295. Poselství Boha Otce ze dne12. října 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


OSVOBOĎTE SE OD TOHO!


Mé děti, musíte ve svém srdci pracovat na odpuštění ostatním. Musíte se vymanit z hořkosti a nenávisti a osvobodit se od křivd, které jste utrpěly v tomto světě. Musíte jim odpustit, abych Já mohl odpustit vám, abychom mohli být stále spolu.

Opusťte nesmiřitelnost, která otravuje vaši duši, a budete svobodní. Vzpomeňte si, že jsem vám přikázal: Myslete na věci, které jsou čisté a krásné a učiňte zajatce z myšlenek na pomstu a odvrhněte je daleko od sebe.

Žijte v ochotě odpouštět. Žijte v lásce. Zbavte se řetězů, jimiž se nepřítel pokouší vás spoutat.

Bůh Otec


Fil 4, 8: Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je čestné, co je správné, co je nevinné, co je milé, co dělá dobrou pověst, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály.

Mt 6, 15: Odpustíte-li totiž lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec.

Mt 18, 32-35
32: Tu si ho jeho pán zavolal a řekl mu: "Ničemný služebníku! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil.
33: Neměl ses i ty smilovat nad svým druhem, jak jsem se smiloval já nad tebou?"
34: A jeho pán se rozhněval a odevzdal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh.
35: Tak bude jednat i můj nebeský Otec s vámi, neodpustíte-li ze srdce každý svému bratrovi.

Ef 4, 31-32
31: Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nactiutrhačství a všechny druhy špatnosti.
32: Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy.

Ef 5, 2: A žijte v lásce, jako i Kristus miloval vás a vydal sebe za nás zcela v oběť, Bohu velmi příjemnou.

2Jan 6: Láska záleží v tom, že žijeme podle jeho přikázání. A přikázání, jak jste slyšeli od začátku, je toto: Žijte v lásce!

Jan 13, 34: Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte.
zpět