353. Poselství Matky Spásy ze dne 8. ledna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NESMÍTE SE PŘIPOUTAT K FALEŠNÝM IDEOLOGIÍM


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

síla modliteb mých dětí udržuje pohled Věčného Otce na Zemi, jenž posílá své archanděly, aby pomáhali mým dětem.

Moji milovaní, jsem mateřská láska pro všechny, kdo mě tak vítají.

Nesmíte se vzdálit od spirituality, nesmíte být připoutáni k falešným ideologiím. Vidím vás, jak hledáte cestu k mému Synu, ale jdete špatnými cestami, které vás oddělují od Pravdy a přivádějí do spárů Zlého. Používáte nebezpečné cesty a riskantní praktiky, otevírající vaši mysl, aby byla napadena spojenci ďábla.

Mého Syna můžete najít uvnitř sebe, a co musíte udělat, je, být vnitřně tiší a smířit se s mým Synem.

Vyzývám vás, abyste se modlili svatý růženec:

Při každém "zdrávas Maria", které vyslovíte, a jste si vědomi, co v sobě obsahuje, je ďábel zasažen paprskem mého mateřského světla a cítí se, že kvůli tomu umírá – nemůže snést toto vzývání, které u něj vyvolá pocit, že hoří a dusí se. Vzpomeňte si, že tato Matka lidstva rozdrtí jeho hlavu.

Démon ví, že jeho dny se krátí a kvůli tomu se rozhodl, že se zmocní duší oslabených hříchem a posedne je, aby vyvolal a podpořil velká zla, která v tomto čase lidstvo prožívá a později bude jimi trpět.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

jsou některá díla a činy, kvůli nimž se Zlý rozhodne zaútočit, ale pak znovu uteče:

   Poslušnost Boží vůli, která posiluje člověka, aby v naplňování Božího Zákona našel podporu, když čelí lidským katastrofám.

   Dítě, které zná svého Pána a Boha – takové dítě je duchovním válečníkem, kterého ďábel snadno nepodvede, protože znalost a víra dává rozlišování a rozlišování plodí jednotu mezi Trojičnou láskou a lidským stvořením.

   Ti, kdo naplňují Přikázání a přijímají svátosti, jejichž praktikování je vědomé a od srdce, jsou překážkou, aby ďábel otřásl mými dětmi a porazil je.

   Pokora, dobročinnost a odpuštění jsou ctnosti, které vlastní ti, kdo vítají volání mého Syna a uvádějí do praxe Písmo svaté a skrze ně rozpoznávají Boží vůli vůči člověku. Taková lidská stvoření jsou pokořením pro ďábla.

   Ti, kdo chovají mého Syna ve svém srdci a na své cestě životem Ho stále vyznávají, přijímají Ho a posilují se Jím v nejsvětější eucharistii a v lásce k bližnímu a zůstávají v pokoji se svými bratry, uctívají mého Syna ve svých činech a práci pro své vlastní dobro a dobro svých bratrů a přinášejí svědectví v každém okamžiku svého života – takoví jsou šipkami, které dostává ďábel.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

modlete se svatý růženec. Tím, že se jej budete modlit a rozjímat o svatých tajemstvích, přibližujete se k mému Synu a prožíváte spolu s mým Synem a s touto Matkou Lásku a bolest Lásky, která neoslabí lidské stvoření, ale vede je k stoupání do výšek.

Na své duchovní cestě musíte zachovat jasnost. Život každého z vás musí být soustředěn na Krista. Proto se musíte smířit s mým Synem a konat pokání, aby po přijetí nejsvětější eucharistie vás posílil, osvítil vás, naplnil vás Láskou, která přesahuje lidskou lásku.

Obrácení je dlouhá cesta, na kterou se musíte připravit. Není to jen procházka růžovým sadem, musíte být silní, abyste jí mohli jít, ale především, ať nikdo z vás nemá v úmyslu zvětšovat břímě svého bratra. Toto požehnání, které tím dáte svému bratru, vás povede k životu v pokoji, lásce, trpělivosti, dobročinnosti a posílí vaši víru.

Vyzývám vás k zahájení odčinění každé třetí pondělí každého měsíce během devíti měsíců tohoto roku, k obětování naším trpícím Nejsvětějším Srdcím: (*)

–  kvůli kacířství,
–  kvůli pohanství,
–  kvůli smrti nevinných,
–  kvůli nedbalosti v dodržování konsekračních slibů některými mými knězi,
–  kvůli nedostatku lásky člověka ke svým bližním.


Měli byste začít toto odčinění i pro mé předešlé prosby s modlitbou Kréda, pak modlitbou svatého růžence a přijmout mého Syna v eucharistii, připravení vědomě v srdci a v duši, se silami duše a smyslů, aby toto odčinění přineslo následující milosti pro ty, kteří nabízejí tuto oběť:

–  budu se přimlouvat za pokoj v každém okamžiku života toho, kdo vykoná tuto oběť,
–  budu útěchou v okamžicích bolesti,
–  budu se přimlouvat, abyste neskrývali své hříchy, ani nebyli nástroji zla,
–  zůstanu pozorná a vyženu každý náznak pýchy,
–  pomohu vám, abyste dosáhli daru pokory,
–  budu stále žehnat vaše domovy,
–  svým kněžím zaručím ochotou Nejsvětější Trojice ctnost služby mému Synu se vší jejich silou, aby tímto způsobem byli těmi, kdo pomohou duším být ochotné odevzdat se mému Synu, být opravdovými pastýři, kazateli, liturgisty a v lásce mého Syna, učiteli lidu.

Milované děti, jak mnoho z vás se ptá sebe samých se zvědavostí, co se stane v tomto čase! Tato generace uráží každým okamžikem stále víc naše Nejsvětější Srdce. V jedné chvíli žijete v duchovní euforii, a když se vrátíte do každodenního života, padáte do jednání a činů, které tvoří část světského života. Žijete svým "já", "já jsem" a nikoli "BŮH JE TEN, KTERÝ JE".

Milované děti, Itálie bude trpět, Řím bude překvapen a mé děti budou prolévat slzy. Velké zmatení vpadlo v tomto čase do mystického Těla, které je ve chaosu.

Země se stále silně třese – příroda chce, aby člověk splnil úlohu, pro kterou byl stvořen: Být zbožňovatel Nejsvětější Trojice.

Čas se stává krutým pro mé děti. Novoty jsou matoucí pro mystické Tělo mého Syna, proto vás vyzývám, abyste znásobili nejen modlitby, ale i praktikování věrného života ve víře, naději, dobročinnosti a úsilí.

Dostanete novinky, přicházející z vesmíru.

Voda bude příčinou bojů v různých zemích kvůli její kontaminaci.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

OBRAŤTE SE, NEČEKEJTE! BUĎTE VĚRNÉ MÉMU SYNU, PRAKTIKUJTE POVINNOSTI DOBRÉHO BOŽÍHO DÍTĚTE, BUĎTE BRATRSKÉ A DOBROČINNÉ.

Přijměte mé mateřské požehnání, jste mé milované děti, na něž naléhám, abyste se neztratily.

Miluji vás.

Matka Maria(*) Poznámka překladatele:

Protože jsem materiály k překladům obdržel se značným zpožděním, nemohl jsem připravit zveřejnění tohoto poselství včas.
zpět