284. Poselství Ježíše ze dne 25. září 2017.

Nástroj: Luz de Maria (USA).


NEPOCHOPILI JSTE, ŽE S KAŽDÝM HŘÍCHEM ZLO VZRŮSTÁ


Můj milovaný lide,

v mé nekonečné lásce jsem dovolil člověku se přiblížit ke Mně, aby rostl v duchu a byl více z mého Domu než ze světa.

V každém okamžiku historie generací jsem projevoval své milosrdenství vůči mým dětem.

Stejně tak lidstvo – tvrdohlavé, slepé a neposlušné – se stavělo na odpor a trpělo kvůli svým hříchům. Člověk tohoto času se dohaduje, zda mé milosrdenství trestá, nebo netrestá, a nechce vidět sama sebe jako příčinu svého vlastního utrpení.

Moji milovaní lidé, ukáže-li se lidské stvoření, že je svými skutky nebo jednáním mimo naši Boží vůli a vzpírá se Božímu Zákonu zapsanému přímo rukou mého Otce na desky Zákona, pak se bouří a vykládá vše, co je naše, lidskou svobodnou vůlí.

Přikázání jsou v platnosti pro všechny časy a pro všechny lidi. Člověk, který jedná v rozporu s Božím Zákonem a neřídí se jím, znesvětil Slovo mého Otce. Vzhledem k takovému činu musím vám znovu sdělit, že člověk, jenž si počíná dobře, sklízí dobro tím, že vytváří dobro. Člověk, který jedná špatně, obdrží zlo jako výsledek svého špatného chování, pokud se kvůli němu nekaje, nerozpoznává je, nevyzpovídá se a nepřijme pevný úmysl nápravy.

Tato generace ustoupila zpět a došla k znesvěcení naší Boží vůle tím, že dává volný výklad Božímu Zákonu. To je čin, který vyvolává největší neštěstí jako následek volného výkladu toho, co je posvátné.

Lidstvo žije v liberalismu a použilo Boží Slovo a Boží Zákon, aby je vyložilo nezodpovědným způsobem, a tak dalo svobodu Zlému, aby každým okamžikem posiloval hřích a nechával objevovat nové způsoby jak hřešit.

Nepochopili jste, že s každým hříchem zlo vzrůstá, šíří se, přebírá moc v lidstvu a dokáže se projevit ve všech oblastech společnosti.

Je to můj lid sám, jenž v tomto čase předává své skutky a jednání Zlému, aby na své cestě pokračoval v zamoření všeho a všude vnášel svůj jed modernismu a omylů, neúcty a vzpoury, svých urážek a herezí proti naší vůli.

Kolik vás volá "Otče náš", a přesto jste velkými rebely, kteří se neřídí Přikázáním a vysmíváte se prosbám mé Matky!

Lidstvo, žijící ve zlu, urážející neustále naši Nejsvětější Trojici, obdrží výsledek svých skutků a jednání. Proto z mé velké lásky netrestám stále své děti, ale má spravedlnost je platná. Dovoluji, aby zneužitá lidská svoboda byla člověku jeho vlastním katem.

Moji milovaní lidé,

tento čas očisty, musí být současně časem změny. Já jsem Láska, a uvítám každý čin odčinění, ale zapomínáte, že tento čin nápravy musí být doprovázen pevným předsevzetím polepšení, nejen dočasným, ale trvalým. Člověk ukazuje výčitky svědomí, když trpí a křičí ke Mně, abych mu pomohl, ale když pominula chvíle bolesti, zkoušky a strachu, jde zpět do vlažnosti a uhnízdí se v tom, co je lidské, nepřestává Mě urážet a tíhne ke zlu.

Má láska, v níž musí člověk neustále žít, je pravidlem pro život, které jsem vám odkázal. Ale místo toho se vrháte do hledání toho, o čem si myslíte, že vám chybí, avšak uvažujete podle svých představ, nikoli podle mých způsobů. Cíle si určujete podle osobních postojů a ne podle Mne. A tak pokračujete v jednání bez rozvahy, i když víte, co je dobro a co je zlo.

Člověk omezuje sebe, aby jednal a pracoval v okruhu toho, co zná, nedovolí si, aby rozšířil své poznání a byl více duchovní. Pokud nevstoupí do mé spirituality, nenajde nic nového a vrhá se do toho, co jej přivádí k objevení nových možností v hříchu, které mu nabízí Zlý.

Milované děti, Zlý pronikl do samotných kořenů mé církve, narouboval do ní zlo, a proto se nově příchozí obracejí proti mému Slovu, protože ve svém učení nesou teologii, která je daleko od naší vůle.

V tomto čase nepanuje nad lidstvem Boží Láska, ale jen rozkoš, pohrdání, nečistota, zneužívání, zkaženost, ponižování, falešnost, bludy, urážky proti našemu Domu a mé Matce. Vzpoura člověka je namířena proti církvím, nenávist k svátostem neúměrně roste, moji věrní kněží jsou odděleni od mého lidu, pohodlí a touha po vlastnictví roste ve všech oblastech.

UDĚLALI JSTE ZE MNE KRÁLE BEZ KRÁLOVSTVÍ, ŽEBRÁKA O LÁSKU U MÝCH VLASTNÍCH DĚTÍ…

Přijde čas velkého nářku v pekle na zemi, jemuž dají vznik ti, kdo následují ďábla jako svého boha.

Moji milovaní lidé, očista na zemi pokračuje, nebude místo, které by nebylo očištěno, některé dříve, některé později, ale všechny národy budou očištěny až k bodu, kdy geografie země bude změněna.

Sjednoťte se se Mnou, staňte se pravými dětmi mé Matky, naslouchejte jejímu volání, protože se za vás stále přimlouvá.

Má Matka prosila naši Trojici, aby účinek pádu meteoru byl menší v okamžiku, kdy spadne do moře, aby pobřežní oblasti netrpěly přes míru. Ve světle této žádosti se lidstvo musí modlit, a tato modlitba musí být nejen slovní, ale být modlitbou činů a práce v naší Lásce. Jen a jen tímto způsobem zeslabíte tento dopad.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, zemi mé Matky, kde je živá a v činnosti, kde musí růst lidé míru a dobra u jejích nohou.

Má Matka ve vzývání z Guadalupe, je žena oděná Sluncem, je Matkou těchto posledních dnů. Má připraven balzám na kritické momenty očisty lidstva. Tilma, oděv, na němž je má Matka vyobrazena, bude velkým znamením pro lidstvo, které ji neočekává a která překvapí celé lidstvo. Bude viditelná všem a potvrzená vědou.

Proto je mexický lid očišťován silou přírody, kvůli zákonům, které schválil, zákonům hříchu proti naší vůli, které nechaly trpět Neposkvrněné Srdce mé Matky. Smrt, kterou dovolily, uráží naší Trojici hříchem neomezeného povolení potratů. Život už není ceněn – člověk, chrám našeho Ducha Svatého, se změnil ve stvoření používané ke zlu, a to se projevuje vzrůstající homosexualitou a lesbickým chováním.

Velké bludy jdou mými chrámy. Vzhledem k takovému množství hříchů, má Matka úpěnlivě prosí svůj lid, aby konal nápravu, nejen svými činy v mých chrámech, ale jednáním jako Boží stvoření a konáním nápravy za zločiny proti tolika nevinným. Všichni musí uznat svá provinění, která spáchali a rozhodnout se nevracet se ke stejným zločinům a oddat se životu lásky k dobru a k bližnímu a ukázat pravé pokání za spáchané hříchy.

Musíte kázat mou Lásku, každý člověk je svědectvím pravdy, ne falešnosti. Satan je přítomen na zemi. Ví, že má Matka nad ním zvítězí a vyžene ho. Proto můj lid musí vykořenit tolik hříchů a tolik bludů – teď – a nečekat na jindy.

Modlete se, modlete se za Mexiko, jeho půda bude znovu silně otřesena…

Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, bude trpět zlobou přírody s velkou silou a tím budou současně trpět i sousední země.

Modlete se, děti, za Indonésii, bude otřesena a lidstvo bude trpět činností jejích sopek.

Modlete se, děti, Kolumbie bude očištěna, terorismus je na postupu a příroda otřese všechny její obyvatele.

Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, bude překvapeno terorismem a přírodou.

Modlete se, děti, modlete se za Itálii, bude trpět.

Modlete se Spojené státy, budou se třást a voda je očistí.

Moji milovaní lidé, nebuďte překvapeni silou, kterou ukáže příroda. Je to síla lidského hříchu. Lidstvo bude stále bičováno, očišťováno, od jednoho konce k druhému.

Má Láska zůstává stále stejná v každé bytosti, ale záleží na vás, zda ji přijmete, nebo odmítnete.

Miluji vás všechny, i když ne všichni milují Mne. Můj lid trpí a Já jej neopustím. Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět