357. Poselství Matky Spásy ze dne 20. ledna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


KOMUNISMUS ČÍHÁ VSKRYTU ZA MASKOU DOBRA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé neustálé bdění nad vámi mě vede k přimlouvání s velkou silou za vás, abyste se neztratily.

Lidstvo se stále dovolává svých práv kvůli falešným představám o svobodě.

Tato generace je ponořena do nelásky, do morální zhýralosti, nedostatku víry, sociálního úpadku, do neslučitelnosti představ a norem, duchovního vzdoru, přijímání ďábelských ideologií, mentální otupělosti, do ztráty hodnot a popírání Boha. To jsou jen některé příklady o lidské neúctě k Boží vůli, o tom, jak člověk ve všech ohledech vytváří svou cestu na Zemi, a o svém vztahu se svými bratry a Stvořením, které ho obklopuje.

Děti, člověk putuje po Zemi v hledání něčeho většího, než co může uspokojit jeho nenasytnou chuť. Neusiluje bezpodmínečně po dobru, ale po neznámém, které ho vede k porušování Božího i lidského zákona, po tom, co mu dává moc nad ostatními a propůjčuje nadvládu nad světem. V tomto ohledu člověk propadá jediné touze – být víc než jeho bratři a tím je vydán napospas úpadku. Hrouží se do své vlastní arogance, která se přenáší do jeho okolí, v němž se nachází, a která v sobě nese trvalou myšlenku – být nezávislý a podmanit si ostatní.

Některé z mých dětí nevěří, že můj Syn a já vás stále varujeme a vysvětlujeme vám způsob, jakým pracují a jednají věrné Boží děti…

V neustálých výzvách k obrácení lidu mého Syna posílám toto Slovo, aby bylo pobídkou, pro niž se každý svobodně rozhodne, zda ji přijme a dosáhne obrácení, nebo odmítne, a podnikne další kroky, nebo se ponoří do světského a vydá se na zlé cesty do zatracení.

Mou povinností jako Matky je bez oddychu pokračovat v mých voláních. Mé srdce hoří láskou ke každému, děti, ke každému. Přišel čas, kdy myšlenky a cíle mých dětí se zaměřily na to, co již dlouho bylo plánováno Satanem, aby lidi oklamal a uchopil do svých spárů.

Kolik výzev jsem již oznámila! Kolik bolesti zakusilo lidstvo kvůli zlým činům a jednání člověka, jenž se dívá s lhostejností na život a utrpění nevinných stvoření!

V tomto čase, kvůli trvalému zamoření země, lidský organismus zeslábnul a stal se odolnější k lékům, a tak se nemoci objevují častěji.

Mé děti, třetí světová válka není utopií a nemluvím o ní, abych vám nahnala strach, ale abyste zůstaly bdělé a držely se mých slov, protože po boji za ovládnutí světa dostoupí tato válka k vrcholu v boji o vlastnictví vody.

Kontaminace, jíž jste tuto vzácnou tekutinu nezbytnou k životu vystavily, povede k tomu, že mnohé země budou nakonec bojovat o vlastnictví vody. Tato kapalina, jíž pohrdáte, kterou necháváte znehodnotit, jako by nebyla ničím, tato kapalina, děti, se stane posledním důvodem třetí světové války.

Šílenstvím této generace je pýcha a touha po moci [1Jan 2, 16, 2Tim 3, 1-5]. Ten, kdo něco vlastní, chce víc, stále znovu a znovu. Ten, kdo dosáhl profesionálního úspěchu, touží po tom, co ostatní nemají, ten kdo získal materiální statky, chce mít něco lepšího a většího, aby byl obdivován…

Přesto ve vztahu s Bohem nezamýšlíte růst a stát blíže Něj, ale toužíte mít čestná místa ve farnostech, nebo být mezi těmi, kdo jsou viděni před oltářem a obdivováni bratry.

Vidím některé z mých dětí, jak se účastní na něčem, co pozorují oči jejich bratrů, ale jejich činy nejsou duchovně v harmonii s jejich každodenním životem. Můj Syn nechce, abyste se stavěli na místa, kde budete obdivováni, ale aby každý z vás zářil a měl vroucí potřebu "ad extra" účastnit se na všem, co souvisí se správným chováním a duchovním růstem vašich bratrů.

Nebuďte pro své bratry kameny úrazu, nebuďte nositeli duchovní závisti, nevytvářejte míru, kterou budete měřeni [Mt 7, 2], nezakrývejte ty, kdo slouží Bohu s ušlechtilým duchem [Ž 50, 12], a mějte na paměti, že můj Syn dává svou vůli pokorným a čistého srdce, aby ji dávali poznat svatému zbytku [Mt 5, 3-4].

Dívám se, jak kostely hoří plameny vzpoury, která začala proti lidu mého Syna a jeho institucím. Mé děti nepřestávají myslet svým srdcem. Nevěří, že si vytvářejí své vlastní duchovní zničení. Kostel může být znovu postaven, ale čin proti Bohu je těžký hřích a já se modlím, aby se kály dřív, než přijde noc.

V tomto čase je mnoho těch, kteří vynášejí výroky o VAROVÁNÍ, a já je slyším, jak podávají falešné výklady o tom, co VAROVÁNÍ ve skutečnosti je. Tento velký čin milosrdenství pro lidstvo je osobní, a přesto současně pro celé lidstvo.

Je osobní, protože všichni se uvidí, jací ve skutečnosti jsou, a pro celé lidstvo, protože všichni spatří dvě nebeská tělesa, jak se aspoň trochu srazí ve velké vzdálenosti od Země a způsobí velké světlo a oheň, jenž na některých místech spadne na Zem v okamžicích, které budou předcházet VAROVÁNÍ.

Mé děti, Varování není zárukou obrácení pro celé lidstvo, naopak, ti, kdo se bouří a uvidí se tváří v tvář tolika urážkám, jichž se dopustili, budou těmi nejnemilosrdnějšími vůči lidu mého Syna.

Milovaní lidé mého Syna, terorismus narůstá, připravuje se, aby úspěšně provedl neoprávněné činy. Modlete se Itálii, Španělsko a Portugalsko.

Země se třese stále víc, linie zlomů v hlubinách země budou otřeseny v řetězové reakci a mé děti budou trpět otřesy, jejichž intenzita bude narůstat.

Komunismus číhá vskrytu za maskou dobra a v okamžicích uchvátí moc.

Moře se bouří, pronikne na zem a odkryje zlo, které způsobilo znečištění. Přijdou jevy, které způsobí, že letecká a vodní doprava bude načas zastavena.

Moji milovaní, neživte tvrdost srdce [Ž 95, 8-9; Žid 3, 7-9], přijďte k Bohu se srdcem z masa [Ez 11, 18] a odhoďte pýchu a soudy, které tak povrchně vynášíte.

Volám vás, abyste se na mne podívali, šli se mnou, abych vás přivedla k mému Synu a měli na mysli, že život těch, kdo jsou moji, je život v soustředění na Krista. [Fil 1, 12].

Naplňujte Přikázání a buďte nositeli blahoslavenství v Kázání na Hoře. Tak znásobíte nebeská dobra.

Miluji vás, žehnám vám.

Matka Maria
zpět