste moji následovníci a musíte uskutečňovat mou Pravdu, přesto však vy nejste Pravda sama.

Volám vás stále znovu, protože lidé mají zvyk rychle zapomínat, a není mým přáním, abyste zapomněli, o co vás prosím a co musíte uskutečnit, abyste zůstali na mé Cestě.

Moji lidé, modlete se v každé době a buďte si vědomi každého slova, aby toto uvědomění přetrvalo, když skončíte modlitbu, a tak jste mohli pokračovat v modlitbě ve svých činech a dílech. Vše, co vychází z vás, musí být produktem této neustálé modlitby v Duchu a Pravdě, abyste činili dobro a všude je šířili dál.

Lidstvo trpí žízní po lásce, žízní po víře, po naději, žízní po dobročinnosti.

Lidstvo žije v tomto čase přemírou svobodné vůle, která je zneužívána a předávána tomu, kdo Mě uráží.

Víra neexistuje, pochybujete o vysvětlování mého Slova a Slova mé Matky a o tom, co přichází z Domu mého Otce. Pochybujete s velkou nevědomostí, z níž nechcete uniknout. Některé z mých dětí si mou Pravdu přivlastnily pro sebe, ale ty jsou nejpyšnější, protože věří, že vlastní Boží myšlenky a neustále soudí.

Nevědomý je člověk, který, i když ví, že je omezený, pronáší soudy proti naší vůli.

Moji lidé, tento čas neštěstí pro tuto generaci se rodí v této tvrdohlavosti, v této lidské pošetilosti, která vás nechává věřit, že jste nad naší vůlí. Vítězí ve vás záliby, a dokonce vaše slova jsou vyjádřena s takovým osobním přístupem, jenž zahrnuje pocit, že to, co si myslíte, je pro vás nejlepší.

Nedbali jste naší vůle, aniž byste zvážili dosah na svá díla a činy. Proto shledáváte, že teď čelíte katastrofálním následkům, které jste vyvolali.

Každá událost, před kterou jsme vás varovali, se uskuteční. Žádná nezůstane nenaplněna v tomto, nebo v jiném okamžiku, ale odehraje se v této tak zvrácené generaci. Směřujete k Velké očistě a k řetězení událostí, jež už dobře znáte, které ale proběhne takovým způsobem, že bude pro vás těžké, abyste si vzájemně pomáhali.

Jednání jedněch vůči druhým vás přivedou do velkých konfliktů v zemích, v nichž byste to nejméně předpokládali. Lidstvo nezná skutečnost, že živly byly změněny, a že ty zase mění lidské chování, které se odráží v pouličních bouřích, protestech, hrozbách, terorismu, v použití nukleárních zbraní… Člověk jedná, ale nemyslí.

Moji lidé, Slunce vysílá nebezpečné výrony směrem k Zemi. Nevystavujte se Slunci; objeví se neznámé nemoci vyvolané Sluncem.

Moji lidé, nesmírná spoušť, kterou člověk způsobil přírodě, se mu v tomto čase vymstí.

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14]. Moji lidé nemají ke Mně úctu, neznají moji všemohoucnost a vyhošťují Mě do falešných ideologií, které brzy přijmou.

Útoky přírody, spojené s těžkostmi mezi velkými národy, způsobí nečekané zhroucení ekonomiky, které se stane nářkem člověka, jehož přivede do zoufalství pád jeho boha.

Milované děti, zůstaňte bdělé. Oběžná dráha Země se změní a ta se bude stále třást na mnoha místech.

Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, bude trpět přírodou.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou znovu trpět.

Modlete se za Chile, bude se třást s velkou silou.

Modlete se za Střední Ameriku, země se třese, Kolumbie se bude silně třást.

Moji milovaní lidé,
pokračujte v zasvěcování sebe samých Neposkvrněnému Srdci mé Matky a mému Nejsvětějšímu Srdci. Každé zasvěcení je pro vás duchovní znovuzrození, je to opakované zřeknutí se zla a opakované přistoupení k Pravdě.

Moji milovaní lidé, modlete se za Itálii, bude se třást a bude napadena.

Můj anděl pokoje je plodem Boží lásky pro každého z vás. Dá vám pokoj a duchovní zdraví. V tichu mé Lásky, v mém jménu, udělí zdraví těm, kteří je potřebují, a bude pro dobro jejich duše.

Antikrist předvolá spousty lidí, aby udělal velkou podívanou a aby mu lidé tleskali. Proto jsem vás vyzýval k duchovnímu růstu a k rozlišování, abyste byli se Mnou smířeni a byli nositeli mé Lásky, činili nápravu a viděli Mě ve svých bratrech.

Děti, dávejte pozor: V tomto čase se někteří lidé sami ohlašují jako můj pravý Duch. Jsou používány Zlým, aby vás zmátl. "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].

Buďte nositeli mé Pravdy, nikoli pravdy lidí, ale mé Pravdy…

Rozhodněte se a odstraňte, co vás udržuje silně připoutané k tomu, co je světské…

Odevzdejte se do naší Boží vůle, buďte jílem v mých rukou, postarejte se, abyste byli stvořeními dobra a zbavte se toho, co vás drží zpět, toho, co ještě máte ve svém lidském egu a co vám zabraňuje v růstu. Musíte změnit své dílo a činy za lepší dílo a činy, které jsou svázány s naší vůlí. Musíte zkrotit zlo, které zůstává v lidském egu, abyste byli poslušní a dovolili Mi vás tvarovat.

Ty z mých dětí, které se neskloní a nezmění to, co potřebují změnit, půjdou delší cestou než ty, které se rozhodnou sklonit své lidské ego v oblastech, v nichž potřebuje být proměněno.

Můj Duch Svatý je připraven vám pomoci, ale k tomu musíte být ochotní a mít pevný úmysl se nápravy.

Moji lidé, miluji vás, vyzývám vás, abyste si vážili vysvětlování mého Slova.

Mé požehnání je s vámi.

Váš Ježíš
zpět