290. Poselství Ježíše ze dne 12. října 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NENÍ POZDĚ PRO NIKOHO, KDO CHCE ZACHRÁNIT SVOU DUŠI


Milovaní lidé,

naše požehnání zůstává vždy s vámi.

Nežehnám jen některým dětem a jiným zase žehnám, žehnám celému lidstvu a každý se rozhodne, zda mé požehnání přijme, nebo je odmítne.

Má Matka jako Matka celého lidstva vám žehná a přimlouvá se za každého, a nezáleží na tom, zda ji milují, nebo ne. Jen lidská vůle může odmítnout požehnání mé Matky každého z vás.

Uvědomujete si tento čas, ale nechcete uznat, že jste v "porodních bolestech" [Řím 8, 22] této generace, která jde proti všemu, co přichází z našeho Domu.

Moji lidé jsou ve velkém zmatku kvůli tomu, že přicházím jako Kristus, Král vesmíru a volám vás, abyste zachovávali Přikázání, přijímali svátosti, byli bytostmi činící dobro, naplňovali zákon lásky a byli svědectvím mého díla a činů.

Miluji vás a vím, že někteří z vás, napadeni zmatkem a daleko ode Mne, se stali kořistí zla a ze strachu se odvrátí ode Mne. Proto musíte zůstat bdělí a nepřijmout nic, co jde proti Božímu Zákonu. Z mého boku byla zrozena má církev i svátosti – neopovrhujte jimi.

Přijďte a přijměte Mě v eucharistii, chlebu života, kde se vám dávám jako potrava a příbytek.

Toto není čas k váhání: Potřebuji, aby se moji lidé stále cvičili v mé Pravdě. Zlo již převzalo tolik mých dětí, které se staly ke Mně lhostejné, podporují ďábelské iniciativy a podněcují činy proti lidskému životu a morálce. Mé děti tíhnou k tomu, co je hříšné a světské, když následují své bratry, kteří křičí "ne životu" a dávají svůj souhlas k nemravnostem.

Zlý neodpočívá, dokončuje poslední přípravy k uvítání antikrista, zmocnil se mého lidu a moji lidé přijímají jeho našeptávání, aby bloudili a šli proti Přikázáním Domu mého Otce a se zneužitou svobodou přitahovali k sobě všechna neštěstí, jimiž v tomto čase trpí a budou trpět.

Vidím mé lidi… Moji andělé vidí mé lidi a pláčou, když se dívají na takovou vzpouru, ba co víc než to, vidí i následky, jimiž všichni, jako mé děti, budou v hloubi duše trpět.

Duše, děti, duše v hříchu odděluje od sebe svou paměť, poznání a vůli, a taková bytost se více sjednocuje se zlem a rozptyluje se v tom, co není ze Mne.

Protože paměť nepřijímá dobro, ale zlo, porozumění proniká temnota a vůle se oddává životu ve zlu a přiživuje se na tom, co je hříšné. Ale vy to nechcete pochopit, mé děti… Kolik jen škody si samy působíte tím, že přijímáte hřích!

Moji lidé nepoznávají, že žijí v hříchu, nechtějí rozpoznat hřích v jeho podobách, a proto mu stále podléhají. A tak přijímají, co je v rozporu s Pravdou a v čase časů hltají velké dávky omylů proti naší Boží vůli a proti spáse lidské duše.

Tato generace sténá a bude sténat nechtěným 'běda, běda, běda' nářku, protože se odcizila naší vůli a popřela naše božství, které je nade vším!
Tato generace podlehla "druhé smrti" [Zj 21, 8], je daleko od dobra a odevzdala se zlu.
Tato generace se velmi snadno podvolila zlu a bezmyšlenkovitě přijala omyly všeho druhu, protože ji zabránily, aby vůbec myslela.

Přijali jste omyly a drželi jste se jich, pozměňujete Přikázání a bez váhání překrucujete, co se nalézá v Písmu svatém.

Mému lidu jsou nabízeny velké omyly a můj lid je oslavuje. Odhazujete vysvětlování mého Slova v těchto voláních lásky, protože dáváte přednost přivítat vše, co je v rozporu s obětí, darem sebe, zbožností a s úzkou cestou.

Ó, člověče, jak jen budeš trpět bez naší Trojice, která nepronese ani slovo!

Moji lidé, kolik jen ohně na vás shoří, jak se jen země bude třást, až vám bude připadat, že to trvá hodiny, kolik strachu budete mít při příchodu asteroidu, který se objeví bez varování, a kolik jen vody pozvedne!

Člověk bude bičovat sám sebe a zamoří zemi, a pak zasáhnu Já jako Druhá osoba Nejsvětější Trojice v jednotě s mou Matkou a vašimi společníky na cestě. Co by se jinak stalo z mého lidu, ze svatého Zbytku, z těch, kdo skrze mučednictví – nejen fyzické, ale duševní – zůstanou věrní a budou plnit naši vůli?

Ošklivili jste si Slovo, vycházející z našich úst…
Ohavnost ovládla naše děti…
Mé mystické Tělo je zamořeno, otráveno tím, co je nevhodné, a slovo není pravdivé…
Prostopášnost je věcí prvního řádu…

Nedostatek studu Mi způsobuje nevolnost; jen málo vás reaguje, ale i to málo dokáže být nápravou, usmířením a láskou.

Já neodmítám kajícího hříšníka, odpouštím hříšníku, jenž litoval svých hříchů a napravil své chyby.

Ďábel je mazaný, obléká se do pravdy, aby vás zmátl a dostal do svých sítí. Jakmile jsou moji lidé v jeho síti, stanou se nadměrným hříchem utlumenými a připoutáni k hříchu tak, aby si na něj zvykli.

Jak jen má Matka trpí nedostatkem lásky lidí k naší vznešené Trojici!

Sláva naší Trojice je v nebi zpívána…
a na zemi se člověk sám oddává ďáblu…

Kajte se, kajte se, děti! Není pozdě pro nikoho, kdo chce zachránit svou duši.

Modlete se, děti, modlete se za Chile, trpí otřesy své půdy, voda vstoupí a způsobí spoušť.

Modlete se, děti, modlete se, Spojené státy jsou stále bičovány přírodou s velkou silou. Jejich vláda bude trpět.

Modlete se, děti, modlete se, Itálie a Španělsko budou otřeseny. Itálie bude trpět ohněm svých vulkánů.

Modlete se, děti, modlete se za Mexiko, jeho utrpení nekončí, země se třese a některé z jeho vulkánů se stanou aktivní a vyvolají spoušť.

Modli se, Střední Ameriko, čiň nápravu a modli se!

Země, která se netřásla, se bude třást, síla země se vám dá pocítit.

MILOVANÉ DĚTI, "POJĎTE KE MNĚ, VY, KDO JSTE ZNAVENI…" [Mt 11, 28], PŘIJĎTE, ABYSTE MOHLY NAJÍT ÚTĚCHU.

Přijměte požehnání naší Trojice.

Váš Ježíš
zpět