328. Poselství Matky Spásy ze dne 22. prosince 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEJVĚTŠÍ CHYBOU JE NEDOSTATEK LÁSKY K BOHU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

chovám vás ve svém srdci...,
a takto spojeni vzdáváme díky Bohu za slavnost vzpomínky na narození mého Syna.

Jako Matka lidstva vás vidím v mém Synu, mé srdce kvůli vám překypuje radostí.

Milované děti, můj Syn vás prosí o jednotu, smíření a porozumění. Právě toto v domácnostech v tomto čase chybí, každý člen rodiny si vybírá, co nejlépe vyhovuje jeho osobním zájmům a ne zájmům těch, kdo jsou v jeho okolí.

Můj Syn vám říká: "...Kdo je má matka a kdo jsou mí bratři?" [Mt 12, 48].

Nepřistupujte jen k těm, s nimiž se cítíte příjemně, nepředstírejte, že se s nimi nesetkáváte jen kvůli tomuto datu, nemějte rádi jen ty, které chcete mít na své straně. Mějte na paměti, že můj Syn přišel, aby sjednocoval, a toto datum slouží k tomu, aby existovalo opravdové bratrské smíření, které trvá po zbytek vašeho života.

Nezapomínejte, že můj Syn se narodil ve chlévě, kde nebyl žádný přepych kromě tepla slámy, do níž jsme Ho položili. Můj Syn se radoval z upřímné lásky pokorných, kteří se Mu přišli poklonit. Pro lásku k Bohu je pokorný duch více přístupný vědění, porozumění vůči bratrům, moudrosti v zacházení s bratrem a odevzdanosti bližnímu.

Milované děti, stáj, kde byl narozen můj Syn, vám říká, že byste neměli žít v marnivém zevnějšku, nebo "statusu", ani bažit po finančním zájmu, nebo dychtit po lidských poctách. Uprostřed namyšlenosti a sobectví, nepřicházíte k tomuto skromnému žlabu, protože abyste se dostali až tam, musíte se oprostit od všeho, co vám brání poznat největší poklad, který tyto jesle skrývají, největší vznešenost – Boží Lásku.

Svatý Josef a já jsme vzali našeho Syna a uprostřed nebeských chórů jsme Ho položili do jeslí [Lk 2, 7].

Víte, co jesle reprezentují? Vnitřní klášter, v němž se člověk stává malý, aby můj Syn ukázal svou moc, svou slávu, svůj majestát a svou všemohoucnost. Žlab je tam, kde člověk poznává svou malost a potřebu být jedno s mým Synem a se svým bratrem.

Boží Láska dostává teplo ze slámy. Víte, mé děti, co předznamenává sláma, dávající ochranu mému Synu? Každé stéblo slámy reprezentuje jednoho z vás, kteří jdete dál, uprostřed únavy, pokušení, pomluv a trápení. Vás, kteří jdete ve stopách mého Syna. Jste apoštolové posledních časů.

Světlo ve stáji nechybí, paprsky silného Světla vycházejí ze srdce Věčného Otce, a v jednotě s Ním, nebeské chóry přistupují blíž k pokorným pastýřům, kteří pečovali o svá stáda.

Kolik mých dětí nevidí Světlo, které je před nimi, kvůli nedostatku pokory!

Proto vám toto Světlo bylo svěřeno, abyste v tomto čase udrželi Zemi osvětlenou dobrými činy a prací v Boží vůli.

Ano, je vás málo, ale mé děti jsou příčinou, že Bůh Otec shlíží na Zemi, a ta proto není v naprosté temnotě.

Uprostřed všeho uctívání přicházejí králové, kteří následovali hvězdu [Mt 2, 9-11], našli Krále, který byl narozen, a sklánějí se před Ním, uctívají Ho a nabízejí Mu zlato, kadidlo a myrhu [Mt 2, 11], uznávajíce tak Spasitele lidstva.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tak vznešené narození mluví současně o oběti pro spásu člověka.

Toto dítě v jeslích se samo obětuje Otci z lásky k člověku. Obětuje se na kříži Kalvárie za každého z vás, ať už Ho milujete, nebo ne…

Ano, můj Syn vás miluje a obětoval se za všechny [Gal 2, 19].

Děti, můj Syn chce zůstat ve vás, chce pravdu v každém z vás, chce, aby ve vás vládla jeho Boží Láska, abyste byli uskutečňovateli jeho Lásky, jeho Díla a jeho Pravdy.

Jako Matka vás volám k jednotě v tomto čase, kdy se lidstvo ponořilo do všeho, co je nesprávné, těžce uráží mého Syna a nahrazuje Přikázání a svátosti, aby nepociťovalo výčitky svědomí.

Stvoření zvrací omyly této generace, největší chybou je nedostatek lásky k Bohu, nedostatek lásky v člověku. Z toho pocházejí všechny omyly, a z toho důvodu jste sešli z cesty kvůli neustálé dezinformaci, kterou jste zmatení.

Země se třese kvůli lidské neposlušnosti a v tomto třesu lidé trpí a budou trpět ještě většími pohromami. Nepochopili jste, že neposlušností k Boží vůli se člověk sám trestá a Bůh dovoluje tento trest kvůli lidské negativitě.

Mé děti, měsíc se na několik okamžiků zbarví jinou barvou, než je normální, stejně tak i nebeská klenba.

Mějte na paměti modlit se srdcem a především, být stálí v práci a jednání v Boží vůli.

Modlete se, mé děti, modlete se za nevinné, kteří trpí rukama bezcitných lidí, modlete se, aby Boží andělé přišli na pomoc těmto nevinným stvořením.

Modlete se, mé děti, modlete se, násilí se zmocní lidstva, nepokoje povedou ke konfliktům a ty k povstáním.

Argentino, budeš trpět za své omyly!
Kolumbie, byla jsi slepá k mým prosbám!
Chile, bouříš se proti mému Synu!
Budeš znovu otřeseno zemí a přírodou.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii a Spojené státy, budou obětí terorismu a přírody.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, vulkány se stávají aktivní dokonce i v moři.

Nenechejte se oddělit od mého Syna, křičte k Duchu Svatému, nezapomínejte na vaše anděly strážné, vaše společníky na cestě.

Čekejte na našeho anděla pokoje, čekejte na něj s láskou, nezpůsobujte mu bolest odmítáním žít v pokoji a Pravdě.

Jsem před vámi, abych vás vedla k "CESTĚ, PRAVDĚ A ŽIVOTU" [Jan 14, 6].

Miluji vás věčnou láskou.

Matka Maria
zpět