279. Poselství Ježíše ze dne 4. října 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘIPRAVÍM SVOU NEVĚSTU


Nyní připravím svou nevěstu.

Vy, kdo jste v hříchu, vstoupíte do času očištění. Když odmítnete, předám vás vašim hříchům, protože už není více času.

Vás, kteří jste odmítli konat mou vůli, povedu k práci. Když odmítnete pracovat, budete čelit velkému utrpení v budoucnosti, v tom, co přijde.

Vy, kdo kážete mé Slovo, připravte se na velké odměny, neboť přicházejí. Budete se těšit z času velké hojnosti a požehnání. Pokračujte na této cestě až do konce.

Připravuji svou nevěstu. Poslední hodina se rychle blíží. Každé z mých dětí si nyní vybere, jaký bude jejich příští čas tím, co činí.

Zvolte si moudře, mé děti. Vybírejte moudře, každé z vás.

Váš Ježíš


Jan 14,15: Jestliže mě milujete, budete zachovávat moje přikázání.

Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane!", vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého Nebeského Otce.
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: "Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?"
23: Ale tehdy jim prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!"

Zj 3, 18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.

Mal 3, 2-4
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jak oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno.
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.
4: Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou Hospodinu vítány jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech.

Jan 9, 4: Musím konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci nic konat.

Mt 25, 37-40
37: Spravedliví mu na to řeknou: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít?
38: Kdy jsme tě viděli jako cizího, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?
40: Král jim odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali.

2Kor 4, 17-18
17: Nynější utrpení trvá jen chvilku a je lehké, ale zjednává nám slávu nad pomyšlení nesmírnou, obrovskou, která potrvá věčně;
18: neboť nám neleží na srdci věci viditelné, nýbrž neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně.

1Petr 1, 6-7
6: A proto budete potom jásat, i když teď ještě na krátký čas – musí to tak být – vás tísní všelijaké zkoušky.
7: Ale takto ukážete, že vaše víra je pravá, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se zjeví pak Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti.

2Jan 7-8
7: Mnoho svůdců se objevilo ve světě, kteří nevyznávají Ježíše jako Mesiáše přišlého v těle. Jsou to svůdci a antikristi.
8: Dejte si pozor, abyste nepřišli o plody své práce, nýbrž abyste dostali plnou odměnu.zpět