278. Poselství Matky Spásy ze dne 13. září 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


LIDSTVO VYTVOŘILO GENERACI BEZ BOHA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

má láska nemá hranic, chovám všechny mé děti ve svém srdci.

Děti, ne každý miluje mého Syna a já k vám přicházím úpěnlivě vás prosit, abyste se vrátily na pravou cestu, aby už žádné další duše nebyly ztraceny.

Lidstvo vytvořilo generaci bez Boha, bez zábran nebo poslušnosti, bez víry a lásky k bližnímu. Lidé se považují za své vlastní nepřátele a vzhledem k vlivům, které stále dostáváte ze všeho, co vás obklopuje, padáte znovu a znovu. Tyto pády jsou pro lidská stvoření pokaždé hlubší a je obtížnější je překonat.

Vzhledem k povýšenosti církve mého Syna se lidé ztrácejí po cestě, jakmile najdou svobodu držet se hříchu. Popírání pekla jako místo žalu pro ty, kdo neopustí hřích, bylo pro lidstvo příznivé, aby ještě více zdegenerovalo. Souhlas se vším, co je proti Božímu Zákonu udělalo z hříchu jen další věc bez jakéhokoli přesahu, a tak Satan stále uchvacuje duše.

Člověk nezná sám sebe, žije oklamán svým lidským egem, které mu našeptává: "Všechno děláš správně, jen pokračuj na této cestě."

Tato generace je nevědomá, nezalekne se ničeho, nevidí, nebojí se znamení časů, protože je nezná, neslyšela o nich. Žila ponořená do technologie a na Boha neměla čas.

Člověk se nechce napravit a ani od nikoho nepřipustí žádný podnět, aby se stal lepším. Zde je příčina tolikého zla, zničených rodin, tak mnoha provinění…

Proto tato generace trpí Velkým soužením, zakouší Velké soužení, které se stává každým okamžikem silnějším. Lidské utrpení prudce vzrůstá. To proto, že můj Syn ve svém milosrdenství ukázňuje svůj lid, své vzpurné, nevěřící, neposlušné a nevěrné děti a volá je k poslušnosti. Člověk, který nic neví o utrpení, je bude mít před sebou, protože žádné místo nebude ušetřeno od očisty.

Nevysmívejte se, ani se neradujte z utrpení svých bratrů, očista se žene tryskem z jednoho místa na druhé, v každé chvíli vaši bližní trpí.

Nečekejte na soužení, žijete v něm, a po něm přijde vyvrcholení Velkého soužení.

Vzpoura lidí a urážky proti Bohu, uctívání ďábla a zřeknutí se Trojjediného Boha vede k tomu, že tato generace bude trpět Velkým soužením a důtkami antikrista. "Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy nebude" [Mt 24, 21].

A tak žijete od jednoho neštěstí k druhému. Stvoření člověku říká, aby už neurážel mého Syna, ale člověk všechno vyřeší tím, že tomu dá vědecké vysvětlení. Pouze ti, kdo zakoušejí soužení, vědí, že to, čím trpí, je něco, co se nemůže nazvat normální.

Člověk tvrdí, že prožil okamžiky utrpení, přesto nezakusil stejné utrpení v porovnání s tím, které prožije během očisty. Je to chvíle velkého soudu pro lid mého Syna, kdy přírodní neštěstí a člověkem zneužitá věda se obrátí proti němu a zamoří vše, co lidé dostali od Věčného Otce.

Úzkost, kterou prožívají v tomto čase mé děti, které trpěly kvůli přírodě, zakusí všichni lidé. Čtyři živly byly uvolněny, aby vykonaly svou činnost proti lidstvu, které už neznají, protože lidstvo nenaplňuje, neprožívá, nepodřizuje se Boží vůli.

Milované děti, to neznamená, že budete opuštěny Boží rukou. Proto v tomto vysvětlení Božího Slova jste vyzývány, abyste zachránily svou duši, získaly duchovní sílu, neoslábly ve víře, zesílily, aby až přijde antikrist, jste nepodlehly jeho podlým lžím.

Bude svědky znepokojivých a strašných jevů všeho druhu. Země duní zevnitř své kůry, kvůli napětí v jejích hlubinách. Země varuje člověka, aby ji už neznečišťoval. Tato generace pozná sílu přírody, jíž bude čelit člověk, který ji zraňuje.

Budete svědky invazí velkých národů, krutých vetřelců bez slitování. Evropa bude kořistí vpádů a bude zotročena otroky zla. Řím bude přepaden a mé věrné děti pomohou církvi mého Syna, která bude muset být přemístěna do jiného státu.

Milovaní lidé mého Syna, modlete se v každém čase, kajte se, buďte spravedliví.

Nemyslete si, že jste moudří. Moudrý člověk neuráží svého Pána a tato generace bude strůjcem největších urážek proti Boží vůli.

Snižujete vše, co souvisí s uctíváním a chválou, díkůvzdáním a vzdáváním poct tomu, kdo je Bůh, jehož jméno je svaté a jehož děti by měly být svaté – proto jste očišťováni. Jako Matka vás vyzývám, abyste neopomíjeli tuto velkou Pravdu. Nechci u vás vyvolávat strach, ale přeji si vás přitáhnout k Pravdě, abyste poznali, že nejednáte dobře, ale spíše mimo Boží Zákon.

Ochraňuji vás, osvobozuji vás od zla, ale proto musíte být dobrými bytostmi.

Láska zmůže všechno, proto hledejte lásku a buďte experti v Boží Lásce, a zbytek vám bude přidán.

Modlete se, mé děti, modlete se za San Francisko, bude trpět až do morku kostí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, trpí kvůli terorismu a přírodě.

Modlete se, mé děti, modlete se za Filipíny, budou otřeseny svými sopkami.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko. Hřích, jenž zaplavuje tento národ, je přivádí k utrpení.

Modlete se, lidé mého Syna, modlete se.

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět