314. Poselství Boha Otce ze dne 15. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VLNY ÚTRAP


Moji lidé vstoupili do času velkého zkoušení. Intenzivní strasti a útoky přijdou na vás ve vlnách ze všech stran, jak se budete blížit konci všeho.

Tyto útrapy postihnou také nevěřící a mnozí ztratí odvahu v časech, které mají přijít. Jak se jejich útrapy zesílí, vyvolá to vlnu sebevražd. Chci, aby se moji lidé modlili za tyto duše, ztracené pro království temnot.

Chci, aby Mě moji lidé chválili a radovali se, neboť váš čas na zemi téměř skončil a už nebudete dále zkoušeni. Vaše vykoupení se blíží, mé děti.

Bůh Otec


1Petr 4, 12-19
12: Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní. To přece není nic neobvyklého.
13: Spíše se z toho radujte, že se tím stáváte účastni utrpení Kristových, abyste také mohli radostně jásat, až se slavně ukáže.
14: Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť Duch slávy, to je Duch Boží, spočívá na vás.
15: Když někdo z vás trpí, nesmí to být proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil, nebo že se jen míchal do záležitostí druhých lidí.
16: Trpí-li však, že je křesťan, za to stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že nosí to jméno.
17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Začíná-li to napřed u nás, jak teprve dopadnou ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!
18: Jestliže se stěží zachrání spravedlivý, jak se bude moci ukázat na světle člověk bezbožný a hříšník?
19: A tak ti, kdo trpí podle vůle Boží, ať se poroučejí do ochrany věrnému stvořiteli v konání dobra.

Lk 21, 25-28
25: Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost v bezradnosti nad hukotem a příbojem moře;
26: lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celou zem, neboť nebeské mocnosti budou otřeseny.
27: A tehdy uvidí člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.
28: Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.
zpět