286. Poselství Ježíše ze dne 28. září 2017.

Nástroj: Luz de Maria (USA).


LIDÉ SE ZABÝVAJÍ JEN SAMI SEBOU A MĚ DÁVAJÍ NA POSLEDNÍ MÍSTO


Moji milovaní lidé,

mé požehnání je vždy s vámi, je jako slunce – i když je nechcete přijmout, má Láska k vám dosáhne. Dává plody těm, kdo ji přivítají a zůstává nehybná u těch, kteří mé Lásce nedovolí, aby je zúrodnila, naplnila je, aby už nehledali jiné cesty.

Odmítáte přijmout moji Lásku, protože je neznámá těm, kdo jsou vlažní a stačí jim spokojit se s odrazem toho, co je moje Láska nebo s myšlenkou o ní.

Některé mé děti Mě prosí o zázraky, a když nevidí, že by se uskutečnily v oblasti, kde jejich lidská vůle je chce mít, stávají se rozmrzelí a odstraňují Mě ze svého života. Některé z mých dětí nechápou, že má Láska jde za lidská přání, protože vše, co dovolím v jejich životě, je pro dobro jejich duše.

Žádáte ode Mne zázraky a Já vám je udělím v souladu s naší vůlí, abyste mohli být očištěni tím, nebo oním způsobem, a mohli zachránit svou duši!

Slibuji, že vám pomohu, ale pomoc mým dětem neznamená, že jim dám vše, po čem touží, ale jen to, co je dobré pro spásu jejich duše. Někteří ke Mně volají: "Pane, pohleď na mne, dej mi, o co Tě prosím", a prosí Mě o věci materiálního světa ekonomické povahy, nebo abych je zbavil nemocí, aniž by pomysleli, že nemoc může být prostředkem, jež vrátí lidské stvoření Mně.

Slibuji, že vás ochráním a některé z mých dětí dělají velkou chybu – očekávají, že si zaslouží, aby s nimi bylo zacházeno jinak, než s jejich bratry.

Jsou to mé děti, které jsou už dospělé, a proto by měly vědět, že pro Mne je nejdůležitější jediná věc – abych zachránil duše, aby se neztratily a aby mohly vlastnit VÍRU.

Tím jsem vám vysvětlil, že lidé se zabývají jen sami sebou a Mě dávají na poslední místo. Neřídí se Přikázáními, dávají jim volný výklad a tím působí velkou bolest naší Nejsvětější Trojici. Jste stvoření, která se zaměřují jen na sebe, aniž by trpěla pro své bratry a nejste ani štědří, ani soucitní. Lidstvo je uvnitř svého "ega" a mimo ně nenachází nic jiného. Jste lidstvo, které se nechce podvolit Božímu Zákonu, poklesli jste do nedostatku lásky, nejdříve vůči sobě samým, a když nemilujete sebe, jakou lásku můžete nabídnout?

Tato generace bude svědkem rozkolu v mé církvi. Každý rozkol vytváří tím, že ignoruje vysvětlování mého Slova, a přispívá k němu podporou novinek, které jsou mimo naši vůli.

Moji milovaní lidé, můj trůn bude vytržen z Říma, aby byl zabezpečen, ale mé ovce se rozptýlí a v pocitu osamělosti a izolace poslechnou příkazy, které nepřicházejí ode Mne a budou ztraceny, protože si nemohou dovolit pokání.

Moji milovaní lidé, lidstvo očekává Boha lásky, milosrdenství, soucitu, a Já takový jsem. Ale současně jsem Bůh Pravdy, spravedlnosti, Bůh jistého a pravdivého Slova. Jsem spravedlivý soudce.

Dým Stana pronikl do mé církve, ne nyní, ale už dříve. Člověk odstranil vše, co drželo Satana daleko, přistoupil k dohodě se Zlým a všemi jeho spojenci.

Má církev byla zamořena a mé děti, které se nesnažily, aby Mě opravdu poznaly, se stávají snadnou kořistí pro každou ideologii nebo učení, které se naskytnou. Peklo je plné bytostí, které opustily Pravdu a přijaly falešné ideologie, oddaly se Satanovi a všemu, co pro ně představuje zlo. Hlavně mládež se stala fanaticky přístupná zlu a k jeho různým podobám modernismu, přijala nízké pudy, jimiž Zlý lidi bičuje a probouzí jejich nízké instinkty, aby se bouřili proti Mně.

Varování, moji lidé, by vás mělo najít v lítosti nad hříchy, jichž jste se dopustili, přesto vidím tak mnoho vás, jak čekáte na Varování nebo jemu předcházející znamení, abyste se obrátili…

NYNÍ JE TEN OKAMŽIK, OBRÁTIT SE MUSÍTE TEĎ! LÍTOST NESMÍ ČEKAT.

Během Varování bude každé lidské stvoření mít před sebou své hříchy, uvidí celý svůj život se svými slabostmi a selháním a nebude schopné uniknout tomuto činu naší vůle. Varování bude trvat jen chvíli, přesto se bude každému z vás zdát jako nekonečné kvůli velkému utrpení, které prožijete.

Varování zde není k tomu, aby vás vystrašilo, ale abyste uviděli sami sebe a aby vaše duše a duch provedly návrat k životu v naší vůli. Potom co Varování skončí, najdu lidi, kteří se budou bouřit proti Mně ještě s větší silou a vyčítat Mi bolest, kterou museli vytrpět.

Varování je milost našeho Domu, ale jakmile skončí, svobodná vůle rozhodne, zda budete pokračovat v pohrdání Boží Láskou, nebo vstoupíte do naší vůle.

Vy nevěříte, že stojíte čelem k Zlému a jeho legiím, nevěříte ve Mne kvůli slabosti a lhostejnosti, s jakou se chováte k mým vlastním, kteří jsou pověřeni přinášet pravá svědectví.

Ale vy, troufalá generace, se budete snažit použít zemi k setbě, a země už vám nebude k dispozici. Bude pro ni nemožné, aby sloužila člověku, který ji zamořil nukleární energií.

Vy víte, moji lidé, že kometa se tak přiblíží k Zemi, že změní její magnetismus a člověk sám bude cítit, jak umírá hrůzou kvůli nevědomosti o tom, před čím ho naše milosrdenství již předem varovalo.

Můj anděl pokoje brzy přijde na zem, po veřejném vystoupení antikrista.

Modlete se, mé děti, příroda vytvoří před člověkem šokující události.

Modlete se, mé děti, soustřeďte se na duchovní růst.

Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko, bude trpět až za krajní mez.

Modlete se, mé děti, Spojené státy budou stále očišťovány, San Francisko bude bičováno.

Modlete se, mé děti, vulkány jsou očistou pro národy.

Modlete se, mé děti, Peru se bude třást a trpět, spící ženich (*) probudí další vulkány.

Moji milovaní lidé, buďte podporovatelé pokoje a moudrosti pro své bratry.

Má Láska se stále vylévá, bez přestání. Má Láska touží po duších. Má Láska chce být vaším Králem.

Vejděte do společnosti a vedení vašich bratrů na cestě – vašich andělů strážných.

Mé požehnání je pro ty, kteří se obnovují.

Miluji vás, žehnám vám

Váš Ježíš


(*) Odkaz na vulkán Misti v jižním Peru.
zpět