359. Poselství Ježíše ze dne 26. ledna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NYNÍ NASTAL ČAS KE SKLÍZENÍ ÚRODY


Můj milovaný lide,

mluvím k tobě, lidstvo! Volám tě a ty si Mne nevšímáš!

Tak jako se vysmívali Abrahámovi v čase Sodomy a Gomory [Gn 19, 23-29], stejně tak se nyní posmíváte mým věrným nástrojům a chcete je zničit.

Můj Duch Svatý sestupuje, aby lidstvu vysvětlil, čemu člověk stále nerozumí, nebo co nechce chápat.

Můj Duch to vysvětluje pokorným, těm, kteří chtějí činit dobro, těm, kteří Mě milují a poslouchají.

Člověk se nachází ve zpětném cyklu, jde po neblahých stopách minulosti. Toto zlo bude výrazně posíleno vynálezy zhoubných novinek, v nichž má člověk zálibu.

Moji lidé,

nestáváte se lepšími. Jdete za rostoucí touhou zkoumat zlo, nedbáte na má volání a stáváte se částí temnoty, kterou ďábel nabízí člověku.

Pro věřícího nestačí říkat: "Pane, Pane!…" [Mt 7, 21]. Vyzýval jsem vás k poslušnosti a vy se vysmíváte mým prosbám. Někteří, kdo neznají Písmo svaté, nevědí, že jen jediná rodina byla ušetřena zničení Sodomy a Gomory – rodina Lotova, člověka, který byl v očích mého Otce příjemný a spravedlivý [Petr 2, 6-8]. Pověřil Lota, aby nařídil, že žádný z členů jeho rodiny se nesmí dívat zpět, ale jeho žena se podívala zpátky a strnula ve své neposlušnosti [1Gn 19, 26].

Ti, kdo neposlouchají, se vzpírají Boží vůli a jednají proti tomu, co oznámila naše milosrdná Láska.

Tak tomu bylo, tak tomu je v těchto časech a tak tomu bude v budoucnosti.

Vidím velké zmatení mezi lidmi, vidím těžké hříchy na zemi, vidím, jak se člověk připoutává ke zlu a páchá ukrutnosti, poblouznění, vraždy, prostopášnosti, chlípnost, smilstvo, cizoložství, zneužívání nevinných, užívání drog, šíření lží a vidím opovážlivce, kteří přísahají v našem jménu… [Mt 5, 34].

Duch a mysl člověka byly otráveny hněvem, a ten v lidech klíčí. Kvůli trvalé otravě zlem, ješitností, drogovou závislostí a pýchou, člověk jedná a reaguje se ztvrdlým srdcem proti svým bližním.

Lidstvo se vzbouřilo proti Mně a nechce sloužit dobru. Ucpává si uši, aby neslyšelo ty, jimž jsem svěřil úkol varovat své bratry. Vzdorujete Mi, nepotřebujete Mě, neprokazujete Mi čest, kterou Mi musíte vzdávat. Tato generace věří, že je nezranitelná, a přesto bude snadnou kořistí, jestli se odchýlí od mých cest.

Pravda je odmítnuta. Mým lidem je pohrdáno a je urážen. Kdyby byla Pravda přijata, lidstvo by se vrátilo k dobru, k naplňování mé vůle a nakonec by se stalo více nebem než zemí.

V tomto čase si ďábel vytkl za cíl vtáhnout duše do zatracení. Pekelné legie posedly ty, kdo existují beze Mne. Duchové zla ovládli chlípné, kteří nečiní pokání a všechny, kdo ustavičně žijí v neposlušnosti. Zlí duchové ovládli ty, kdo jsou stále v hříchu a nechtějí se kát.

Zlý nepokouší člověka jen pro své potěšení, ale proto, že se blížíte činu milosrdenství, přicházejícího z našeho Domu: VAROVÁNÍ.

Ignorování pravidel oblékání odráží stav hříchu, který lidské stvoření může nést ve svém nitru. Ženy se oblékají jako muži a muži jako ženy. Cesta lidstva byla k prospěchu některých pozměněna a lidstvo se podvolilo.

Z tohoto důvodu požaduji, abyste si uvědomili své skutky a jednání. Ustavičný hřích je pro duši největším zlem. Musíte ve společnosti znovu nastolit morální řád, morální řád v souladu s naší vůlí a nesmíte být povolní vůči hříchu, který vám oslabuje duši. Hřích je hřích, a pokračujete-li v něm, aniž se kajete, pak vás tento hřích připraví o věčnou slávu.

Dívám se na Zemi z vnějšku, a ta se noří do chaosu. Člověk žije jen přítomností a nezastaví se, aby myslel na zítřek. Člověk ovlivňuje Zemi. Hříšnost, jež vychází z člověka, dokáže měnit jeho okolí. Proto jsem vás volal k obrácení, ke spáse duše, k přípravě na sjednocení s Domem mého Otce a stát se vykonavateli a šiřiteli dobra. Přijměte Mne a zbožňujte Mne, neboť není boha většího, než jsem Já [Ž 86, 8].

Příroda se bouří kvůli sklonu člověka milovat sebe sama a nikoli Mne. Lidé hřích schvalují a někteří s hříchem spolupracují, a to je vážné. Můj lid nesmí takto jednat, když si je vědom zla, které páchá.

Hříchy ovlivňují okolí lidí a mění to, co bylo až dosud prospěšné pro život lidských stvoření. Jste obklopeni těmi, kteří vědí, že použití nukleární energie vyvolá bezpříkladné krveprolití a bez rozmyslu ji použijí.

Mravně závadné módní styly těch, kteří je vytvářejí, vedou k pádu morálky lidského stvoření. Ženy se oblékají nevhodně a bez studu odhalují svá těla. Muži nosí ženská oblečení pod tlakem vzdorné společnosti. Nedostatek pochopení mezi lidmi vede k tomu, že lidské stvoření touží po svobodě a zdánlivé samotě, ale toho využívá Zlý, aby sváděl z cesty slabé, ničil rodiny a destabilizoval společnost a lidstvo.

Moji milovaní lidé, nyní nastal čas ke sklízení úrody, neustupujte zpět ani o krok, buďte pevní.

Jako se člověk bouří proti přirozenosti, příroda vnikne na zem a smyje hřích, který na ni spočívá kvůli zkaženým lidem.

Pohlédněte do výše, budete překvapeni.

Zastavte se, pohlédněte na znamení tohoto času! Nestačí budit dojem dobrého člověka. Země bude ohrožena a člověk padne na kolena, ale mnozí to učiní, aniž by byli upřímní.

Itálie bude trpět v předtuše bolesti blížící se invaze. Hřích se stal kolektivním hříchem, přijatý jako shoda mezi lidmi, kteří se jej dopouštějí s velkou lehkomyslností.

Na vypalování mých kostelů nebude pohlíženo s hrůzou, ale jako čin nadvlády lidí nad naší Trojicí. Mé děti budou pronásledovány.

Chile bude znovu trpět, Ekvádor bude otřesen. Vulkány naženou člověku strach.

Moji lidé trpí těmi, kdo mají pozemskou moc. Víra mých dětí bude vystavena zkoušce a Já je posílím tím, že jim pošlu mého anděla.

Některé silnice se propadnou, lidé budou často trpět tímto jevem. Nemoci budou častější kvůli genetickým změnám, jimž člověk podlehl.

Spojené státy trpí a budou otřeseny, mé děti jsou ve stavu pohotovosti.

Kvůli podnebí se cestování stane pro člověka obtížnější.

Vlk je stále oblečen jako beránek, shromažďuje moc a nebude blahosklonný.

Moji lidé, moji milovaní lidé,

POZORUJI VÁS NAPLNĚN BOLESTÍ, LID BEZ BOHA JE ZTRACENÝ LID!

Nenapodobujte ty, kdo žijí ve zlu. Buďte jiní, změňte se teď!

Žehnám vám, ochraňuji vás, prosím vás, abyste se odvrátili od zla. Mé požehnání je s vámi.

Váš Ježíš
zpět