348. Poselství Ježíše ze dne 30. prosince 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


SE SMUTKEM SE DÍVÁM, JAK ČLOVĚK ZNEHODNOTIL SVÉ LIDSTVÍ


Moji milovaní lidé,

"JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].

Vysvětluji mé Slovo, které jsem vám odkázal v Písmu svatém, aby si tato generace uvědomila cestu, po níž jde a byla ochotná k obrácení.

Má Láska vás nepřestane volat, dotýkat se srdcí těch, kdo jsou moji, aby se odvrátili od zla a překonali lidské ego, které si je podmaňuje nevhodnými náklonnostmi a způsobuje, že setrvávají ve špatných činech a dílech.

Rmoutím se, když vidím, jak jste individualističtí, s tak výraznými rozdíly, dokonce ve stejné rodině.

Rmoutím se, když používáte sílu ve společnosti, ve výchově, v náboženství, ve vládách a dopouštíte se nespravedlností vůči nejslabším a nejpokornějším.

Moji lidé,

se smutkem se dívám, jak člověk znehodnotil své lidství. Došel k tomu, že se dopouští nezměrných chyb, a příležitostně i s vypočítavostí. Člověk, který musí sloužit naší Trojici, slouží v tomto čase Zlému a špatné činy se šíří ve všech sociálních vrstvách, bez rozdílu.

Morálka byla nahrazena podobami modernismu: společnost je blahovolná ke zvykům, přijímá vážné omyly jako nová morální pravidla. Velký počet mých dětí vleče tyto omyly za sebou a soudí jimi své bratry, dovoluje sobectví a závisti proudit svými žilami a cítíce se silnými, zaujímají místa soudců a s falešností intrikují dokonce proti tomu, co je moje.

Moji lidé, nezapomínejte, když jste se ode Mne odvrátili a odmítli Mě uznat jako Boha, cítili jste se na vyšší úrovni než Já a omezili jste Mne, že jste se zmýlili a jednali vůči sobě s velkým zmatením. Přitáhli jste k sobě bolest a dosáhli toho, že celé Stvoření se bouří proti člověku, jenž pracuje a jedná proti Boží vůli.

Moji lidé, vedl jsem vás skrze toto "Lectio Divina", abych vám vysvětlil, co odmítáte přijmout: mé Slovo.
Odhaluji se mému lidu i přes neustálou neposlušnost k mému Slovu, abych vám dal podnět k obrácení. Má Matka vás stále volá, protože nechce, aby další duše byly ztraceny.

Volám vás, abyste uznali, že jste hříšníci a vy to s pýchou odmítáte…
Volám vás, abyste zůstali ve stavu milosti, a pro tuto generaci je to důvod k výsměchu…
Volám vás, abyste si vážili svátostí, a vy je odmítáte…
Zmiňuji se o Přikázáních a vy nevíte, o čem mluvím, blahoslavenost je neznámá v této generaci, v níž panuje sobectví…

V této době "technologické dětství" věří, že může zabít a dát život.

Děti, vy žijete jako nositeli extrémního hněvu, který stále dostáváte skrze média a klamnou zábavu, kterou máte na dosah ruky. Smysly jsou stálými příjemci agrese a lidské stvoření dosáhlo toho, že tento hněv šíří proti svým bližním. To však není to, co od vás chci. Nechci, abyste Mi tímto způsobem odpovídaly.

Volám vás, abyste Mě milovaly a přišly blíže ke Mně…
Mé děti Mě musí uctívat "v Duchu a Pravdě"
[Jan 4, 24].

Nevíra běží jako vítr. Jednáte se Mnou s velkou neúctou v nejsvětější svátosti eucharistie, kde jsem skutečně a opravdově v mém Těle a Krvi, a to nemůžete popřít. Ten, kdo to říká, je proklet.

Moji lidé, rozlišování je nutné. Ďábel útočí na mé lidi lžemi, nabízí jim falešné cesty, kde je svazuje pokušením a klamáním, která se zdají, že jsou dobrá, ale jsou štítem, který používá, abyste neviděli jasně, abyste měli pocit, že pravá cesta, kterou máte jít je ta, k níž vás volá on. Tím, že ovládne vaše myšlenky a inteligenci, stane se pánem vašich činů. Jedná tak, abyste se ode Mne vzdálili.

Moji lidé si věří, zapomínají, že Zlý jim přináší zdánlivě dobré myšlenky, které však ve světle rozlišování nejsou ani dobré, ani správné. Mé děti nerozlišují, proto dovolují zlu, aby je svedlo, aniž by kladly odpor.

Člověk odmítá, co vyžaduje sebe odříkání, co vyžaduje lásku, pokoru, poslušnost, toleranci, moudrost, srdečnost, morální zásadovost, pokoj…

Když se vzdalujete ode Mne, nemůžete se soustředit na správnou cestu. Vyzývám vás, abyste žili v dobru, opustili pocity pýchy, oprostili se od vznětlivého charakteru, zbavili se myšlenek na pozvednutí svého "já".

Moji lidé, Já nechci fanatiky, chci duše, které Mě uctívají, vroucně Mě milují, duše, které žijí v Boží vůli, duše, stále Mi oddané, které slouží svému bližnímu, které ohlašují mé Slovo: Duše s misionářským duchem.

Moji lidé, uctívejte a milujte mou Matku, která je v tomto čase urážena některými lidmi, kteří sešli z pravé cesty. Má Matka se přimlouvá za mé lidi a moji lidé ji musí milovat a chovat v úctě, jak si zasluhuje.

Modlete se, mé děti, modlete se, abyste se jako děti jednoho Otce měly v úctě, vzájemně se milovaly a byly bratrské.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, jejich utrpení bude pokračovat. Experimenty pozměnily podnebí a kůru jejich země. Přijde terorismus a způsobí bolest.

Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu, teroristický čin přinese s sebou bolest.

Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude otřesena. Spící sopky se stanou velmi aktivní.

Modlete se, děti, Chile a Ekvádor trpí.

Moji lidé, je pro Mne nezbytné, abych vás varoval: Modlete se svým srdcem, modlete se jako v Ninive [Jon 3, 5] a žijte jako bratři.

Zapomněli jste na půst, laskavost, dobročinnost, ale především na Pravdu.

Lidstvo, jak jde dál, se blíží k použití toho, co samo vytvořilo. Uprostřed tolika hněvu jsou mírové dohody zapomenuty. Vládci národů přejdou od slov k činu: takovým způsobem jedná člověk.

Vyzývám vás, abyste se modlili srdcem, neoddělovali se ode Mne. Až se budete dívat na nebeskou klenbu, budete vědět, že jsem lidstvu blízko. Znamení nenechají na sebe čekat.

Nečekejte na události, abyste se obrátili – neznáte den, ani hodinu, vyhledejte Mě rychle.

Pokud jde o novinky, rozlišujte, buďte opatrní v práci a činech, ať je vše v souladu s mou vůlí.

Jste mé děti a Já vás miluji. Neoddělujte se ode Mne. Přijďte ke Mně.

Moji lidé, buďte důstojnými dětmi mé Matky.

Mé požehnání, má Láska, má ochrana je s každým z vás.

Žehnám každému z mých dětí.

Váš Ježíš
zpět