316. Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2017 na Slavnost Ježíše Krista Krále všehomíru.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ČASTO SE ŘÍKÁ, ŽE NEBE JE PRO VŠECHNY


Moji milovaní lidé,

jdu se svým lidem v každém čase, neopouštím své vlastní.

Stále vám žehnám za každý čin, který jste vykonali v souhlasu s naší vůlí a cítím velký žal, když neposloucháte má volání.

Nepřišel jsem, abych přeformuloval Přikázání, nebo Písmo svaté, ani svátosti, trvám na současném znění.

Naše Trojice je věčná přítomnost a jejím nařízením je vám odhalováno vysvětlení jejího Trojičného Slova v těchto poselstvích.

Moji lidé, je naléhavé si uvědomit, že musíte změnit cestu a rozšířit své poznání, a tím se stát duchovnější, abyste mohli rozlišit rozdíl mezi tím, co odpovídá Boží vůli a co vůli lidské, a co vrhá mou církev do rozkolu, s cílem pozvednout uchvatitele mého lidu.

Nejen, že musíte vědět, kdo jsem Já, nejen, že Mě musíte znát, ale musíte Mě přijmout, abyste nebyli oklamáni. Proto nestačí nazývat se křesťany, ani vědět a věřit, že jsem vás vykoupil z hříchu, protože nemáte svou spásu zajištěnou. "Každý bude souzen podle svých činů".

Slýcháváte, že se často říká, že nebe je pro všechny, a že je jisté, že je pro všechny: to je vskutku naše vůle, ale ne každý nebe získá – spíše se budete muset namáhat být vykonavateli Božího Zákona, který znáte, abyste mohli přijít a těšit se z věčného života.

Slýcháváte, že se říká, že peklo neexistuje, že peklo žijete na zemi. To, děti, je poblouznění kvůli tomu, že jste neznalí Písma svatého, a proto jste byli oklamáni. To místo ohně existuje, kde duše zůstávají beze Mne, naříkají a trpí nikoli z Boží vůle, ale proto, že zneužitím své svobodné vůle se odevzdaly Zlému, a tedy hříchu.

Neslyšíte pravidelně kázat o očistci, a lidstvo ztratilo to, co pro duše, které jsou v očistci, je velkou pomocí a požehnáním: Modlitba svatého růžence a oslavný hymnus na svatou Trojici (Trisagion) na úmysl duší v očistci, které čekají, že je moje svatá Matka a andělé přivedou do mé přítomnosti.

Moji milovaní lidé, musíte zůstat stále ostražití, pokud jde o vás, pokud jde o lidské ego, aby nebylo příčinou, že sejdete z cesty k věčnému životu.

Pozornost, pokud jde osobní práci a jednání, je rozhodující, ale toho nemůže být dosaženo, aniž byste byli pokorní, proto se musíte shromáždit jako mé mystické Tělo, kterým jste, abyste jeden druhému pomáhali a překonali osobní zábrany.

V tomto čase moji lidé ztratili znalost, co s sebou pro duši nese hřích, protože vám není o něm kázáno slovem Pravdy, ale ve vlažnosti, a proto lidé nacházejí spřízněnost v hříchu.

Lidstvo poslouchá rozmluvy o milosrdenství bez spravedlnosti, o milosrdenství, které nevidí a neslyší, ale všechno odpouští, a nezáleží na tom, jak těžké mohou být viny, i když stvoření necítí bolest a smutek kvůli zlu, které spáchalo.

Moji lidé chtějí vidět kříž, který člověku vyhovuje, kříž, jenž dovoluje cokoli, kříž, jenž je ústupný k hříchu. Děti, vyrůstejte, zkoumejte Mě, poznejte Mě, aby vás neuvedli v omyl, aby vás neoklamali. MŮJ KŘÍŽ JE LÁSKA, MILOSRDENSTVÍ A SPRAVEDLNOST.

"Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích a lidských. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky." [Př. 3, 3-6].

Já jsem Král bez království, jsem Pán lásky a žebrám o lásku…

Cesta k zatracení je mým dětem usnadňována, ony nechápou, že na cestě ke Mně musí žít v naší Boží vůli. Inteligence lidí, jejich vědění a chápání byly pozměněny, aby šli v tom, co je snadné, k tomu, co nevyžaduje úsilí a neodvádí je z jejich zóny pohodlí.

Moji milovaní lidé,

chcete-li být skutečně svobodní:

Milujte svobodu, kterou vám dávám, abyste se rozhodli Mě následovat…
s láskou naplňujte moji vůli…
s láskou naplňujte Přikázání…
s láskou naplňujte svátosti…
s láskou Mě následujte…

Milujte Mě tím, že Mi budete sloužit, ale ne rozmarným způsobem člověka, ale v mé vůli, která zahrnuje úsilí, rozhodnutí, oddanost, odhodlání, pravdu, odevzdání se, odpuštění, ale především pracovat a působit v mé lásce.

Chcete být svobodní a nebýt otroky? Následujte Mě, nabízím vám pravou svobodu.

Moji lidé, nenechejte se uvést do omylu a do zatracení, kde duše neuvidí mé Světlo. Ďábel se vkrádá do lidských myšlenek o tom, po čem člověk dychtí nejvíce, aby na něj zaútočil a odvedl ho ode Mne.

Život mých dětí v tomto čase musí být činný v duchu, jinak, nemají-li v tom zkušenost, budou snadnou kořistí Zlého. Nezapomínejte, že ďábel pokračuje v boji, kterého si kvůli hluku světa nevšímáte, protože v němž žijete. Kvůli nepřítomnosti vnitřního ticha se duchovní boj v některých případech stává fyzickým, když je bytost posedlá ďáblem.

Moji lidé, dejte Mi mé království, nevylučujte Mě ze svého života. Zakázali jste Mě na veřejných místech, jednáte se Mnou jako se zlodějem, nenávidíte Mě, odstraňujete Mě ze svých pracovišť, nedovolujete mým maličkým dívat se na Mne, snižujete mé Slovo, aby Satan pronikl celý můj lid.

Ale děti, tento Král lásky a milosrdenství, lásky a spravedlnosti, žije v každém ze svých dětí a od vás Mě nikdo nemůže oddělit, jenom vy samy.

Poznejte Mě do hloubky, abyste pochopily, že jsem Král všeho, co bylo stvořeno, všeho viditelného i neviditelného, Král vesmíru, Král toho, co člověk zná i toho, co ještě neví. Proto odhaluji události, abyste udržovaly své lampy přeplněné olejem.

Modlete se, děti, modlete se, země se bude stále třást. Nenajdete klid.

Modlete se, děti, modlete se, ďábel, potom, co pronikl a posednul mysl některých lidí, přináší lidstvu bolest. V jedné a další zemi je teror přítomen a mé nevinné děti trpí. Hlavní města v Evropě trpí.

Modlete se, děti, modlete se.

Modlete se, děti, Spojené státy trpí.

Modlete se, děti, komunismus sbírá sílu a můj lid je utiskován bez slitování.

Čas je krutý: to, co se formuje, není člověk mé církve Zbytku, ale člověk vzpoury, člověk rozporu, člověk pýchy, člověk, jenž se bez rozlišení účastní na všech náboženských obřadech, aby byl ztracen v moři zmatku. Pak Satan najde nejlepší místo k svému plánu pro lidstvo.

Moji milovaní lidé,

cvičte se v daru svobodné vůle, udržujte se ve stavu milosti, abyste našli cíl, pro který jste byli stvořeni – radovat se z věčného života.

Moji lidé, nesuďte názory svých bratrů, neukazujte na toho, kdo chyboval. Naopak, chvalte toho, kdo dělá pokroky a jde k poznání Pravdy mého Slova.

Každý člověk jde uprostřed nějakého zbytku svých omylů, ale to je užitečné pro toho, kdo své omyly rozpoznává, avšak každý, kdo setrvává v omylu, aniž by jej rozpoznal, patří k pošetilcům.

Zkoumejte Mě pečlivě, poznat Mě není v rozporu s mou vůlí, je to povinnost mého mystického Těla znát Mě do hloubky a s důvěrou vstoupit do vztahu, který chci, abyste udržovali s tímto Králem králů, ale málo je dětí, které to opravdu chtějí.

Při tomto svátku nezapomínejte, že Já jsem Král vesmíru, neomezujte Mne. Přicházím k vám s mou láskou a spravedlností, odpuštěním a s mou Pravdou.

Žehnám vám a vysvětluji vám, co musíte vědět, abyste nebyli ztraceni kvůli nevědomosti.

Má Láska přivítá každého, kdo ví, jak poznat sebe jako hříšníka: jako hlupáka a tvrdohlavce, který poznává sebe jako takového.

Žehnám každého z vás, kdo si cení mého Slova, žehnám vaši cestu i vaše místo, aby každý z vás byl lidským stvořením, jež si vezme toto mé požehnání kamkoli půjde.

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět