361. Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ŽEHNÁM MÉ DĚTI, KTERÉ ŠÍŘÍ MOJI LÁSKU K LIDSTVU


Moji milovaní lidé,

vyzývám vás k dodržování mého Slova v každodenním životě. Kdybyste respektovali Boží Zákon, měli byste vše, co potřebujete k pokojnému a harmonickému životu se Stvořením a sami se sebou.

Toto Slovo Lásky je pro každého v mém lidu, aby zachovával tento Zákon, který vám dal můj Otec pro všechny generace. Nebudu vám vysvětlovat mé Slovo jiným způsobem, ani nedovolím, abyste pokračovali v životě neskutečnosti falešných ideologií, falešných iluzí, ani nepřipustím, abyste žili chvilkovými dojmy. Volám vás, protože chci, "aby všichni lidé byli zachráněni a došli k poznání Pravdy" [1Ti 2, 4].

Moji lidé se musí občerstvovat mým Duchem, aby přinesli ovoce věčného života. Tak je mé Slovo průvodcem, aby mé děti zkoumaly svá díla a činy a nezarmucovaly mého Ducha Svatého.

Mé Slovo je život, je praxí, je duchovním vývojem…
Mé Slovo není plodem lidského "já", ani plodem lidských ideálů.
Toto Slovo je mé dílo, proto se můj Duch dotýká srdcí.

Lidstvo se omezuje v pohledu na svůj život na zemi jako na spíše něco čistě tělesného a zapomíná, nebo neví, že vlastní duchovní organismus, který musí posilovat, živit a nechat náležitě růst.

Nejsem Bůh zvyklostí. Přeji si, aby se mé děti staly učedníky, které přinesou svým bratrům mé Slovo, aby je probudily. Nedovolte překážkám, aby vás zastavily, buďte si vědomy, že vlastníte mou Lásku a ta vás vede být neúnavnými pracovníky na mé vinici.

Ticho není špatným společníkem, ale každá věc má svůj čas a své místo. Proto v tomto čase, kdy Mě lidstvo nehledá, musí moji věrní vyhledat lhostejné lidstvo a být vytrvalými svědky mého Slova, aby vaši bratři Mě chtěli poznat.

Musíte si udržet vyrovnanost. Proto se musíte zklidnit a ponořit se do Mne, živit se Mnou, ale nesmíte zůstat nečinní. Moji dělníci pracují bez ochabnutí s vědomím, že zlo pozoruje duše a podsouvá jim myšlenku, že všechno je v pořádku.

Pracovat a jednat v mé vůli je potravou pro duši. Takto, moji lidé, musíte sdílet duchovní a fyzickou potravu se svými bratry.

Někteří mezi vámi, mé děti, jste dobrými služebníky, ale používáte více cit, emoce, představivost, abyste vykonávali tuto práci, a necháváte stranou poslušnost k mé vůli. Není to tak, že by tyto schopnosti byly nevhodné, nebo že by jen dobří služebníci je mohli používat, ale abyste byli dobrými mistry, musíte umět je pozvednout k poslušnosti k mé vůli. Potřebuji vás s obnovenou, živoucí a pevnou vírou, která není jen chvilkovou iluzí, abyste byli odolnými nositeli mé Lásky, oběti a mé Pravdy.

Moji milovaní lidé, nechci, abyste používali nátlak na své bratry, aby Mě poznali, neboť tím dosáhnete opačného účinku. Síla dokáže jen podnítit mé děti, aby Mě neposlouchaly, nechtěly o Mně nic vědět a vzdorovaly mé Lásce. Místo toho se lidská stvoření bouří proti Mně kvůli požadavkům, které jim vnucujete. Je zřejmé, že v tomto čase se musí všichni lidé naučit Mě znát, aby zlí duchové, kteří bloudí po světě, se nešířili [Ef 6, 12].

Kvůli trvalým ekonomickým, sociálním, pracovním a dalším úspěchům, dosáhlo posílené ego člověka toho, že se Mi mé děti opovážily říkat, jak mám působit a jednat pro jejich blaho. To je výsledek lidské pýchy, výsledek domýšlivosti, výsledek lidské nevědomosti, která zapomněla, že člověk je člověk a JÁ JSEM JEHO BŮH [Ex 20, 2].

V tomto čase lidstvo trpí kvůli přírodě a bude stále trpět, protože když se země probouzí, probouzí se v sérii událostí: ze severu na jih, z východu na západ. Země se třese s větší intenzitou. Voda nepřichází na zem jen seshora, ale také z moří a řek, které ji nasytí. Potoky se promění ve velké řeky a Země bude méně stabilní. Lidstvo oslabilo svůj dům, zneužilo jej.

Vidíte a ještě uvidíte znamení na obloze, která spojujete s jevy, které nesou vědecká jména, ale není tomu tak. Měsíc ovlivňuje Zemi, příliv a odliv moří i psychický stav člověka. Přesto Mě neposloucháte, když vás nabádám, abyste se nevystavovali slunečním paprskům, které silněji a s větším množstvím záření způsobují poškození kůže lidského těla, a mění člověka, přispívá k nepochopitelně změněnému chování některých mých dětí.

Volám vás, abyste Mě hledali, uklidnili se a odvrátili se od světa, abyste Mě slyšeli a dokázali se osvobodit od změněných stavů, v nichž žijete. Vy, moji lidé, musíte se naučit Mě znát, abyste svým svědectvím byli nositeli mé Lásky a šířili ji mezi svými bratry.

Tato generace se oddělila od vod dobra a vrhla se do vod zla. Vzhledem k této slepotě mých dětí, pošlu mého anděla pokoje, svědka mé Lásky, aby mým Slovem a mou Láskou v sobě vás vedl k naplnění mé vůle. A vy, vraťte se ke Mně se srdcem žíznícím po Mně [Jan 7, 37].

Moji milovaní lidé, moře způsobí nepředvídané události. Některé lodě se nevrátí k zemi.

Spojené státy budou trpět, jejich půda bude silně otřesena, musíte se modlit.

Mexiko bude pozorováno s bolestí.

Německo se stane kořistí terorismu, který na Středním východě způsobí spoušť.

Moji lidé, přijďte ke Mně, neodcházejte, beze Mne budete trpět, nezhoršujte své utrpení.

Žehnám mé děti, které šíří moji Lásku k lidstvu.

Miluji vás, moji lidé.

Váš Ježíš
zpět