323. Poselství Boha Otce ze dne 22. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VRATKÝ SVĚT


Až se váš svět stane vratkým, soustřeďte se na Mne. Vzpomeňte si, řekl jsem vám o tom, a Já vím, co se vám stane. Vzpomeňte si na mou velkou lásku k vám a udržujte svůj pohled jen na Mně, a pocítíte můj pokoj, jenž vás povede tím, co se bude dít.

Mnoho z mých dětí nejsou zvyklé Mi důvěřovat, ale Já jsem hoden vaší důvěry. Nejsem vám věrný ve vašem životě? Neukázal jsem vám, že se o vás postarám a každý den zabezpečím vaše potřeby?

Budoucí události způsobí daleko větší otřesy, než jaké zakoušíte dnes, moji maličcí. Přeji si, abyste se ve všem zaměřili na důvěru ve Mne. Vězte, že jsem s vámi a pro vás. Vězte, že má láska je převeliká a Já jdu s vámi vším, co každý den zakoušíte.

Bůh Otec


Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.

Ž 46, 2-3
2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3: Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Dt 7, 9: Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.

Ž 86, 15: Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.

Sf 3, 17: Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.
zpět