331. Poselství Boha Otce ze dne 11. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


UČIŇTE MÉ JMÉNO ZNÁMÝM!


Je čas pro mé vyvolené, aby povstali, aby se skrze ně ukázala má obrovská moc.

Nadešel čas pro mé vyvolené, aby povstali a nechali mé velké Světlo zářit skrze vás. Chci, aby má síla proudila skrze můj lid na zemi, aby nevěřící mohli ke Mně přijít a být zachráněni. Aby lidé země mohli poznat, že Já jsem velký Král a nejsem příliš slabý, abych je nezachránil. Aby mohli poznat, že je miluji a že je chci uzdravit.

Moji lidé, povstaňte! Pozvedněte se a nechejte mé Světlo zářit skrze vás, ať už jste kdekoli. Kdekoli vás zastihne den, abych mohl být poznán lidmi kolem vás jako nikdy dříve.

Stůjte v odvaze, kterou jsem vám k tomu dal, neboť odměna bude velmi velká! Prosili jste Mě o mnoho věcí, nyní žádám toto od vás – učiňte mé jméno známým na zemi.

Bůh Otec


Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.

Ž: 105, 1-3
1: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,
2:zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech,
3: honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!

1Pa 16, 8-9
8: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte ve známost jeho skutky,
9: zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech.

Řím 9, 17-19
17: Písmo totiž říká faraonovi: Právě kvůli tomu jsem tě ustanovil, abych na tobě ukázal svou moc, aby se tak mé jméno rozhlásilo po celé zemi.
18: Tak projevuje svou přízeň, komu chce, a koho chce, nechává v zatvrzelosti.
19: Avšak dáš mi námitku: "Pročpak tedy ještě něco vytýká? Kdo se přece může vzepřít jeho vůli?"
zpět