330. Poselství Matky Spásy ze dne 24. prosince 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

narození

Naše Nejsvětější Matka se s námi dělí o nové odhalení, ve kterém nám umožňuje pochopit velké tajemství narození našeho Pána Ježíše Krista.Má nejmilovanější dcero,

nebylo náhodou, že se můj Syn narodil v tak skromných podmínkách, ale bylo to tak zařízeno mým Věčným Otcem, aby od prvního okamžiku lidstvo pochopilo, že pro vstup do duchovního života a k přijetí učení mého Syna se musíte odpoutat od všeho, co vás udržuje svázáno s falešnými osobními názory, od "ega", které v člověku zůstává silné, od lidské pošetilosti, protože je třeba se na sebe dívat s pokorou a rozpoznat, jak to je, co musí být opuštěno a čemu se musíte věnovat, abyste se sjednotili s mým Synem.

Prosím vás, aby každý den byl jako tento, kdy Boží člověk poznává, že láska musí v životě vítězit a pamatovat si, že bez lásky nejsme nic [1Kor 13].

Necestovali jsme sami, ale ve společnosti ochránců, které Bůh Otec poslal, aby nás doprovázeli na cestě a dříve, než jsme vstoupili do chléva, andělé už tam byli, radostní a čekající na náš příchod. Chlév, to skromné místo, bylo velkým palácem, kde se Boží Syn měl narodit.

Andělé Boha Otce se stali viditelní našim očím a Josef, ohromen takovou velikostí, pochopil, že více než v paláci, jsme byli na nejkrásnějším místě, které na Zemi mohlo existovat. Spěchali jsme, abychom to místo očistili a Boží andělé pomohli mému snoubenci Josefovi a toto místo bylo upraveno v bezvadné čistotě k narození mého Syna, které mi bylo oznámeno už předem. Andělé provoněli tento velký palác nebeskými vůněmi. Bylo mi řečeno o narození a já, zaujatá svým lůnem, kam Boží Láska přišla k lidstvu, jsem pronikla do nezměrného tajemství.

Chlad noci přiměl mého snoubence Josefa, aby ve spěchu rozdělal oheň, a já jsem ho poprosila, aby si odpočinul, a Josef, vstoupiv do snu, který byl extází, viděl vše, co se stalo při Božím zrození.

Byla jsem vzata mimo Stvoření a naplněna velikostí zázraků, které prostoupily mé srdce, mou mysl, mé myšlenky, můj rozum, mou duši a mého ducha, aby přivítaly "Svatá tajemství", která mi dříve nebyla odhalena. Byla jsem uchvácena do hluboké Boží extáze, dokud jsem neuviděla Boží tvář a byla naplněna Božím věděním, prozíravostí, Boží nadějí, Boží Láskou a porozuměním…

Padla jsem tváří k zemi před Věčným Otcem, obdržela jsem jeho velké požehnání a Nejvyšší Majestát vzal mé ruce a já jsem obdržela všechny pokyny k výchově Toho, kdo se měl stát Spasitelem lidstva. Má tvář zářila Božím Světlem, které Otec zrcadlil ve mně, vědomá si toho, co se děje, a v plném užívání svých smyslů jsem viděla sebe proměněnou touto nezměrnou Přítomností.

Za několik okamžiků jsem náhle cítila, jak se mé dítě silně hýbe v mém lůně, již připravené se narodit a uchvácena Duchem Svatým jsem uviděla Boha, učiněného člověkem, jak byl uvolněn z tohoto vězení bez jakékoli bolesti.

Láska mých útrob byla sjednocena s Duchem Svatým v úplném sebeodevzdání, nepokusila se o žádný odpor Boží vůli, s naprostou ochotou jako krystal vůči světlu, se "Jednorozený Otce" narodil prací a milostí Ducha Svatého [Mt 1, 18], při zachování mého panenského stavu. Vše bylo zázrakem Lásky.

Dívala jsem se na svatého Michaela a svatého Rafaela, proměněné, krásnější a jasnější než Slunce, jak zbožňují mé dítě. Jeho kůže, zcela očištěná, vyzařovala takovou čistotu, že Světlo jeho Božího těla vycházelo z tohoto místa. Mé dítě mi bylo předáno rukama svatého Michaela a svatého Gabriela a v této chvíli došlo k Boží rozpravě mezi těmi dvěma: Můj Syn a já jsme byli spojeni, On jako skutečná Láska a já, jako jeho Matka, jsem Mu řekla: "Můj milý je můj a já jsem jeho…" [Pís 2, 16].

Vstoupili jsme do důvěrné rozpravy a se vší mou mateřskou něhou, dívajíc se na ty svaté oči, milovala jsem Ho v Boží vůli od jeslí až na kříž.

Když jsem vyšla z tohoto stavu, volala jsem Josefa. Díval se na dítě a ronil slzy, které mu stékaly po tvářích, neboť Ten, který byl tolik očekáván, byl tady. Předala jsem Ho do jeho náruče a on Ho v největší úctě miloval věčnou láskou.

Pak přišli pokorní klanět se mému Synu, protože Království patří pokorným.

Matka Maria
zpět