288. Poselství Ježíše ze dne 6. října 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NECHCI FANATIKY, CHCI DĚTI NAPLNĚNÉ LÁSKOU K BLIŽNÍMU


Moji milovaní lidé,

žehnám vám svou Láskou, žehnám vám svým pokojem.

Moji lidé: co jste to udělali? Kde jste?

Nevidím své děti, jak se snaží stát blízko Mne, ale vidím je v šílenství světa, jak se s potěšením mazlí s hříchem.

Milované děti, toto není čas setrvávat v tom, co Mě uráží a co je zcela v rozporu s mou Láskou. Každé z mých dětí je zodpovědné za své činy a za to, kolik přidalo dobra nebo zla pro zbytek lidstva.

Falešné výklady Božího Zákona, obsaženého v Desateru, vedou mé děti k osudovému setkání se zlem. Boží Zákon nepodléhá lidskému úsudku, je napsán tak, aby jej všichni poslouchali a naplňovali deset Přikázání.

Můj lid vyvýšil falešné bohy, kteří zničili jeho touhu být stále v mé Lásce. V tomto čase je má Láska něco, co není považováno za vhodné pro lidi této generace, proto se přidávají do řad zla a dovolují Zlému, aby je uchvátil a pomáhal jim zapomenout na skromnost, slušnost, na morálku…, které je trápí.

Cesta mých lidí se svíjí v křeči. Lidstvo se snaží protestovat, ale základ všeho nepořádku, všech protestů, činů vandalismu a hněvu obnáší to, co je příčinou pravého původu činů lidí – vnitřní boj, onemocnění závistí a chamtivostí. Zlý toto použil, aby zakryl své zlo, a aby člověk viděl své bratry jako na své nepřátele.

Moji lidé, v tomto čase jste pronásledováni, nikoli antikristem, ale těmi, kdo Mě nemilují a nechtějí, aby můj pokoj vycházel ze srdce mých dětí. Mé chrámy jsou ničeny, a k tomu bude docházet častěji. Tím mají být mé děti zastrašovány, aby ke Mně nepřicházely.

Moji milovaní lidé, relikvie, které vlastní má církev, budou zabaveny, aby byly znesvěceny. Kvůli tomu jsem již žádal, aby relikvie byly zachráněny a od toho okamžiku svědomitě opatrovány, jinak po nich nezůstane nic.

Ti, kdo dávají přednost zachránit tělo a ztratit duši, budou trpět hrůzou této volby, kdy, nuceni Zlým, budou muset být rukou, která se pozvedne proti jejich vlastním příbuzným.

Neodpověděli jste na prosby mé Matky, jimiž jste mohli zadržet ruku zla nad lidstvem. Toto zlo, před nímž vás má Matka varovala, se rozšíří po celé zemi a bude lidstvo bičovat. Vlk je oděn do roucha beránčího, a až to budete nejméně očekávat, komunismu se podaří s jeho smrtícími zbraněmi lidstvo terorizovat.

Neposlechli jste a dovolili jste zlu proniknout do mé církve a snížit úlohu mé Matky v tomto čase a otevřeli cestu Zlému, aby svým jedem překroutil mé Slovo a zmátl můj lid.

Moji milovaní lidé, slunce se pro člověka stane příčinou strachu, nářku a utrpení. Sluneční výrony svrhnou dolů to, co člověk umístil do prostoru a čímž se cítil nepřemožitelný.

Z oblohy uvidíte přicházet to, co tuto generaci očistí. Buďte láskou, doprovázející utrpení ostatních, protože celé lidstvo bude tak či onak bičováno.

Není takové místo, kde bych nebyl těžce urážen…

Moji milovaní lidé, znovu vás volám, abyste se modlili v klidu, důvěře, pokoji a v naději, bez osobních zájmů.

Zneužitá vůle člověka povede lidstvo k utrpení hladem. Budete mít žízeň, kterou neuhasíte, budete zasaženi epidemiemi, o nichž si myslíte, že jste je vyhladili, a dalšími, dosud neznámými. Nebude to snadná cesta, kterou budete muset jít, jen mějte na paměti, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex. 3, 14]," a přijdu na pomoc svým vlastním. Má pomoc nebude sloužit k tomu, aby vás oddělila od zkoušek, ale k tomu, abyste zkoušky mohli překonat s věrností a se svatou radostí.

Voda moře vstoupí do pobřežních oblastí, na kontinenty. Buďte připraveny, děti! Neříkám vám to, abych u vás vyvolával strach, ale proto, abyste byly poslušné mého Slova a zůstaly bdělé.

Nežijete podle Božího Zákona… Lidská pýcha je stále větší a člověk se vzdal neustálému pokoušení zlem.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, očista tohoto národa bude pokračovat skrze přírodu a samotného člověka. Mocný vulkán bude dunět v tomto národu a celé lidstvo bude ohroženo.

Modlete se, děti, modlete se za Rusko, bude se třást, terorismus se vynoří nad tímto národem.

Modlete se, děti, za Německo, jeho lid bude rozdělen.

Modlete se děti, modlete se za Nikaraguu, její půda se třese.

Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, třese se, terorismus způsobí utrpení mým dětem.

Moji milovaní lidé, "NEZATVRZUJTE SVÉ SRDCE" [Žid 3, 8]." Udržujte si stálý úmysl nápravy.

Můj anděl pokoje vás vidí…

Můj lid se musí připravit, aby jej přijal tím, že vejde do mého Slova.

Nechci fanatiky, chci děti naplněné láskou k bližnímu, které se řídí Přikázáním, pravé děti bez neupřímnosti, děti víry.

Modlete se ve vhodnou i v nevhodnou dobu, modlete se s mou Matkou.

Mé milované děti, zlom San Andreas uvolní svou sílu a mé děti, národ za národem, pocítí strach.

Nejste samy. Jste to vy, mé děti, kdo Mě opustil, a tím, že milujete hřích, jste Mě odvrhly.

Ochráním vás, budete-li se kát z urážek, jimiž jste zranily mé srdce.
Ochráním vás, když Mi to dovolíte…
Ochráním vás, abych zachránil vaši duši…

Moji milovaní lidé, moje Láska neselhává. Stále se k vám přibližuje, aby vás přitáhla blíže ke Mně.

Mé děti, nežijte ve sporech, ale v mé Lásce.

Volám vás, abyste obnovily zasvěcení našim Nejsvětějším Srdcím.

Žehnám vám, jste v mém otevřeném boku.

Váš Ježíš
zpět