329. Poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SPOUŠŤ


Moji lidé, není způsob jak se připravit na to, co přichází. Proto jsem stále říkal: Přitáhněte se ke Mně. Nikdo, a nezáleží na tom, jak je silný, jak dobře je vyzbrojený, nemůže vám v tom bránit. Jen Já mohu.

Až se válka prožene vaší planetou, jak se to brzy stane (viděla jsem oheň všude, v mnoha zemích), až hladomor téměř vyplení vaše obyvatelstvo, jak se to brzy stane (viděla jsem těla naskládaná a namačkaná, byla jen kost a kůže), až Zlý povstane (když to řekl, viděla jsem naprostou vyprahlost a spoušť a ukázal mi, že je to záměr Zlého – zničit vše a každého), můžete trvat, jen když jste ve Mně.

Mnozí ignorovali mé pokyny a mnozí se odmítli obrátit, když jsem je pokáral. Nepřišli všichni z těch, za které jste se přimlouvali. Netrapte se proto, ale pokračujte v modlitbách. Vězte, že Já mám plán pro každého z nich a Já je zachráním. Vynaložte svůj čas k přímluvám za mnohé ztracené, které neznáte, neboť takové je mé srdce.

Mé srdce se rmoutí pro ty, kdo nemají žádnou naději a stráví věčnost beze Mne. Modlete se za ně, protože jsem slyšel vaše modlitby za ty, které milujete a držím je v bezpečí v dlani mé ruky, i když to nyní nemůžete vidět.

Děti, připravte se na svůj návrat domů, neboť brzy budete tady se Mnou.

Váš Ježíš


Zj 1, 1-9
1: Zjevení Ježíše Krista, které Bůh mu udělil, aby svým služebníkům ukázal, co se vbrzku musí stát; on je skrze svého anděla naznačil svému služebníku Janovi.
2: A ten slavnostně prohlašuje, že všecko to, co viděl, řekl Bůh a dosvědčil Ježíš Kristus.
3: Blaze předčitateli a posluchačům těchto proroctví, kteří zachovávají, co je v nich psáno, protože ta doba je už blízko.
4: Jan sedmi církevním obcím v Asii: milosti a pokoje ať se vám dostává od toho, který je, který byl a který přijde, od sedmi duchů před jeho trůnem
5: a od Ježíšem Krista, svědka hodného víry, prvního mezi vzkříšenými a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, obmyl nás od našich hříchů svou krví
6: a udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky. Amen.
7: Hle, přichází v oblacích! Každý ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všichni lidé na zemi. Ano, amen.
8: Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.
9: Já Jan, váš bratr, účastník vašich zkoušek, Království i vytrvalosti v Ježíši, dostal jsem se pro hlásání Božího slova a pro svědectví o Ježíšovi na ostrov, který se jmenuje Pathmos.
zpět