302. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MAJÍ OČI, ALE NEVIDÍ, MAJÍ UŠI, ALE NESLYŠÍ…


Moji milovaní lidé,

mé stále se na vás rozlévající požehnání vám usnadňuje cestu. Přináší vám mou lásku, která vás volá a posilňuje, chrání a varuje.

Moji lidé, potřebujete žít Pravdou našeho Slova, musíte žít v souladu s Písmem svatým a naplňovat vše, co vám, svým dětem, můj Otec dal jako pravidla pro život, abyste si byli jisti, že nesestupujete na špatné cesty.

Není to tělo, které vás zachrání, je to váš život, který naplňuje naši vůli.

Naše vůle je Láska, stálá Láska, která nepřestává, ale udržuje nepřetržité Boží dílo ve prospěch člověka. Láska se nezastavuje, ale vždy vytváří větší užitek těm, kteří milují. Je jako Pravda – neustále plodí více pravdy, když stvoření uskutečňují více činů a práce v naší vůli. Ale abyste rozmnožovali naši Lásku a naši Pravdu, musíte znát Písmo svaté do hloubky, abyste se nezmýlili a nesešli z cesty.

K dosažení našeho Domu vede jen jedna cesta, nenajdete žádné zkratky nebo volby, a tato jediná cesta se nazývá poslušnost, naplňování našich Přikázání Lásky a být pravdiví za každých okolností.

Někteří tvrdí, že jsou našimi dětmi a žijí život, který není duchovní, ale je životem falešné zbožnosti, který je nevede k tomu, aby pronikli do našeho Slova, našeho tajemství Lásky. Navštěvují eucharistickou slavnost, zpovídají se každý týden a opakují stejná selhání bez úmyslu nápravy.

Žijí pohodlně zbožný život, který je vůbec neovlivňuje v jejich lidském pohodlí a uspokojení a který je udržuje uvnitř jejich sociální skupiny. Tyto naše děti nevědí nic o oběti, o sebeodevzdání, netouží po větší blízkosti k naší Nejsvětější Trojici, nesnaží se růst a odpoutat se od toho, co je světské, ani od svých chutí a potěšení.

Milovaní lidé, tento čas je vyvrcholením naplnění zjevení, která vám dala má Matka v různých částech světa.

Nesmíte čekat na zítřek, abyste se změnili, musíte to udělat neprodleně, kvůli samotné nutnosti změny.

Myslíte si a lpíte na myšlence, že jste své tělo. Nechcete přijít a setkat se se Mnou, abyste žili ve svobodě a štěstí. Zůstáváte pohlceni finanční stránkou existence, potravou, lidskými požitky, proto si nejste vědomi, že tělo, i když je chrámem Ducha Svatého, je smrtelné.

Musíte proniknout do mého Světla, abyste dosáhli uvědomění a schopnosti stát mimo rozptylování vším, co je světské.

Moji milovaní lidé,

jestliže se opravdově nekajete se svých hříšných činů, z urážek proti našemu Domu, z bolesti, kterou působíte mé Nejsvětější Matce a z okamžiků, kdy zraňujete své bratry a sestry a působíte jim velkou bolest…
Jestliže se nekajete z přízemnosti, v níž jste žili…
Jestliže se nekajete z přestupků proti Přikázáním a naplňování svátostí, z toho, že nejste dětmi blaženosti, ani nejste milovníky díla mého milosrdenství, ani z toho, že nepronikáte do Písma svatého…
pak budete opravdu bloudit z jednoho místa na druhé a nebudete schopni pochopit mé Slovo nebo duchovně růst…

Všichni ti, kdo žijí, aniž by před sebou viděli a chápali věčný život, jsou těmi, kdo budou dále žít se svým svědomím, zaměřeným na světské, hmotné, a na své vlastní "já".

Každý volá na poušti ze své vlastní nevědomosti, když Mě nezná a nevchází do mého Slova. Kdokoli, jenž Mě nezná do hloubky bez falešných výkladů, bloudí, stává se neklidným, omezuje sebe, nesprávně si Mě vykládá a obklopuje se tím, co není má vůle, protože je snadněji oklamán.

Moji milovaní lidé, vraťte se do vnitřního ticha, kajte se opravdově, účinně vykořeňte to, co vám nedovoluje se odevzdat do mé vůle. Musíte odolat rozptylování nepřítele a lidské vůle, které vám brání jít vědomě po této cestě.

Mějte na paměti, že k vám mluvím o těchto věcech, které vás udržují v boji proti lidskému "já", proti nepříteli duše a v boji proti všemu, co se k vám dostává z vnějšku a není ode Mne. Říkám vám o těchto věcech, které vaši bratři, kteří Mě nechtěli poznat, nechápou, a proto dávají falešný výklad tomu, čemu nejsou schopni rozumět.

V mém lidu jsou různé druhy stvoření: Vidím některé mé děti, které ke Mně přicházejí ze zvědavosti – ty mému Slovu a mé Pravdě nerozumějí, ale žijí podle své libosti, a přesto jsou pohotoví kritizovat, urážet a soudit.

Jiní, kteří se Mi přibližují, mají omezené smysly, "mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší" [Ž 115, 6] a ústa, která o Mně nejsou schopna mluvit. Tito rychle odejdou, zcela zabráni do kritiky, protože se nechtějí vázat, neschopní proniknout do reality tohoto vysvětlování mého Slova.

Jiní, neznalí Písma svatého, nejsou se svými smysly schopni přiblížit se mé Pravdě, protože žijí připoutáni k tělu a světu, k svému lidskému "já", nepřipustí si, že by Mě mohli poznat a duchovně růst. Jsou to stvoření se ztvrdlým srdcem a vyvolávají velká rozdělení.

Vy, moji lidé, se musíte dívat za to, co vidí vaše oči, cítit nad rámec toho, co pociťuje lidský cit – nežijete v domě, obehnaném tlustými zdmi, prožíváte skutečnost a vidíte omezení takových zdí.

Žijete na Zemi, abyste stoupali k mému Domu a přestali být nevědomými, jimiž jste se stali kvůli tomu, že jste byli neposlušní a nezabývali jste se hlouběji Písmem svatým. Proto jdete dál jako žebráci lásky, živící se drobky.

Moji lidé:

Materialisté jednají v bezděčné reakci na vše, co tento materialismus uspokojuje…
Egoisté myslí jen na sebe a ne na ostatní…
Necitlivé osoby se mohou dívat na to, co je nejbolestivější a nereagují, protože nemají srdce z masa.

Musíte se stát citliví, chcete-li být více duchovní.

Každý z vás musí být anděl na zemi, abyste sdíleli svatost se svými bratry, protože někteří z těch, ačkoli mají oči, Mě nevidí, a jsou jako ti, kdo tvrdí, že vidí slunce se svýma zavřenýma, tělesnýma očima. Ti, kdo nevcházejí do mé vůle, Mě vidět nemohou, protože nejednají nebo nepracují podle mých způsobů, a proto stále kritizují, jelikož nemohou rozumět tomu, co neznají.

Moji milovaní lidé, zkoušky v ustáleném řádu přírody pokračují a pošetilí lidé si nejsou vědomi, že vyvolávají utrpení velkého počtu nevinných, protože jejich rozum je posedlý ďáblem.

Musíte si být vědomi, když se ode Mne odvrátíte, popřete Mne a spojíte se s hordami Satana, že vás to povede k hříšnému jednání a konání, které je pro člověka nepředstavitelné.

V tomto čase je mnoho lidí posedlých Satanem, kteří hlásají, že Země je v moci zla. Pronikli do mého mystického Těla, aby zasévali zlo, pokřivili Boží přikázání a přizpůsobili naše Slovo světskému pohodlí člověka, a tak spáchali velké úchylky a kacířství.

"NIKDO NEMŮŽE SLOUŽIT DVĚMA PÁNŮM" [Mt 6, 24], DĚTI, POCHOPTE TUTO PRAVDU:

NIKDO NEMŮŽE SLOUŽIT DVĚMA PÁNŮM

Nevidíte, že existují takoví, kteří vás udržují ve vaší pošetilosti, v duchovní slepotě, v duchovní nevědomosti a vstoupili do mého mystického Těla z vrcholu pozic a nyní svádějí vás, které miluji, z cesty, aby vás odevzdali zatracení, prostopášnosti, a tak předali mé děti Zlému, jako velkou cenu vyrostlou v samotném mém mystickém Těle. Toto je čas soužení! [Zj. 8, 3]…

Děti, člověk se nezastaví a bude pokračovat v používání zbraní, které vytvořil, aby zničil většinu lidstva. To je velké šílenství člověka proti člověku. Je to šílenství lidstva, které žije beze Mne. Je to šílenství této generace, která přijímá, co je řečeno bez uvážení, protože jednáte jako roboti vašich strojů, kteří vás v každém ohledu pohltí.

Nepřijdu, dokud nebude provedena očista, jíž lidstvo musí čelit kvůli tak velké neposlušnosti, a kterou člověk sám pro sebe vytvořil.

Moje církev je v chaosu. Nebudete schopni napravit rozdělení, které do ní zavedl Zlý, dokud nebudou naplněna zjevení mé Matky. Ta, která byla předzvěstí velké bolesti pro mé děti, pokud by neposlechly.

Proto vás vyzývám, abyste se modlili a činili zadostiučinění pro mou církev, ne však pro církev, kterou jste si sami vymysleli a která neodpovídá mé vůli.

Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu, bude bičována a současně bude bičovat.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, morální úpadek v této zemi vyžaduje očistu. Západní pobřeží trpí a půda v tomto národu bude silně otřesena.

Modlete se, mé děti, modlete se, spící vulkány se probouzejí a způsobují utrpení lidstvu – lidé budou plakat, až jim bude zabráněno vrátit se ke svým vlastním.

Modlete se, mé děti, modlete se za Dánsko, bude bičováno.

Země se třese od severu k jihu, od západu k východu. Přírodní jevy nenajdou vědecké vysvětlení, ani nepotvrdí nadpřirozenou příčinu, která je vyvolá.

Moji milovaní lidé, jako svůj lid vás ochraňuji, ale jste to vy, kdo odmítá mou ochranu.

Milovat vás neznamená dovolit vám, abyste se vyhnuli své zodpovědnosti za chyby, učiněné lidstvem. Já odpouštím a miluji, miluji a odpouštím, avšak je to člověk, kdo se Mi musí přiblížit a přijít, aby splnil nezbytné požadavky, vedoucí k právu na věčný život.

Neodmítejte mou Matku, nebuďte příčinou její bolesti…

Má Láska pulzuje pro vás. Chráním vás svou vzácnou Krví.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět