293. Poselství Boha Otce ze dne 17. října 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEOBRACEJTE SE K SVĚTU


V přicházejících časech budou moji lidé v pokušení odebrat se na světské cesty a hřešit, aby získali věci, které potřebují.

Mé děti, velice Mě zostuzujete, když hřešíte, abyste získaly něco, co vám nabízím zadarmo. Když lžete nebo podvádíte nebo vraždíte, abyste získaly vaše každodenní potřeby, pak Mě vůbec neznáte, neboť kdybyste Mě znaly, věděly byste, že potřebujete jen poprosit o to, co byste chtěly, o to, co potřebujete. Já jsem milující Otec a velmi dobře se postarám o mé děti, které Mě znají.

Mé Slovo vám říká, že váš hřích má velké následky. Dokonce ještě větší teď, protože se blíží konec všech věcí a Já vás čistím, jako se čistí zlato v tyglíku.

Vynaložte čas, abyste se Mi věnovaly, abyste Mě mohly poznat, a nebudete potřebovat nic, co nemůžete získat, aniž byste hřešily.

Bůh Otec


Mt 4, 4: On však odpověděl: "Je psáno: Ne samým chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z úst Božích".

Mt 6, 25-26
25: Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst nebo co budete pít, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?
26: Podívejte se na ptáky v povětří: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste mnohem cennější než oni?

Mk 5, 36: Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagógy:"Nic se neboj, jen věř!"

Pa 16, 10-12
10: Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina.
11: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
12: Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst;

Ž 91, 14-15
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jehi hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou.
zpět