349. Poselství Boha Otce ze dne 15. ledna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS VELKÉHO SMUTKU


Ráno jsem si na chvíli četla Slovo a prosila jsem o sdělení pro nás, když jsem pocítila v duchu stoupat hluboký zármutek a uvědomila jsem si, že to bylo od Pána.
Zeptala jsem se: Pane, co je to za zármutek, který sdílíš se mnou?

Moji lidé, brzy k vám přijde čas velkého smutku, neboť ohromná zkáza se rýsuje před vámi v dálce na obzoru. Člověk ve svém srdci naplánoval válku a bude to vskutku velká válka, jak lidé budou bojovat o vládu nad zeměmi.

Tato válka začne neočekávaně a bez varování a přijde z malé země, ale její dopad bude velmi značný. Zmenší dodávky potravin a přinese mnoho utrpení. Smrt se bude rychle šířit a životy budou provždy změněny, až se jako následek odehraje strašný sled událostí.

Není nic, co můžete udělat, nebo modlit se pro zastavení této války, neboť je to začátek konce a celé písmo musí být naplněno. Modlete se, aby vaše víra byla silná, a posilujte ji, dokud je ještě čas. Modlete se o milosrdenství pro ty, které milujete, protože v tomto čase uvidíte mnoho lidí umírat a mnozí, které milujete, mohou být mezi nimi. Modlete se o spásu a o milosrdenství pro ty, které neznáte, protože si tak do budoucna uložíte velkou úrodu.

Nebojte se, co budete jíst nebo pít, neboť Já jsem schopen se o vás postarat i tam, kde už nic nezbude, pokud vaše víra bude silná. Buďte si jisti, že vaše víra je silná. Proste Mě o velkou víru a Já vám ji dám, abyste mohli přežít to, co přichází, je-li to vaše přání.

Mé děti, připravte svá srdce na zármutek, neboť to bude čas velkého žalu. Bude to čas, kdy ztratíte mnoho z těch, kteří jsou vám drazí.

Bude to čas velké změny, takové, jako nic, co kdy svět dříve přetrpěl.

Já jsem vždy s vámi, až do konce věků.

Bůh Otec


Zj 3, 11: Vrátím se brzo! Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal tvou korunu.

Mt 24, 6-13
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13. Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

Mt 6, 25-26
25: Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst [nebo co budete pít], ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?
26: Podívejte se na ptáky v povětří: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni?
zpět