355. Poselství Matky Spásy ze dne 14. ledna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


STRATEGIÍ DÉMONA JE ŽIVIT LHOSTEJNOST A PÝCHU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

jste lid mého Syna, jste lid, jenž je požehnaný, aby žil, pracoval a jednal v Boží vůli.

Každému náleží věčný život! Proto vás neustále volám, abyste dobrovolně oživily Lásku mého Syna, která přebývá ve vás a abyste dokázaly být poddajnými nástroji v rukou božského Hrnčíře.

Padáte, zvedáte se a stále se dopouštíte těžkých omylů tím, že odmítáte poučení, které je skryto v každém dobrovolném, nebo nedobrovolném pádu. Je to člověk, který tím, že nechce přemýšlet, padá a stále se dopouští stejných omylů.

Neznáte lásku, nemáte ji rádi, neoceňujete ji, neusilujete o Lásku mého Syna a přitom věříte, že mého Syna milujete. Vyzývám vás, abyste pohlédly do sebe, vyzývám vás, abyste přehlédly vaše díla a činy… Jste chrámy Ducha Svatého! [1Kor 3,16].

Velké zlo rozežírá duchovní organismus člověka, vysiluje ho a má za následek, že se stává slabým ve všech aspektech života.

Velké zlo přivádí člověka k nehybnosti v jeho duchovním růstu.

Velké zlo zůstává skryté před těmi, kdo jím trpí, a když se očividně ukáže, ničí bratry, zabíjí, rozděluje, rozeštvává, zraňuje jiné bratry a i ty, kteří jím trpí…

Člověk, jenž trpí tímto zlem, poukazuje na své bližní, ale přesto sám nepoznává své špatné činy nebo jednání. V tomto čase je to nevětší zlo v člověku. Ten se nechce nechat poučit, nedovolí, aby byl upozorněn na svůj omyl, neboť žije evangelium podle své libosti. A jako farizeové, ukazuje prstem na druhé a nežije, co sám káže [Mt 23, 1-3].

TOTO VELKÉ ZLO JE PÝCHA
[1Jan 2, 16, Př 14, 3; 11, 2].

Je to zlo, které lidi pomalu otravuje, protože ti, kdo jím trpí, nepřipustí, že jím trpí, protože je nevidí.

Jako Matka chci, abyste se analyzovali a rozpoznali, jestli trpíte tímto zlem:
– Neřídíte se žádným zákonem?
– Vnucujete jiným svou vůli, i když to znamená, že ztrácíte lidi ve vašem okolí?
– Respektujete sami to, co ukládáte ostatním?
– Jste nároční k svým bratrům, ale již méně sami k sobě?
– Musíte stát na prvním místě a držet ve svých rukou nitky všeho, co s tím souvisí?
– Obviňujete druhé z chyb, jichž se sami dopouštíte?
– Nejste schopni požádat o omluvu a jste nelítostní?
– Rádi se cítíte milováni a obdivováni, ale nejste schopni milovat a obdivovat bratra?
– Soudíte podle své vlastní svévole?
– Jste neústupní vůči názorům svých bližních?

KOLIK STRÁNEK BY BYLO TŘEBA PODROBNĚ POPSAT, ABYSTE SE ANALYZOVALI?
V PRVÉ ŘADĚ JSEM UVEDLA TO, CO MÁ SOUVISLOST S BRATREM – S BRATRSTVÍM.

Milované děti, žijete s tolika duchovními nedostatky, nechcete se zabývat samy sebou, abyste se staly lepšími. Každý okamžik vás vede k zvětšování vašeho ega a k vytváření imunity proti lásce.

Ti, kdo odmítají Lásku, se vzdalují od zdroje Nejsvětější Trojice. Nedostatek lásky vede k bezbožnosti, nepokoji, k nedostatkům ve všech podstatných oblastech života. A kvůli tomu ten, kdo se nebrání tomuto strádání, aby se osvobodil od řetězů, které mu zabraňují mít srdce z masa, odpouštět jiným i sobě, si musí vytknout pevné předsevzetí změnit se k lepšímu, aby rozvinul duchovní křídla a zamířil do výšin.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ďábel dobro nemiluje. Nechce, abyste změnily to, co vás spoutává a co vám brání jít dál.

Strategií démona je živit lhostejnost, živit pýchu, bezbožnost, pohrdání pravidly. Démon se raduje, když vidí, jak přestupujete Boží Zákon, raduje se, když se měníte ve stvoření, která ubližují svým bratrům, bičují je, vydávají na smrt a ničí je.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, uprostřed hladomoru, nemoci, bolesti, obětí, čekání, úzkosti z překážek, ze sobectví ostatních, ze špatného zacházení, udávání, z nespravedlnosti…, máte něco, co chybí těm, kteří, povzbuzení Zlým, vás utlačují.

Vlastníte velký poklad lásky, která překonává, co člověk pokládá za nemožné [Kol 3, 14; 1Kor 13, 2 a 13].

Láska proměňuje, co je malé ve velké, co je zdánlivě zbytečné v nepostradatelné. Nemoci přináší úlevu, oběti její odměnu, úzkosti pokoj, překonává sobectví. Nabízí vám balzám, který Láska Boha dává těm, kdo Ho milují.

Nedostatek lásky je výsledek neustálého odmítání, které Satan narouboval do myšlenek některých mých dětí vůči svým bratrům, a co je vážnější, vůči Bohu.

Špatné vzdělání a tolerantní a nesprávné koncepce jistých ideologií vám zatvrdily srdce, abyste se postavili proti všemu, co je dobré. Tímto způsobem démon dokázal, že člověk poskvrňuje, co je svaté.

Démon má strach z dobra a vy, nepracujete-li a nejednáte-li v dobru, stáváte se hnací sílou zla. Měli byste si toho být vědomi a nesloužit k šíření zla. Naopak, buďte těmi, kteří v celém Stvoření rozšiřují dobro.

Dívám se, jak moje děti nacházejí uspokojení v dobrých úmyslech, které formují ve své mysli. To se však, žel, rovná duchovní abstrakci. Vše zůstává v intelektu a vy je konkrétně neuskutečňujete kvůli tomu, že nemáte pevnou a rozhodnou vůli, abyste z úmyslu vytvořili stálou a pevnou myšlenku, která se konkretizuje ve skutečném činu. Pro vaše pohodlí žijete v nejednoznačnosti výkladu svého úmyslu.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, živte se dobrem, hledejte dobro, mějte hlad po dobru a žízeň po sdílení dobra se svými bratry.

Vyzývala jsem vás, abyste důkladně poznali mého Syna. Nevidíte-li mého Syna ve svém bratru, nepoznáte do hloubky mého Syna.

Nadešel čas přivádět do praxe, co říká Písmo svaté [1Tim 3, 16].

Zvláště v tomto čase jste se mimořádně odevzdali tomu, co zlo utkalo, aby přitáhlo lidstvo ke ztrátě věčného života.

Buďte silní v lásce, kterou vás Bůh miluje a slabí v lásce, kterou vás učí svět [Jan 3, 16].

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, příroda bičuje zemi s velkou silou. Země se silně třese, jakoby chtěla vypudit zlo.

Spojené státy budou i nadále trpět a Evropa bude bičována terorismem.

Itálie a Španělsko budou trpět lidmi a přírodou.

Moře se bouří, loď se kymácí, je nutná modlitba.

Milované děti, nenabízím vám tato slova, abyste je četly, a pak zapomněly, ale abyste je proměnily v čin, a byly tak více Boží a méně ze světa [Sk 1, 22].

Mé srdce je útočiště člověka.

Nebojte se, přimlouvám se za vás, žehnám vám.

Matka Maria
zpět