318. Poselství Matky Spásy ze dne 1. prosince 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


JDETE JAKO OVCE DO PROPASTI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

moje mateřské požehnání zůstává s vámi jako neodstranitelná pečeť mého mateřství pro ty, kdo je přijímají jako takové.

Nejsvětější Trojice mi dala titul "NAŠE PANÍ POSLEDNÍCH ČASŮ".

Všichni jste mé děti, bez rozdílu. Nabízím všem z vás mou lásku, mé vedení, mou přímluvu a mé ruce, abych vás vzala na bezpečnou cestu, která vede k věčnému životu.

Milované děti, protože tolik trváte na tom, abyste se vzdálily od mého Syna, od Boží vůle a od mého mateřství, tato volání by vás měla pohnout k tomu, abyste se znovu zamyslely, aby nebylo ztraceno tolik duší.

Tato generace dosáhla toho, že z nebe a skrze Boží milosrdenství můžete s jistotou vidět události oznámené lidstvu, čas zkoušek, který se již odhaluje. Nejste generace malé inteligence, ale jste generací, která se bouří proti mému Synu a všemu, co je Boží, klesá do zapomnění Boha a padá do léčky antikrista.

Před každým člověkem jsou stále váhy a v tomto čase se rovnováha misek kloní k bezbožnosti, pohrdání, vzpouře, nemorálnosti, nedostatku úcty, dobročinnosti a lásky k bližnímu. Na váhy člověk vkládá svou vlastní pýchu, sobectví, touhu vyniknout a vlastnit to nejlepší, nedostatek víry, neznalost Božích Zákonů a náklonnost k tomu, co mu nabízí zlo.

Tato generace obdržela velké dědictví spásy, a právě kvůli tomu je neocenila a mylně si je vyložila. Zatímco se cítila v bezpečí, připoutala se ke zlu a současně vytvořila něco, což kdyby bylo použito, způsobí největší škodu, jakou kdy viděla, nebo o ní slyšela…

Uprostřed fikce, v níž prostřednictvím videoher a filmů vyrostla velká část této generace, vám chybí smysl pro realitu a nebezpečí. Z toho důvodu jste byli polapeni zdáním, jímž ďábel dosáhl svého cíle – že si tato generace myslí, že život je hra, a kdykoli chce, má moc začít všechno znovu.

Nevědomost lidí, jejichž svědomí je otupeno zneužitím svobodné vůle, je smutnou realitou dnešního člověka, jenž žije v neskutečnosti uprostřed reálného světa, který ho vybízí k definitivní změně v jeho práci a jednání. Ale mé děti neposlouchají, proto Zlý použije lidskou slabost a způsobí, že si budete myslet a věřit, že je všechno v pořádku.

To jsou okamžiky zmatku pro mé děti. Kormidlo se otáčí a uprostřed rozbouřeného moře toho, co je světské, nenacházíte odvahu učinit správné rozhodnutí. Ti, kdo se považují za nepřátele Boží vůle, budou páchat stále větší činy znesvěcení a zmocní se chrámů. Posvátné nádoby budou prodány jako bezcenné předměty a chrámy budou přeměněny na místa světských atrakcí.

Lidské zbožňování člověka roste a můj Syn je stále víc vyháněn do samoty. Lidu mého Syna chybí Pravda, chybí informace, chybí vědění, proto nepřátelé víry uskutečňovali svůj ďábelský plán krok za krokem, až do této chvíle, kdy, s jeho svolením, ovládli člověka jako otroka, který pak bude použit, aby sloužil podvodníkovi.

Čas váhavosti nadešel, mé děti nerozlišují mezi Boží vůlí a tím, co přichází a je vnuceno člověkem. Proto vás vyzývám, abyste dbali na má volání. Vyzývám vás, abyste znali Písmo svaté a nepřijali podoby modernismu, který způsobí, že se lidstvo samo odevzdá do zatracení. Jednáte netečně s ohledem na to, co vás uvádí na špatnou cestu, jdete jako ovce do propasti.

Vy, kdo se sami označujete jako věrní, měli byste mému Synu vydávat svědectví. Povzbuzujte své bratry, aby i nadále stáli pevně na straně mého Syna.

Vidíte, jak každým okamžikem dochází v celém světě k velkým změnám: komunismus postupuje pomalu, ale jistě, utlačuje a přemáhá před zraky lidstva. Moji lidé čelí moci komunismu a umírají hladem. Umírají, aniž je jim dovoleno vyslovit byť jen slovo a zbytek lidstva…, co děláte ve prospěch svých bratrů?

V tomto čase ti, kdo šíří tato odhalení z nebe, jsou pronásledováni, aby diskutovali o tom, co jim odhalujeme, s cílem zničit věrohodnost vysvětlování Božího Slova, nebo slova této Matky. Tento čas zmatku je časem Zlého, protože vede člověka k jednání v protikladu dobra, a člověk si v tom libuje. Mé ubohé děti, jak jen jste duchovně slepé!

Ten, kdo je duchovně slepý, setrvává v tomto čase ve své slepotě, aby nemusel věřit voláním Domu Otce a mohl je odmítat, připoutaný ke svým falešným idolům.

V historii lidstva hřích existoval, ale ne v té míře jako nyní. Byli rouhači, ale ne takoví, jako v tomto čase. Člověk se od Boha vzdálil, ale ne tak, jak to činíte teď. Špatné lidské dílo a jednání přesáhlo vše, co jste si sami mohli představit a v tomto okamžiku ani nechcete vědět, že se nemůžete do minulosti vrátit, protože jste přivykli zlu, a proto se nechcete obrátit.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

modlete se, děti, modlete se za Francii, bude obětí teroru.

Modlete se, děti, modlete se za Střední Ameriku: bude otřesena a Kolumbie bude trpět hladem kvůli neposlušnosti k voláním mého Syna. Partyzáni nepodepíší pravdu, ale budou si klást podmínky. Tato země bude trpět pro usmíření.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, člověk se bouří proti všemu, nechce se nechat omezovat. Modlete se, tato země svobody bude otřesena a symbol svobody bude napaden nepřátelskými silami.

Můj Syn je láska a kvůli tomu dovolí, aby se člověk očistil sám. Lidstvo samo cítí, že bledne vzhledem k nespočetným ztrátám ve všech oblastech, ale přesto člověk zůstane neposlušný a bude trpět ještě víc. Kvůli své pýše bude utrpení dávat jména a vymlouvat se, aby nemusel uznat, že jedná špatně.

Voda moří bude lidstvo stále bičovat. V jednom slunečném dni bude člověk vodou překvapen. Přijdou zamoření a v okamžiku zničí lidskou potravu, proto se hladomor a žízeň stanou starostmi velkých národů.

Toto lidstvo uvidí, co je nepřijatelné, bude očištěno, aby bylo připraveno na Druhý příchod mého Syna. Tehdy bude všude panovat pokoj a člověk bude naplňovat Boží vůli a už nebude více oddělen od Nejsvětější Trojice, ani od této Matky, protože bude jedno se svým Otcem, který je v nebi.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, anděl pokoje přichází, aby mluvil "k lidem dobré vůle" [Lk 2, 14] a k těm, kteří nevěřili, aby se obrátili, a oni se obrátí, až budou čelit Slovu Pravdy. Mé děti vzdají díky, že neopustily správné učení mého Syna a vzdají díky, že zůstaly věrné Bohu.

Podívejte se na mne, děti, pečuji o vás, aby více duší nebylo ztraceno!

Podívejte se na mne, děti, nežijte už v temnotě, kde už nevidíte, co je dobré, co se líbí mému Synu! Neuspokojujte Zlého, buďte bytostmi dobra, Boží lásky a těmi, kdo vlastní to, co světu chybí: Moudrost a schopnost rozlišení.

Děti mého srdce, žehnám vám svou láskou, žehnám vám svým mateřstvím, žehnám vám a miluji vás.

Matka Maria




zpět