294. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


PŘIJĎTE KE MNĚ, NEODVRACEJTE SE, PŘIJĎTE KE MNĚ!


Moji milovaní lidé,

v mém srdci žijí všichni lidé a v něm na vás čekám.

Moji lidé, mé milosrdenství se neodvrací od žádného z mých dětí, ale naopak, přivítá toho, kdo opravdově činil pokání, kdo bere vážně být mým dítětem a kdo se s vážností vědomě rozhodne napravit svůj život, práci a jednání.

Lidstvo je ve velkém zmatku a má církev přijímá cesty, které je ode Mne odvádí.

Mějte na paměti, že bez souhlasu lidské vůle, by hřích nemohl být proveden…

Děti, kdokoli setrvává v hříchu a hřeší znovu a znovu bez náležitého pokání a včasné nápravy, aniž by se rozhodl odstranit hřích, odsuzuje sám sebe. Hřích existuje, není to něco nereálného. Kdyby hřích neexistoval, žádné z mých dětí by nebylo Mnou káráno, ani voláno k obrácení.

Zmínil jsem se vám, že duše si udržuje svou svobodnou vůli prováděnou člověkem, ale…

Nechci děti, které Mě následují pod vlivem násilí…
Nechci otroky, ale svobodné děti, skutečně svobodné Mě milovat.

Následujte Mě jako svobodné děti, nemějte nic společného s pýchou, a učiňte se nejmenší ze všech, abyste mohly důvěřovat ve Mne a ne sobě samým.

Člověk zná následky hříchu, a tyto následky se pro tuto generaci nemění:
Budu spíše přísnější k tomuto lidskému pokolení, které nevidí hřích jako hřích, a chce Mě donutit, abych odpustil, co nehodlám odpustit, dokud nenapraví svou práci a činy v tom, co je hříšné a nepřijme definitivní rozhodnutí odčinit škodu.

Každé lidské stvoření má pomoc mého Ducha Svatého, k Němuž se může obrátit, aby mu pomohl v procesu nápravy a aby se zcela odvrátil od neřesti, která zabíjí duši. Vy usilujete žít v bídě, vidím vás, jak ležíte tváří k zemi a opakovaně se špiníte blátem hříchu a s velkou slabostí zase padáte, znovu a znovu, aniž byste uvážili, co děláte.

Když Mě neznáte, nedokážete pochopit strategie Satana, které vás vtahují do hříchu a udržují vás na cestě nekajícnosti, jež vás povede k druhé smrti. Zarputilost v hříchu a nekajícnosti jsou prostředky, které Zlý používá, abyste se neprobudili, nepohlédli na Mne a ani se nezměnili.

Říkáte:

Všechno je v pořádku…
hřích neuráží Boha, protože Bůh je milosrdenství a všechno odpouští…
člověk je spasen, protože Kristus zaplatil za hříchy člověka a člověk se nemusí kát…
očistec neexistuje…
peklo neexistuje…

To jsou univerzální klíče Satana, abyste zůstali jako on, padlý kvůli hříchu, a abyste byli odsouzeni. Pro některé z vás je těžké si představit, že démoni jsou na zemi, že vás stále pokoušejí a poskytují vám veškerou pomoc, abyste hřešili.

Člověk tohoto času musí hledat sjednocení s Boží vůlí všemi prostředky, protože ztratil cit pro to, co u Mne vyvolává nelibost a co naše vůle vám přikázala, abyste naplňovali a dodržovali v Desateru přikázání. Ztratili jste lásku, a z toho pocházejí všechny následky, jimiž v této době trpíte.

Zneužitá svobodná vůle překáží proudu komunikace s naší Boží vůlí. Proto, abyste odčinili škodu a opustili stav hříchu, potřebujete jít k našemu Duchu Svatému a prosit Ho, aby na vás vylil milost správně pracovat a jednat, a byli tak sjednoceni s naší Trojicí, s mou církví jako mystickým Tělem, se svátostmi a s mou Matkou, Matkou lidstva.

Moji lidé, máte zvyky v chování, potravě, studiích a další. Podobně osoba, která neustále hřeší, dovoluje hříchu, aby se změnil ve zvyk, aniž by pomyslela, že tento zvyk se může stát tím, co ji trvale promění v hříšníka bez kajícnosti.

Hřích pak v člověku shromažďuje sílu, až se pro něho stane nemožným jednat v dobru. Ignorujete skutečnost, že jednáním a prací v dobru a naplňováním dobra najdete větší snadnost v přibližování ke Mně, bude pro vás lehčí naplňovat Přikázání a přistupovat k svátostem. Moudrost si ve vás udělá hnízdo, bratrství bude nutností, stvoření bude cítit svobodu a těšit se z ní a schopnosti duše budou vzrůstat. Tímto způsobem vstoupíte s radostí do skutečnosti být částí mého mystického Těla.

Přišel jsem, abych vám řekl: "Ne hříchu!", a abych učinil jasným, co je hřích a co není, a jaké následky má hřích, když lidé nečiní pokání.

Přijďte Mě poznat!, aby vám neřekli přijmout to, co je hřích…
Přijďte Mě poznat!, abyste řekli "Ne!" tomu, co se zdá být dobrým a tomu, co v tomto čase pod tíhou modernismu a prostopášnosti je prezentováno jako něco přirozeného a nikoli v rozporu s naší vůlí…

Tento čas velkého zmatení pro můj lid je časem, v němž každé z mých dětí má povinnost Mě poznat do hloubky, aby nepadlo do něčeho, co je špatné.

Nacházíte se v očistě, protože vám bylo umožněno neposlouchat a přijmout ideologie, které nejsou naší vůlí.

Všichni jste mé děti, ale ne všichni plníte Boží vůli. Člověk rychle zapomíná, co se mu nehodí si pamatovat, a s velkou radostí přivítá, co mu dovoluje žít, jak chce, i kdyby to znamenalo ztrátu věčného života.

Tento čas očisty je časem mého milosrdenství, v němž zůstávám pozorný ke slovu lítosti. Přitom se dívám se do každého srdce, každého svědomí, na každé lidské stvoření, abych se k němu přiblížil a přitáhl ke Mně.

Lidstvo je očišťováno přírodou, i když mé děti nevidí tuto očistu jako příležitost k obrácení, ale naopak, poukazují na Mne jako zodpovědného za utrpení, pohromy a strasti života, aniž by si uvědomily, že zlá díla a činy přitahují zlo.

Hvězda Slunce, Měsíc, všechno na obloze a vše, co člověk umístil do prostoru, s člověkem souvisí. V tomto čase Slunce působí na Zemi, dokonce i v jejích hlubinách jako nikdy dříve. Působí na člověka, nejen na kůži, ale na jeho práci a činy, ať v dobrém či zlém, přesně podle toho, nakolik člověk žije ve světském, protože se nedokáže ovládat. Měsíc působí na člověka, stejně jako na moře, celé Stvoření ovlivňuje člověka. A člověk vědy umístil do prostoru satelity. Přichází okamžik, kdy některé spadnou na Zem a způsobí neštěstí.

Slunce nechá zmizet technologický pokrok a lidstvo se vrátí k primitivnímu životu. Slunce přestane dávat teplo a chlad se zmocní Země.

Nepřemýšlíte dál, než je váš horizont vaší mysli a místa, kde žijete v tomto okamžiku…

Moji lidé mají pocit, že ovládají všechno, dokonce i Slunce, Měsíc a celé nebe. Není tomu tak, děti, není to tak, proto musíte zůstat pokorné a uznat, že potřebujete Boží pomoc, bez níž nejste nic.

Modlete se, děti, modlete se za Austrálii, její půda se silně otřese spolu s Japonskem.

Modlete se, mé děti, modlete se, tektonické desky jsou v neustálém pohybu a moje děti budou kvůli tomu hodně trpět, a v rychlém sledu.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, Chile, Střední Ameriku, Itálii a Španělsko.

Modlete se, děti, modlete se, dva podmořské vulkány se pozvednou nad hladinu a otřesou nedaleké ostrovy. Mé děti budou žít ve velké bolesti.

Nevěřte, že válka nepřijde, nemyslete si, že mé Slovo je marné, zůstaňte bdělí!

Hřích člověka a popření hříchu probudilo Stvoření, které nechce, aby člověk byl ztracen.

Mé andělské legie stojí před vámi, ale vy je nevnímáte, protože si nepřejete dobro a ani je nehledáte.

Co je větší v lidském stvoření, než poslouchat svého Otce, který je v nebi?

Žehnám vám svou Láskou, žehnám vám svým milosrdenstvím.

Přijďte ke Mně, neodvracejte se, přijďte ke Mně!

Váš Ježíš
zpět