315. Poselství Ježíše ze dne 6. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POCHODY VAŠEHO NITRA


Zamyslete se nad fungováním vašeho nitra. Přemýšlejte o způsobech, jimiž odpovídáte světu kolem vás.

Přeji si, aby můj lid šel v pravdě a každý den svými ústy mluvil mou pravdu. Přeji si, abyste ostatním odpovídali v lásce. Tímto způsobem se odlišíte ve světě kolem vás a stanete se mými svědky.

Jsou-li vaše myšlenky temné, vaše slova budou také taková, neboť člověk mluví z hojnosti svého srdce. Řekl jsem vám to v mém svatém Slovu. Hořký pramen nemůže dát dobrou vodu.

Mé děti, svět vás pozná po ovoci. Je-li vaše ovoce hořké, svět bude mít za to, že jste jeden z nich a vy se přidáte do království vašeho nepřítele. Je-li vaše ovoce trpké – když se chováte k ostatním nevlídně, když jednáte s nenávistí a ne s láskou, pak lidé nepoznají, že jste moji učedníci, neboť ani nemůžete být, když nemáte lásku ke svým bratrům.

Přeji si, abyste šli v pravdě a lásce. Váš čas je krátký. Žádáte ode Mne mnoho. Já žádám toto od vás.

Váš Ježíš


Lk 6, 45: Dobrý člověk vynáší z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý za své pokladnice vynáší zlo. Jeho ústa totiž mluví to, čím přetéká jeho srdce.

Jk 3, 9-11
9: Jím velebíme Pána a Otce, a jím zlořečíme lidem stvořeným k obrazu Božímu.
10: Z jedněch a týchž úst vychází dobrořečení i zlořečení. Moji bratři, tak to být nemá.
11: Což vydává pramen z téhož otvoru vodu sladkou i hořkou?

Mt 7, 17-19
17: Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce.
18: Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani špatný strom dobré ovoce.
19: Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyseknut a hozen do ohně.

Jan 13, 34-35
34: Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte.
35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.
zpět