289. Poselství Boha Otce ze dne 10. října 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VYUŽIJTE ČAS, KTERÝ VÁM ZBÝVÁ


Mé pravé děti nebudou na zemi už dlouho. Udělejte svou poslední dobrou práci nyní, mé děti, odložte si do zásoby poklady, zatímco ještě můžete, neboť brzy bude váš čas u konce a bohatství, které jste si nashromáždily tady v nebi je tím, z čeho se pak budete moci radovat.

Využijte čas, který vám zbývá, i když nevíte, jak dlouhý může být, neboť všechny mé pravé děti budou povolány domů brzy, a velmi brzy, až bude soud vylit na zemi.

Nehrajte si a nehledejte frivolní zábavy v tomto čase. Dny, které vám zbývají, jsou vzácné příležitosti sít do mého království, dělat velká díla, přinášet hojnost ovoce pro mou slávu. Tyto věci vám pak přinesou velkou odměnu.

Vaše životy jsou jen jako pára nad zemí – rychle zmizí. Nebuďte jako pošetilé panny, ale využijte čas, který vám zbývá.

Bůh Otec


Ž 39, 5: Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu.

Mt 25, 1-3
1: S nebeským královstvím to bude jako s deseti dívkami, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých.
3: Pošetilé vzaly sice lampy. ale nevzaly s sebou olej.

Jan 14, 3: A když odejdu a připravím vám tam místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

2Kr 20, 1: V oněch dnech Chizkiáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít."

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci nic konat.
zpět