306. Poselství Boha Otce ze dne 19. října 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BUĎTE RYCHLÍ V KAJÍCNOSTI


Moje děti, konec je u vás a přijde mnohem rychleji, než věříte. Urychlil jsem všechno, abych vás přivedl k sobě domů dřív, abyste se mohly radovat ze všech svých nebeských odměn.

Země je nyní plná hříchu a jeho zápach dosáhl mé nozdry. Přeji si, aby zkaženost už více nebyla. Přeji si, aby skončilo všechno utrpení. Přeji si, aby se lidstvo kálo a šlo po mých cestách.

Mé děti, vy víte z mého svatého Slova, že přicházejí události, které vás vyděsí a naženou všem na světě strach. Přicházející soudy změní navždy váš svět, jak jej znáte. Já jsem milosrdný a mé soudy a tyto události dají lidem nejdříve prostor k pokání, ale pro ty, kdo se kát nebudou, přijde více soudů, které je vezmou ze Země.

Prohledávejte své srdce teď a buďte rychlé v kajícnosti, je-li tam nějaký hřích. Buďte rychlé zbavit se jakéhokoli hříchu a nepravosti ve svém srdci. Odtáhněte se od pokušení, abyste se svými hříchy nenechaly obelstít.

Čiňte pokání, protože království nebeské je blízko.

Bůh Otec


Mt 3, 1-3
1: V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti:
2: Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské.
3: To je totiž ten, o němž je řečeno u proroka Izajáše: Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky.

Mt 24, 29: Až přejde soužení těch dnů, zatmí se slunce a měsíc přestane svítit. Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny.

Zj 12, 9: Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Zj 13, 14-16
14: Těmi zázraky, které jí bylo dovoleno konat ve službách šelmy, svádí obyvatele země, přemlouvá je, aby postavili sochu oné šelmě, která přežila tu ránu od meče.
15: A bylo jí dovoleno onu sochu šelmy oživit, takže ta socha šelmy promluvila, a způsobit, aby byli pobiti všichni, kdo se té soše neklanějí.
16: Nutí také všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou ruku nebo na čelo znamení.

Lk 21, 25-26
25: Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost v bezradnosti nad hukotem a příbojem moře;
26: lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celou zem, neboť nebeské mocnosti budou otřeseny.

2 Petr 3, 10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem stráví a země i všecko na ní bude souzeno.
zpět