305. Poselství Boha Otce ze dne 9. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


DEJTE JI MNĚ


Mé děti se pokoušejí chránit své srdce tím, že se drží starých bolestí. Bolest vás neochrání, mé drahé děti. Jen Já vás opravdu ochráním.

Poznámka: Kdykoli Bůh řekl: "Mé děti", nebo Mé drahé děti", mluvil k vám, ke mně, ke všem z vás jednotlivě.

Nepřítel vás obelhal, když řekl: Vzpomeňte si na bolest a nebudete znovu zraněni –, ale to není pravda. Vskutku, to způsobuje, že připíšete bolest na účet každému novému vztahu, do něhož vcházíte.

Říkám vám dnes: Poskytněte Mně tuto bolest a Já ji mohu nést pro vás. Jděte svobodně bez ní, jak jsem vás stvořil, abyste chodili.

Bůh Otec


Jan 8, 44:… On byl vrah od počátku a nedrží se pravdy, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví z toho, co je mu vlastní, protože je lhář a otec lži.

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Jak 4, 7: Rádi se proto Bohu podřizujte. Vzepřete se proti ďáblovi, a uteče od vás.

Mt 16, 23: On se však obrátil a řekl Petrovi: "Pryč ode mne, satane! Svádíš mě, neboť nemáš na mysli, co je Boží, ale co je lidské".

1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.
9: Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí taky tak trpět.

Iz 53, 4-5
4: Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
5: Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

Řím 16, 20: Bůh, dárce pokoje, brzo už satana rozdrtí u vašich nohou. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi!
zpět