324. Poselství Matky Spásy ze dne 8. prosince 2017,
v den svátku Neposkvrněného Početí Blahoslavené Panny Marie.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


HLEDÁTE MIMO SEBE TO, CO MŮŽETE NAJÍT JEN VE VÁS


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé požehnání nese s sebou nejen mou lásku ke každému z vás, ale také charakteristické vlastnosti, které chci mít u svých dětí.

Každý musí tyto vlastnosti, které přinášejí má požehnání, přijmout a rozvíjet je, aby se ve vás upevnily a později se proměnily ve schopnosti.

Děti, bez úsilí nedokážete v sobě nechat vyrůst žádnou vlastnost, žádnou ctnost, žádnou schopnost. Ten, kdo není vytrvalý, je jako lampa, která uhasíná ve vánku. Musíte usilovat, aby tato síla vůle, toto rozhodnutí, tato touha poslechnout vůli Nejsvětější Trojice, vás posílila, když to budete potřebovat.

V tento den, kdy se speciálním způsobem oslavuje mé Neposkvrněné Početí, se dívám na zem, a to, co vidím, mě neuspokojuje, počet mých dětí se zmenšuje, zejména ve velkých městech. Ve vesnicích, v malých městech, vidím větší oddanost a větší lásku k mému Synu, protože to, co lidé nabízejí mému Synu a mně, se rodí z jejich srdce.

Na jiných místech mi nabízíte prázdné modlitby, mše svatá se slaví bez opravdové lásky, růženec je mi nabízen bez rozjímání, a to je k čemu došel člověk, a co již bylo oznámeno, kvůli slabosti citu pro zodpovědnost, kterou má lidské stvoření jako Boží dítě.

Člověku byl dán prostor k rozvíjení prostopášnosti a k špatnému používání svobodné vůle.

Tváří v tvář tomuto chaosu, lidstvo, které postupuje, nebo se vrací jako nekontrolovatelné stádo, došlo k úpadku kvůli špatnému používání svobodné vůle. Lidé morálně naprosto upadli ve společenském soužití, ve vzdělanosti, v morální zásadovosti, ve vážnosti, v trpělivosti, v úsilí, a vy stále žijete tento úpadek na osobní úrovni a jako společnost, protože si nevšímáte a nezachováváte lidskou etiku.

Mé děti došly k idealizaci majetku a k přehnané touze po vlastnictví, zejména s ohledem na to, co je materiální a konečné.

Proto vás vyzývám, abyste si uvědomili sílu vůle, kterou si musíte udržet, aby láska mého Syna mohla ve vás růst.

Chcete dobrý život?
Chcete najít Pravdu?
Chcete, aby se vám dařilo?

Držte se Lásky, která vychází z Nejsvětějšího Srdce mého Syna. Jako Matka vám nabízím i tu moji, která se bude přimlouvat za každého z vás bez rozdílu, bude-li pociťovat lítost, když jednáte, nebo chováte-li se špatně a rozhodnete se učinit nápravu kvůli zlu, které jste spáchali a obrátíte se k dobru.

V tomto čase řídí mé děti své životy k tomu, co je nesprávné, jsou ve vážné krizi, před kterou už byly varovány předem, ale co je pohnutkou, která jim brání, aby to změnily?

Nedíváte se dovnitř sebe, hledáte mimo sebe to, co můžete najít jen ve vás samých.

Kvůli tomu se člověk dostává do vážných osobních krizí, z nichž pak neví jak se dostat ven. A to je příčinou, že lidská stvoření nechápou, jestli nepostaví Boha do středu svého života, pak vše ostatní bude trpět nerovnováhou, vymkne se z řádu a nezastaví se v pohybu.

Kolikrát jsem vás vyzývala, abyste poznali mého Syna! Vyzývala jsem vás, abyste zkoumali mého Syna, abyste tím, že budete přemýšlet a budete si vědomi Boží Lásky, jste byli přitahováni k Bohu.

Mé děti vlastní inteligenci, ale ta byla zakalena Zlým. Lidstvo nechce uvažovat. Řekla jsem vám, že láska je silou vůle, řekla jsem vám, že láska podněcuje vůli k činu. Avšak v tomto čase, kdy lidé nevědí, co je opravdová láska, lidstvo nedokáže proměnit vůli v čin a člověk padá, ovládnut touto převládající vůlí, která ho vede, aby se rozhodl pro to, co je snadné a světské. Vzhledem k této slabosti člověka, tato vůle dokázala růst: povýšenecká a panovačná, se tak sama vnutila člověku.

V domovech vidím velký nedostatek lásky a velkou slabost v udržování harmonie – to proto, že středem domova není můj Syn, protože se nescházíte, abyste pozvedli prosbu k nebi, a já nepřestávám čekat, že se budete dovolávat mne, abych vám pomohla…

Jako Matka všeho lidstva chci, abyste dosáhli znalosti Pravdy a spásy duše. Jsem zde před každým člověkem s rukama rozepjatýma, abych vás přivedla k mému Synu.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

jsou chvíle, které urychlují myšlenky člověka a přivádějí vás k unáhlenému jednání, především pod vlivem hněvu. Tato záporná vlastnost člověka pochází z nedostatku jednoty mezi člověkem a jeho Stvořitelem, a proto jsou jeho rozhodnutí odpovědí šílenství, jímž je lidstvo zachváceno, šílenství, vyvolané Zlým, aby urychlil formální vystoupení velkého uchvatitele.

Nacházíte se ve velkých změnách, které obepínají lidstvo – v nečekaných změnách, vyvolaných myslí mocných tohoto světa, a skrze něž přijde utrpení k nevinným. Boje zesílí a hranice budou uzavřeny, protože se už nepoznáváte jako děti Boží a mocní věří, že mohou vzít do svých rukou otěže rozhodování o budoucnosti lidstva.

Milované děti, nalézáte se ve zdánlivém míru, ale objevíte v okamžiku, že tento zdánlivý klid se rozplyne a budete čelit obrazu reality, kdy uvidíte, jak komunismus, svobodné zednářství a ilumináti vás přivedou do zmatku a použijí tento zmatek, aby vás ovládli.

To oni postavili Babylonskou věž. Zbraně nejsou vyráběny člověkem, aby se na ně díval, ale aby ukázal svou sílu ostatním. V tomto okamžiku se Stvoření třese před lidskou neposlušností a činem člověka.

KAM AŽ VÁS PŘIVEDE JEDINÝ ČIN PÝCHY? K ZÁRMUTKU SOUŽENÍ!

Naléhavě vás prosím, mé děti, abyste se modlily za Střední východ, bolest si buduje pozici.

Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, nelítostná pohroma přivede tento lid, aby čelil ještě větším mukám.

Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, za úsvitu se zmatek zvětší a bolest zachvátí mé děti, příroda je udeří.

Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu, velká města budou kořistí teroru a země se bude třást.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, opakem zla je dobro, jednota, láska, bratrství, moudrost, mírnost, odpuštění… V reakci na to, zlo nebude postupovat.

Prosím vás, děti, abyste zadržely vnitřní hněv, kterým jste byly zamořeny a který jste přijaly, a dívaly se očima Světla Lásky mého Syna. Tímto způsobem přitáhnete Boží Lásku k lidstvu, budete bleskosvody, které zastaví postup zla, jež proniklo člověka.

Obětujte Bohu úsilí žít ve vnitřním pokoji, žít v Lásce, být porozuměním a dejte stranou aroganci a světskost. Jinak se budete podílet na velkých omylech, které svedly lidstvo, a kvůli nimž jeho velká část bude trpět.

Můj Syn vás neopustil, neopouštějte Ho, nenechávejte Ho bez koruny.

Můj Syn vás volá a snažně prosí, stejně jako já úpěnlivě prosím, o moudrost pro vás, a abyste mohly být láskou k obrazu mého Syna.

Žehnám vám svým mateřským srdcem. Žehnám vám a snažně prosím každého z vás, abyste byli přímluvci svého bratra.

Modlete se, mé děti, modlete se, a buďte těmi, kdo naplní Boží vůli.

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět