338. Poselství Boha Otce ze dne 26. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


KDY, BOŽE, KDY?


Moji lidé, budoucnost, kterou jste pro sebe chystali, se neuskuteční tak, jak jste ji plánovali. Jsou události, které přicházejí a všechno změní a budoucnost, po níž jste toužili, už na tomto místě nebude možná.

Konec se rychle blíží a nese s sebou mnoho žalu a ničení. Říkám vám o tom, abyste mohli připravit své srdce a upevnili svou víru, abyste tomu odolali. Mnozí se v tomto čase odvrátí od víry ve Mne v přesvědčení, že žádný Bůh, který je miluje, by nemohl dovolit, aby se staly takové strašné věci, ale pohleďte na to, co se již stalo v minulosti.

Nevíte o těch, kteří již položili své životy pro mé jméno? Nevíte, že je mnoho duší pod mým oltářem, které křičí: Kdy, Bože, kdy nás pomstíš? Tyto věci nejsou nové, ale dosud jste jich byli ušetřeni.

Začněte připravovat svou víru.

Bůh Otec


Př 16, 9-10
9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
10: Na rtech králových je božský výrok, při soudu se jeho ústa nezpronevěří.

Zj 6, 9-10
9: Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem dole u oltáře duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo, jak ho Kristus dosvědčil.
10: A celou silou volali: "Pane svatý a pravdivý, kdy konečně vykonáš soud a přísně potrestáš obyvatele země za to, že prolili naši krev?"

Mt 10, 21-23
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23: Když vás budou pronásledovat v jednom místě, utečte do jiného. Skutečně, říkám vám: Nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
zpět