309. Poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


CHCETE-LI ZMĚNIT BĚH SVÉHO ŽIVOTA, MUSÍTE SE ROZHODNOUT TEĎ


Moji milovaní lidé,

vy, kdo chcete změnit běh svého života, se musíte rozhodnout teď, dokud se ještě můžete vyhnout zmatku.

Má církev se spojila s falešným učením a vy, kteří Mě důkladně neznáte, přijímáte jakoukoli novinku, která k vám přichází… JAK NESMÍRNOU CHYBU DĚLÁTE! Mé mystické Tělo je v temnotě, která vám brání vidět mé pravé Světlo.

Víra je zase znovu podrobena zkoušce, mé děti procházejí čištěním ohněm a čelí přípravám na vyvrcholení velké zkoušky lidstva.

Vy víte, že cesta k našemu Domu je úzká a na mé cestě nenajdete pohodlí, které vám nabízí svět. Ale když překonáte tyto překážky, odměna bude velká, i když kvůli tomu musíte zůstat přesvědčeni, obráceni, s láskou a neotřesitelnou vírou.

V mém lidu se díváte jeden na druhého, kritizujete, ukazujete prstem na ostatní: To je jiný příklad pokrytectví, v němž žijete – nejste láskou, ani obrazy mé lásky, ale jste smutné postavy špatně tvarované lidské lásky bez hodnot, která vám zabraňuje zůstat v naší vůli.

Snadno padáte kvůli tomu, že se díváte na práci a činy svých vrstevníků, aniž byste zkoumali své nitro, ptáte se, proč jsem dovolil jisté činy, aniž byste posuzovali sami sebe.

Žijete ve falešné pokoře, myslíte si, že všechno víte, věříte, že vaše oddanost je naprostá, a přesto lpíte na lidské vůli. Osobní rozmary kladete nad dobro a nad samotnou lásku.

Tíhnete k tomu, co je tělesné, a ne k tomu, co je duchovní. Nekrotíte svůj pohled a dáváte neomezenou volnost myšlenkám, kvůli nimž padáte znovu a znovu.

Jste tolerantní k hříchu, abyste se nezavazovali mou Láskou, jste tolerantní k tomu, co jde proti Desateru, abyste žili i nadále s vlažnou vírou v podprůměrné společnosti.

Moji milovaní lidé, odcizení od mých Přikázání je tak velké, že když potřebujete mou pomoc, nenacházíte slova, protože se cítíte zahanbeni kvůli tolika urážkám, které jste proti Mně spáchali. Pociťujete bolest, když prosíte o pomoc Mne nebo mou Matku. Vy víte, že jsem spravedlivý a bojíte se mé spravedlnosti, proto ji v tomto čase popíráte a budete ji popírat.

Jste uvnitř prázdní, nic vás neuspokojí, je tak málo těch, kteří Mě berou za ruku bez sobeckého zájmu. Můj lid se zvolna zmenšuje počtem, až vy, kteří Mi zůstanou věrní, se dají spočítat na prstech ruky.

Někteří z těch, kdo se účastní práce modlitebních skupin, na činnosti ve společenstvích v mé církvi, nebo někteří z těch, kdo se podílí na evangelizaci v mé církvi, nejsou zcela upřímní. Jsou jen statisté ve společenstvích a ve skutečnosti jdou v cárech lidské vůle.

Některým mým dětem pohodlí nestačí. Nejsou spokojení s ničím a touží po minulosti.

Tato generace si není vědoma naléhavosti změny. Věříte, že Mi děláte laskavost tím, že se snažíte, ale zapomínáte, že vaše spása visí na vlásku.

Proto můj anděl pokoje přijde, až budete strašně trpět v přítomnosti antikrista. Můj anděl pokoje bude balzám pro ty, kdo jsou moji, bude nositelem uzdravení a přijde se dotknout srdce mých lidí, až budou cítit, že už je nedržím v dlaních mých rukou. Pak bude má církev obnovena a útočiště v brlozích budou obsazena zvířaty a už ne lidmi, a mé Slovo bude v ní zářit, pravdivé jako blesk.

Můj lid zvítězí v mém jménu a pod velením mé Nejsvětější Matky!

Zvítězí nad těmi, kdo vás pronásledují.
Zvítězí nad těmi, kdo popírali moji skutečnou přítomnost v eucharistii. Znásobím mé eucharistické zázraky.
Zvítězí nad těmi, kdo znesvětili mé jméno.
Zvítězí nad těmi, kdo zakalili mou Pravdu, aby žili se světskými záměry.

Moji lidé jsou zorničkou mých očí a ti, kdo je chtějí vyhladit, budou ponecháni ve zmatku.

Moji milovaní lidé, mým prorokům bude zakázáno sdílet mou Pravdu ze strachu, že v jistých situacích vyhlásí, co bude vadit hierarchii mé církve, že byste to, jako lid, znali. Existují svatí lidé zasvěcení Mně, ale jsou odsunuti do anonymity, aby ostatní nenásledovali jejich příklad.

Mé nástroje "budou zářit jako polední slunce" [Dan 12, 3], budou kázat Pravdu, aniž by se báli, že bude na ně upozorněno.

Svět a tělo říká, že ďábel neexistuje. Některé z mých dětí, které věří, že jsou oddány mé církvi, to také tvrdí. Ano, děti!, tvrdíte to, abyste jednaly v prostopášnosti a necudnosti, abyste si dovolily jednat mimo kontrolu, ovládnuty působením ďábla ve vás, a proto nečiníte pokání.

Svět a tělo říká, že ďábel neexistuje, abyste ospravedlnily vaše zneužívání svých nejbližších nebo nejslabších a abyste kvůli tomu nepociťovali výčitky. Zde pýcha ukazuje samu sebe, mé děti, pýcha, která vás degraduje a zatvrzuje vaše srdce.

Moji milovaní lidé, v tomto čase si ďábel dělá hnízdo v některých ztvrdlých srdcích, v těch, kdo Mě nemilují, v těch, kdo žijí prostopášně, protože jsou půdou připravenou pro zlo, z níž se bude šířit.

Nezanedbávejte žít v mé vůli, buďte si vědomi času, ve kterém žijete.

Sama země se stále třese po celém světě a mé děti trpí. Země bude kolísat v prostoru.

Přeji si vidět své děti připravené na útoky zla, a podaří se jim to růstem jejich víry skrze Boží Lásku.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, bude se třást.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, San Francisko bude očištěno.

Modlete se, děti, modlete se, globální vůdce přijde o život. Modlete se.

Vše, na co se budete dívat s mou Láskou, bude vyzařovat mou Lásku k vám. Je pro vás nutné zůstat v mé jednotě. Kdokoli opustí mou jednotu, se vydává do spárů ďábla.

Vyzývám vás k usmíření, abyste v mém pokoji byli takoví, jak si přeji: Můj lid, pravdivý a věrný.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět