298. Poselství Ježíše ze dne 24. října 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE VŠE VE STVOŘENÍ VYTVÁŘÍ JEDNOTU


Moji milovaní lidé,

přijměte mé Slovo z Lásky, která se v mém Nejsvětějším Srdci stává živou ke každému z vás.

Moji lidé nejsou mému Slovu cizí, ale přijímají je a berou je jako svou normu a pravidlo pro život.

Mé děti nanášejí olej na rány mého srdce a zmírňují mou bolest způsobenou neposlušností těch, kdo se stále bouří a odvracejí se ode Mne.

V domě mého Otce je mnoho příbytků [Jan 14, 2], kde je místo pro ty, kdo se potřebují očistit od svých hříchů a jakmile tento úkol splní, dosáhnou věčného života. Příbytků pro ty, kdo otevřeli své srdce tomu, k čemu je naše vůle povolala a dala jim poznat.

Moji milovaní lidé, neustále zavádíte novinky, pokud jde o chování mých dětí. To by vás mělo přivést k zamyšlení, protože v Písmu svatém se dá najít každá odpověď na to, co je pro lidstvo nezbytné.

Nezapomeňte, že jsem vás v mém Slovu varoval: Přijdou falešní proroci a budou říkat, že jsou moji vyvolení [MT 24, 11]. Ti, kdo Mě omezují, nejsou moji vyvolení.

Postěte se a modlete se, abyste byli poslušnými nástroji mé vůle, a tak dosáhli sjednocení a objímající jednoty s naší vůlí a s mou Matkou.

Varuji vás z lásky k vám, nechci, abyste lpěli na světských neřestech, které se bezuzdně rozrůstají, poškozují člověka uvnitř, narušují jeho mysl, zneklidňují myšlenky a podrývají hodnoty, až se lidské stvoření stane prázdným a odevzdá se čemukoli, co se mu nabízí. Zlý je lstivý, mé děti, velmi lstivý.

Vy jste částí mého mystického Těla, v němž se objevují různá hlediska a rozdíly, protože ne všichni máte stejné zásady. To proto, že ne každý Mě zná do hloubky, s vědomím a odhodláním žít tak, jak požaduji.

Potřebuji jednotu mého mystického Těla, protože jen jednota mých dětí je schopná dosáhnout rozšíření mé lásky, víry, naděje, dobročinnosti a poslušnosti k mým Přikázáním.

Aby toto mohlo být vykonáno a rozšířilo se na co největší počet duší, je nutná vnitřní JEDNOTA, kdy všechny mé děti zůstávají v činnosti a jsou si vzájemně užitečné. Ne každý má stejné vlastnosti nebo stejné dary. Ne všichni si osvojili dovednost v určité činnosti, ale je to právě v různosti, kde JEDNOTA nachází svou radost, aby všichni si byli vzájemně užiteční a byli poslové mé Lásky.

Volal jsem vás, abyste byli částí mé rodiny, milovali jeden druhého, jako Já miluji vás [Jan 13, 34].

Dal jsem vám učení, abyste je uvedli do praxe.

Můj Otec vám odkázal Zemi, Vesmír a vše, co v něm existuje, viditelné i neviditelné. Vlastníte nadpřirozené dary, abyste nepotřebovali nic jiného než božství. Tato jednota byla zničena člověkem, jenž se chtěl rozvíjet podle svého rozmaru, neposlechl mého Otce a nenaplnil účel, pro který byl stvořen. Od této chvíle můj Otec, v každém stadiu lidské rasy dovolil, aby toto rozdělení, které si člověk zvolil, bylo napraveno a obnoveno společenství s naší Nejsvětější Trojicí. Nebylo to však možné. Každá generace je více nakažená zlem, protože Zlý ví o blízkosti naplnění zjevení mé Matky lidstvu, zjevení, které ignorujete.

Přicházíte na mši svatou, abyste strávili chvíli rozptýlení, a ne z lásky…

Věříte, že se můžete nazývat křesťany, když stále znovu opakujete modlitbu, kterou neprociťujete, ani o ní nepřemítáte…

Přijímáte Mě v hříchu, žijete tím, že se zraňujete, bouříte, tak pečlivě zkoumáte své bratry, že takové pokrytectví Mi způsobuje nevolnost, protože ti, které si vybíráte, si to nezasluhují…

Ignoranti! Moji lidé jsou nevědomí, protože nevstupují do Mne, aby Mě poznali, jsou nevědomí, protože se nepřibližují ke Mně a neznají pravý význam slova JEDNOTA.

Nevědí, že celé Stvoření tvoří jednotu s člověkem a člověk se Stvořením. Můj Otec dal lidstvu prvotní materiál, abyste jej rozmnožovali, a vy jej místo toho bez výčitek zabíjíte.

Člověk chodí po Zemi, aniž by věděl o vlivu celého Stvoření na něj samotného a o jednotě mezi ním a Stvořením.

To, co stvořil můj Otec, pokračuje v bytí, aby naplňovalo účel, pro který bylo stvořeno. Člověk je naopak tím, kdo se stále bouří proti mému Otci.

Prvky Stvoření, Měsíc, a Slunce, udržují svůj vliv na člověka. Činnost člověka a jeho reakce mají současně sílu ve Stvoření. Dobro, které člověk vytváří, se projeví na celém Stvoření. Zlo, jehož je člověk příčinou, se šíří Stvořením a vyvolává reakci, odpovídající tomu, co z člověka vychází.

Zapomínáte se dívat se nahoru, chodíte spoutáni se zemí, nedíváte se ani na měsíc, ani na hvězdy, nevidíte mraky, ani znamení tohoto času.

Existuje velké odcizení člověka od Stvoření a Stvoření se bojí člověka, který mu ublížil. To je výsledek tvrdosti jeho srdce a jeho nedostatky lásky, který způsobuje, že člověk nepřemýšlí o tom, co ho obklopuje.

ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE VŠE VE STVOŘENÍ VYTVÁŘÍ JEDNOTU.

V tomto čase moji lidé cítí, že se dny staly kratší, ale v tomto čase je to člověk, jenž činí den tak krátkým, že den se ztrácí. Nevzdáváte díky za vše, co máte, ani neděkujete mému Otci ve dne v noci.

Obyčejní lidé se dívají na Měsíc, žasnou nad ním, aniž by si o něm něco více mysleli.

Děti, Měsíc má velký vliv na Zemi a na její stabilní rotaci. Kdyby se Měsíc měl od Země vzdálit, póly by se obrátily. Zajímá to člověka?

Člověk stále dělá pokroky v technologických inovacích, někdy je používá k dobru, někdy je zneužívá, a proto se nezastavil v bodu, který neměl překročit. V tomto čase budete vystaveni velkému jevu, jenž vás zastaví a přivede vás k nepředstavitelnému stavu člověka bez technologie.

Vliv Slunce a jeho přímé působení na vývoj lidského života je dostatečně znám. Děti, lidé mají sklon jednat a reagovat na zvýšenou sluneční aktivitu spíše nemotorně.

Většina z vás, mé děti, žije, aniž by si osvojila nejmenší znalost toho, co jsem vám oznámil.

Slunce zvyšuje svou aktivitu, a tím jsou lidé silněji vystaveni nejen tomu, co má vliv na jejich zdraví, ale také na jejich technologii a na přírodu.

Vše reaguje na zlo, způsobené zneužitím svobodné vůle člověka.

Děti, ptáte se: Proč nám to Kristus říká?

Odpovím vám: Abyste se probudily a rozhodly se k tomu, že poznáte své životní prostředí, nejen to bezprostřední, ale také to, které se nachází mimo Zemi a je spojeno s lidstvem.

Moji milovaní lidé, v tomto čase, kdy vládne zmatek, máte povinnost nepatřit k těmto zmateným lidským stvořením. Naše Trojice vám dala "prostředky a víc" abyste zůstali bdělí a použili svou inteligenci, abyste se přiblížili ke Mně, objevili lásku mé Matky ke svým dětem a byli příbytkem našeho Ducha Svatého.

Nestačí říkat, že jste mé děti, když jimi ve skutečnosti nejste…

Nestačí chodit do mých chrámů přijímat Mě v eucharistii, když nejste náležitě připraveni Mě přijmout. Přijímání ve stavu smrtelného hříchu vás přivede do jezera ohně, pokud nedosáhnete svátosti zpovědi a nebudete činit pokání dřív, než zemřete. Proto musíte žít každý okamžik, jako by byl poslední a být připraveni.

Moji milovaní lidé, Země ve svém nepřetržitém procesu transformace posílá lidem varovné signály jako určitý druh požadavku k odčinění toho, co jí člověk udělal, trpí neustálými křečemi, jimiž i vy budete trpět a budete očišťováni.

Země se v tomto čase otřásá z jednoho bodu na druhý, bez přestání. Klima útočí na různé země, oheň nevyhlašuje příměří a lhostejnost člověka k naší vůli vede Stvoření, aby vycítilo, že člověk je daleko od Lásky naší Trojice.

Tato generace upadla do hříchů, které již existovaly a stále zavádí nové, a dospěla k těžkým urážkám našeho božství a mé Matky.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené Státy, trpí skrze přírodu a silně se třesou.

Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, třese se, a temnota v srdcích některých stvoření přivede tento národ k bolesti.

Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, krev se řine a její půda, otřesená, bude bičována.

Modlete se, děti, modlete se za Střední východ, krev bude prolita a lidé budou vystaveni podivnému jevu z atmosféry.

Modlete se, děti, modlete se za Rusko. Rusko zůstává ve stavu pohotovosti, buďte ostražité. Rusko je na číhané.

Moje milované děti, čiňte zadostiučinění za urážky našich Nejsvětějších Srdcí. Buďte pokorné, ale moudré, abyste nespustily z očí velikost naší Boží Lásky, a buďte vděčné.

Nový módní výstřelek mládeže vyvolá teror, jenž bude dílem Zlého.

V tomto čase některé z mých dětí rozšířily urážky a bludy proti našemu božství a každé z nich se bude muset za to zodpovídat, protože představují těžkou urážku.

Nejděte svou cestou, aniž byste přemýšleli o klimatu, uvažovali o něm a pozorovali je…

To, co věda označuje jako působení klimatických změn, Já nazývám znamením tohoto času.

Moji milovaní lidé, nebuďte lhostejní k těmto znamením, ale pozorujte je. Buďte připraveni a rozhodnuti stát se opravdovými dětmi naší vůle a naší nejsvětější Matky.

Miluji vás věčnou láskou.

Váš Ježíš
zpět