334. Poselství Boha Otce ze dne 15. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘICHÁZÍ BOUŘE


Moji lidé, toto je čas ticha před bouří.

Moji lidé, dejte si věci do pořádku. Přichází bouře, která není podobná žádné jiné, kterou jste dříve viděli, a musíte být připraveni. Musíte dávat pozor na tuto bouři, která má přijít, abyste našli vhodný směr a mohli ji přežít.

Poznámka: Když to říkal, v duchu jsem viděla kapitána, jak naviguje rybářský člun. Věděl, že má proplout bouří a stál vysoký, zcela soustředěný, a vyhlížel její první příznaky, neboť měl plán, jak skrze ni navigovat. Věděl, že bude zlá, ale také věděl, že jeho znalost a zkušenost na ni bude stačit.

Buďte zběhlí v mém Slovu v každé oblasti. Buďte bdělí.

Tato bouře přijde velmi brzy.

Bůh Otec


Ž 93, 4: Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině.

Mt 24, 9-11
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.

Mt 26, 53-54
53: Anebo myslíš, že by mi můj Otec neposlal víc jak dvanáct pluků andělů, kdybych ho o to poprosil?
54: Ale jak by se potom splnily výroky Písma, že se tak musí stát?

Mt 14, 25-31
25: O čtvrté noční hlídce kráčel Ježíš po jezeře a šel k nim.
26: Když ho učedníci uviděli, jak kráčí po jezeře, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak a strachy začali křičet.
27: Ježíš však na ně hned promluvil: "Vzmužte se! Já jsem to, nebojte se!"
28: Petr mu na to řekl: "Pane, jsi-li to ty, přikaž, ať přijdu k tobě po vodě."
29: A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi a kráčel k Ježíšovi.
30: Zpozoroval však vítr a dostal strach. A začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mě!"
31: Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl: "Malověrný, proč jsi pochyboval?"
zpět